O cenu za dlouhodobý přínos se uchází patnáct osobností

V letošním ročníku Ceny Josefa Vavrouška se opět sešla významná jména českých a slovenských environmentálních osobností. Nominaci za dlouhodobý přínos k praktickému prosazování udržitelného způsobu života a ochraně přírody a životního prostředí získalo patnáct lidí.

Nominaci si vysloužila Irena Kovářová, která provozuje centrum rozvoje a je spoluzakladatelkou otevřené komunitní zahrady Naše zahrádka. V její škole Měsíčnice se lze kromě programů osobního rozvoje zúčastnit i kurzů o přírodních zahradách.

1.jpg


Dalším nominovaným je Michal Bartoš, ředitel olomouckého ekocentra Sluňákov. Dlouhodobě se zabývá ochranou přírody, environmentální etikou, estetikou a přesahy přírodních a společenských věd. Snaží se o environmentální osvětu dětí, mládeže a veřejnosti.

2.jpg

Miroslav Kovářík je dlouholetým starostou obce Modrá u Velehradu. Nominaci získal za vliv na rozvoj obce i mikroregionu. Zejména projekt Skanzen v sobě spojuje historický odkaz místa i ochranu krajiny, navazuje na něj biocentrum Živá voda a dokonce výběh praturů.

3.jpg

O cenu se uchází i Radim Šrám z Akademie věd, který se dlouhodobě zabývá vztahem mezi kvalitou životního prostředí a zdravotním stavem obyvatel. 

4.jpg

Blažena Hušková byla nominována za svou činnost v neziskovém sektoru. Zabývá se strategickým plánováním, kultivací mezioborových vztahů a kvalitou života v obcích. Praktikuje zásady komunitního způsobu života, publikuje o přírodě a společnosti a moderuje mezioborová setkání.

5.jpg

Jindřich Petrlík patří mezi první české ekologické aktivisty. Spoluzaložil Tým Bořena, stál u zrodu Dětí Země a později i u vzniku spolku Arnika. Poslední čtvrtstoletí se věnuje především problémům průmyslového znečištění.

6.jpg

Dalším nominovaným je Vladimír Tesař, který propojil lesnický výzkum a praxi v poškozených lesech na Trutnovsku. Založil také českou pobočku sdružení Pro Silva Bohemica, která příspívá k rozvoji nepasečných forem hospodaření.

7.jpg

Jiří Dlouhý je kybernetik pracující v Centru pro otázky životního prostředí a předseda Společnosti pro trvale udržitelný život. Dlouhodobě působil v ČSOP, ve Straně zelených a ve Vavrouškově Federálním výboru pro životní prostředí.

8.jpg

Nominaci získal i Michal V. Marek za šíření klimatické gramotnosti v Česku. Vybudoval a řídí Evropské centrum CzechGlobe, zabývá se dopady klimatické změny na ekosystémy. Podílí se také na přenosu moderního výzkumu ekosystémů do zemí střední Ameriky, Afriky a Asie.

9.jpg

Jarmila Johnová je publicistka a environmentalistka, která se aktivně podílela na činnosti Ekologického fóra při Chartě 77. V organizaci Pražské matky poslední tři dekády věnovala sledování kvality ovzduší v Praze a propagaci chůze.

10.jpg

O cenu se uchází i Nataša Foltánová, která založila firmu Tierra Verde. Ta staví na filozofii chemického minimalismu. K jejím projektům patří značka Born Again, která staví na principech cirkulární ekonomiky.

11.jpg

Roman Rozínek získal nominaci za dlouhodobou ochranu obojživelníků a plazů. Pro Česko zachránil vzácný druh čolka hranatého, vytvořil také stovky tůní pro obojživelníky, suché zídky pro plazy a trvalé bariéry, které zabraňují úhynům na silnicích.

12.jpg

Nominovaný je i Juraj Lukáč, náčelník lesoochranářského seskupení VLK. Lukáč už 25 let prosazuje ochranu lesa a velkých šelem na Slovensku s přesahem do Polska a Česka. K ochraně lesních ekosystémů se snaží motivovat i další lidi.

13.jpg

Karel Šťastný je univerzitní profesor, který se zabývá ekologií a ochranou obratlovců, především ptáků a savců. Je zakladatelem monitoringu ptačích populací v Česku, položil i základy kvantitativních výzkumů ptáků.

14.jpg

Nominaci si vysloužil také hydrobiolog Jaromír Maštera, který se aktivně věnuje ochraně přírody a výzkumu obojživelníků. Zabývá obnovou a tvorbou tůní či záchrannými transfery pro obojživelníky a pořádá terénní exkurze a semináře pro veřejnost.

15.jpg

Podívejte se na všechny nominované