Hana Librová

Hana Librová

Laudatio na Hanu Librovou,
laureátku Ceny Josefa Vavrouška za rok 1998

Komise se po rozpravě jednomyslně usnesla udělit Cenu Josefa Vavrouška z rok 1998 profesorce Haně Librové za dlouhodobé zkoumání hodnotových předpokladů, které vedou k harmonickému soužití člověka s přírodou a k plnohodnotné lidské existenci, jež by nebyla žita na úkor přírody. Vrcholem tohoto úsilí bylo založení katedry a oboru Humanitní environmentalistika, v nichž Hana Librová ššastně propojila přírodovědnou a společenskovědní odbornost ve své pedagogické i praktické zejména osvětové činnosti.

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé a kolegové!

Porota, která tento rok již potřetí vybírala z navržených kandidátů nositele Ceny Josefa Vavrouška, stála již tradičně před úvahou: má být cena udělena za dlouhodobé úsilí a práci, nebo za významný čin a výsledek? Porota vyřešila své dilema velmi elegantně: udělila cenu za rok 1998 profesorce Haně Librové.

Paní profesorka totiž ve své celoživotní práci spojuje specializované vzdělání a vědeckou činnost přírodovědnou s odborností a výzkumnou činností společenského vědce. Málokdo dokáže spojit tak ššastně obě tyto roviny a vtělit je dokonce do své pedagogické a osvětové činnosti. Paní profesorce se to podařilo. Založení katedry a magisterského studijního oboru Humanitní environmentalistika patří podle mého názoru, ale i podle mínění poroty k nejvýznamnějším činům poslední doby na českých a moravských vysokých školách. Myslím, že systematické studium společenského rozměru trvalé udržitelnosti bude mít opravdu rozhodující význam pro naši společnou budoucnost. Paní profesorka je přísná, jako je na nás přísná budoucnost; a dává svým studentům s laskavostí a trpělivostí tolik lásky ke krajině i k nim samým, kolik jen dokáže dát zelený, pestrý a přitom udržitelný svět.

Paní profesorce Haně Librové proto cena náleží vlastně dvakrát: za dlouhodobou práci i za nejvýznamnější čin roku. Proto také nadvakrát skončím: trošku Masarykově universitě závidím Humanitní environmentalistiku – a hodně, hodně blahopřeji paní profesorce Librové.

Ivan Rynda,
Národní divadlo 26. září1999