Laureáti Ceny Josefa Vavrouška z minulých let

Robin Böhnisch

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za výjimečný počin za rok 2017

Představení počinu: Rok 2017 mnoho radosti ve společnosti nepřinesl. Kromě ochrany přírody. Vznikly dva důležité zákony, jež upravují náš poměr k přírodnímu světu. První posílil ochranu národních parků a potvrdil, že jejich účelem je ponechat části krajiny divočině. Druhý zakazuje kožešinové farmy. Konečně napravil nedůstojné a zbytečné týrání. Více než kdokoli jiný jim pomohl Robin […]


Ludvík Kunc

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

zoolog, publicista a výtvarník. Je guru ochranářů rysů a dalších velkých šelem v České republice. Respekt získal i mezi odbornými zoology a myslivci. Svojí tvorbou a činností dokázal inspirovat generace následovníků a vzbudit mezi nimi zájem o ochranu a studium života velkých šelem, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Výrazně se zasloužil […]


Libor Musil

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2016

Libor Musil je vizionář, který v podnikání prosazuje ekologické technologie. Vizionářství Libora Musila je také v jeho schopnosti spolupracovat s nejlepšími odborníky, dělit se o svoje zkušenosti a velmi dobře komunikovat smysl a přínosy ekologických řešení.


Jaromír Bláha

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2016

Jaromír Bláha disponuje hlubokými znalostmi o lesním hospodaření, o přírodě a legislativním zajištění její ochrany. Dokáže fundovaně, srozumitelně a s přehledem jednat s politiky, novináři, lesníky i hospodskými štamgasty.


Bedřich Moldan

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2015

Za zásadní přínos ochraně životního prostředí v České republice a podstatný přínos ochraně životního prostředí v Evropě a ve světě.


Daniel Pitek

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za výjimečný počin za rok 2015

Za obnovu krajinného rázu v okolí Milešovky a obnovou historických sadů, mokřadů, remízů i financování rekonstrukce drobných sakrálních děl v krajině.


Josef Fanta

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2014

za celoživotní odborné prosazování metod péče o les nejen v chráněných územích s důrazem na přirozenou obnovu, za hlavní podíl na obnově lesa zničeného kyselými dešti v Krkonošském národním parku a za přenos zkušeností a poznatků ze zahraničí do České republiky.


Petr Pakosta

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2013

za celoživotní úsilí o ochranu životního prostředí v Severočeské hnědouhelné pánvi, za záchranu zámku Jezeří a za aktivity pro obnovu osídlení a lesů na Krušných horách nejen na Mostecku.


Ivana a Jan Jongepierovi (Foto: Jiří Vondráček)

Ivana a Jan Jongepierovi

Laureáti Ceny Josefa Vavrouška za rok 2012

za přínos v teoretickém a zejména praktickém managementu lučních ekosystémů s vysokou biodiverzitou, za mimořádnou a dlouhodobou popularizační práci v oblasti ekologické výchovy v oblasti Bílých Karpat a v rámci celé ČR a za mezinárodní propagaci vědeckých i ochranářských výsledků.


Martin Bursík

Martin Bursík

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2011

za formulování a obhajování moderní politiky ochrany životního prostředí, prosazování energetických úspor a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice.


Pavel Šremer

Pavel Šremer

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2011

za celoživotní práci v ochraně přírody a krajiny prosazování principů udržitelného rozvoje.


Evropská hospodářská komise OSN

Evropská hospodářská komise OSN

Čestné uznání za rok 2011

za dlouhodobou organizaci procesu setkávání evropských ministrů životního prostředí.


Martin Říha

Martin Říha

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2010

za celoživotní dílo při prosazování principů udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí v oblasti územního rozvoje, EIA a SEA a také za celoživotní snahu o ochranu obcí severních Čech před rozpínáním těžby hnědého uhlí.


Vladimír Buřt

Vladimír Buřt

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2009

za důslednou obhajobu udržitelného rozvoje obcí a regionů proti privátním zájmům těžebních firem na těžbě uhlí spojené s likvidaci obcí a krajiny. Za vytrvalou snahu zabránit zrušení pracovních míst pro místní občany a znehodnocení soukromých i veřejných investic v důsledku potenciální těžby. Za obhajobu práva místních občanů, obcí a regionů na zlepšování podmínek pro život a udržitelný rozvoj a bezdůvodně bránit obcím v rozvoji a prosazování vymahatelnosti platných pravidel horního zákona.


Raymond Aendekerk

Adri van Westerop (in memoriam) a Raymond Aendekerk

Laureáti Ceny Josefa Vavrouška za rok 2009

za dlouholetou, neúnavnou, motivující a inspirující spolupráci a podporu projektů na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice (i dalších zemích střední a východní Evropy. Konkrétně předáváním zkušeností a know how, účastí ve společných projektech, zprostředkováním a garantování finanční podpory ze strany vlády Lucemburského velkovévodství.


Antonín Buček

Antonín Buček

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2008

za propracování teoretických základů územní ochrany přírody, zejména Územních systémů ekologické stability krajiny a jejich prosazování v praxi. Dále za trvalou činnost v praktické ochraně přírody a krajiny, zejména v ČSOP, osvětovou a vzdělávací činnost (např. jako spoluzakladatel časopisu Veronica), zásluhy na obnově tradice pozemkových spolků a role neziskových organizací v ochraně přírody.


Miroslava Knotková (foto: Energetická agentura Zlínského kraje)

Miroslava Knotková

Laureátka Ceny Josefa Vavrouška za rok 2008

za realizaci desítek komunálních projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie v obcích a úspory energie ve veřejných budovách, především pak za zcela nadstandardní a neobvyklou podporu starostů obcí ve Zlínském kraji při zpracování projektů.


Miroslav Janík (foto © Jakub Kašpar)

Miroslav Janík

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2007

za ochranu přírody v Bílých Karpatech a stmelování různých zájmových skupin pro ochranu přírodních a kulturních hodnot Valašska. Porota mu udělila cenu především za jeho celoživotní přístup k ochraně přírody – za otevřenost a ochotu naslouchat názorům jiných a nalézat nejpřijatelnější řešení problémů spojených s ochranou přírody, krajiny a šetrného místního rozvoje.


Ivan Dejmal

Ivan Dejmal, in memoriam

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2007

za svůj celoživotní přínos k ochraně životního prostředí. Ivan Dejmal byl aktivním příslušníkem protikomunistické opozice od svých studentských let až do pádu režimu. Na konci roku 1976 byl u vzniku Charty 77 a posléze se stal také vedoucím její ekologické komise. Byl jedním z prvních ministrů životního prostředí české vlády. Ekologické problematice, především ochraně přírody a krajiny, se však věnoval již před listopadem 1989 a velmi intenzivně se v ochraně životního prostředí angažoval i po skončení své vládní mise. Spolu s Josefem Vavrouškem založil Společnost pro trvale udržitelný život.


Karel Hudec (foto © Ben Skála)

Karel Hudec

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2006

za osobní angažovanost v jihomoravské ochraně přírody, za stavění mostů mezi různými profesemi ve prospěch životního prostředí, za osvětovou činnost v médiích, za výrazný podíl na ekologické výchově mladé generace.


Pavel Franc

Pavel Franc

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2006

za obětavé prosazování práva, za popularizaci kauz občanů stojících proti úřadům či velkým společnostem, za osobní podíl na Deklaraci porozumění, která byla jako první komplexní smlouva v ČR s nadnárodní společností, za účasti veřejné správy, samosprávy a nevládních organizací, přijata ještě před zahájením stavby, továrny Hyundai v Nošovicích.


Jan Bouchal (foto © NaKole.cz)

Jan Bouchal – in memoriam

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2005

za mnohostranný, nepřehlédnutelný a trvalý příspěvek k rozvoji občanské společnosti a ochraně životního prostředí, zejména v oblasti udržitelné dopravy a bezpečné cyklistiky, předcházení korupci a střetu zájmů ve veřejné politice, jakož i za poctivou novinářskou práci zaměřenou na otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje.


Yvona Gaillyová

Yvonna Gaillyová

Laureátka Ceny Josefa Vavrouška za rok 2005

za výjimečné přispění k rozvoji ekologického poradenství v České republice a aktivní propagaci principů udržitelného rozvoje a udržitelné spotřeby v každodenním životě, a za obrovskou energii, kterou dává do realizace unikátních modelových projektů v obci Hostětín.


Jiří Kulich a Hana Kulichová

Jiří Kulich a Hana Kulichová

Laureáti Ceny Josefa Vavrouška za rok 2004

za cílevědomé a důsledné prosazování vzdělávání k udržitelnému rozvoji do pedagogické praxe na místní, regionální i celostátní úrovni.


Bohuslav Blažek (foto © Kryštof Blažek)

Bohuslav Blažek, in memoriam

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2004

za přínos k vnímání originality venkova a nekonvenční propojování myšlenek z různých oborů lidské činnosti, za originalitu myšlenek a neortodoxní prosazování života šetrného k životnímu prostředí a propojování a inspirování lidí všech možných profesí.


Svatomír Mlčoch

Svatomír Mlčoch

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2003

za dlouhodobý a systematický přínos k rozvoji českého práva životního prostředí a za iniciaci a spoluzaložení Třeboňského inovačního centra zaměřeného na vývoj technologií a pro udržitelný rozvoj.


Ivan Rynda (foto © Jiří Dlouhý)

Ivan Rynda

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2002

za dlouholetou práci při formulování, prosazování a propagaci udržitelného rozvoje v České republice. Porota oceňuje přínos Ivana Ryndy v oblasti výuky a výchovy k udržitelnému rozvoji, zejména pak založení studijního oboru Sociální ekologie a katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.


Jan Jeník (foto © Luděk Kovář)

Jan Jeník

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2001

za řadu vědeckých prací v oboru krajinné ekologie a popularizaci otázek ekologie, zvláště pak v oboru ekosystémů. Též za propagaci systémového a ekosystémového přístupu v řešení palčivých otázek životního prostředí.


Lubica Trubíniová

Lubica Trubíniová

Laureátka Ceny Josefa Vavrouška za rok 2000

za statečné občanské postoje a hájení práva na zdravé životní prostředí a přinášení pozitivních alternativ k řešení problémů, a v neposlední řadě za profesní zásadovost, lidský rozhled a ženskou citlivost, kterou kultivuje naši společnost.


Aleš Máchal

Aleš Máchal

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2000

za lásku k přírodě, kterou předává dětem skrze vůni květin a hebkost kočičího kožíšku a předávání zkušeností didaktiky ekologické výchovy budoucím učitelům i svým kolegům na dvou nejstarších moravských universitách, v neposlední řadě za založení střediska ekologické výchovy Lipka.


Igor Míchal (© foto Ekolist.cz)

Igor Míchal

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 1999

za odborně fundované a lidsky statečné celoživotní prosazování odpovědnějšího vztahu člověka k přírodě.


Hana Librová

Hana Librová

Laureátka Ceny Josefa Vavrouška za rok 1998

za dlouhodobé zkoumání hodnotových předpokladů, které vedou k harmonickému soužití člověka s přírodou a k plnohodnotné lidské existenci, jež by nebyla žita na úkor přírody. Vrcholem tohoto úsilí bylo založení katedry a oboru Humanitní environmentalistika, v nichž Hana Librová šťastně propojila přírodovědnou a společenskovědní odbornost ve své pedagogické i praktické, zejména osvětové činnosti.


Eliška Nováková

Eliška Nováková

Laureátka Ceny Josefa Vavrouška za rok 1997

za propojování vědeckých poznatků s praxí a prosazování záměrů šetrných k životnímu prostředí.


Mikuláš Huba (foto © obycajniochranari.sk)

Mikuláš Huba

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 1996

První udělení ceny směřovalo záměrně do obou republik bývalé československé federace v souladu s odkazem Josefa Vavrouška i s poznatkem, že ekologie nezná hranic. Cenu získal za osvětovou činnost a odborné publikace a naplňování hesla Mysli globálně – jednej lokálně!


Erazim Kohák (foto © Michal Maňas)

Erazim Kohák

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 1996

První udělení ceny směřovalo záměrně do obou republik bývalé československé federace v souladu s odkazem Josefa Vavrouška i s poznatkem, že ekologie nezná hranic. Erazim Kohák získal ocenění za svou celoživotní dobrovolnou skromnost, rozsáhlou odbornou i publicistickou činnost i občanskou angažovanost.