Jaromír Bláha

veterinární lékař a ochránce přírody

3 nominace

Ač původní profesí nikoli přírodovědec či lesník, Jaromír Bláha si dlouhodobým studiem problému, osvojil hluboké teoretické znalosti o přírodě, lesích, přírodních procesech i legislativních podmínkách péče o přírodu a krajinu v chráněných územích, komunikaci s médii a politiky. To vše dokáže uplatnit v praxi při politických jednáních, soustavném monitoringu v terénu, či včasným upozorňováním na hrubá porušení péče o nejvzácnější přírodní lokality v zemi, a to jak u relevantních domácích (Česká inspekce ŽP), tak i zahraničních institucí (IUCN/WCPA aj.). Zjednal si tím úctu u široké odborné veřejnosti, u médií tištěných i elektronických a dokonce i u svých názorových oponentů: ti všichni jeho aktivity, účinně čelící tvrdým atakům developerů, těžařů i jejich kmotrů, musí už dvě desetiletí brát vážně, a vidí v něm oprávněně mluvčího všech milovníků přírody a odpůrců jejího pokračujícího drancování.

  1. Na začátku devadesátých let vedl úspěšnou kampaň proti výstavbě gigantického rekreačního střediska Rajchéřov u Landštejna (Novobystřicko – Česká Kanada).
  2. Založil a dlouhodobou koncepční prací vybudoval program ochrany lesů, který díky spolupráci s ostatními nevládními organizacemi, vědeckými institucemi, desítkami dobrovolníků v celé ČR dávno přerostl mateřskou organizaci Hnutí Duha.
  3. Je spoluzakladatelem (se zesnulým L. Košťálem) projektu vlčích a rysích hlídek, které zapojují mládež do ochrany přírody (každoročně cca 100 dobrovolníků). Je hlavním autorem Záchranného programu pro velké šelmy v ČR.
  4. Inicioval zavedení certifikace zdravého lesního hospodaření systémem FSC (Forest Stewardship Council) v ČR, podílel se na přípravě českých národních standardů šetrného lesního hospodaření, které byly schválené mezinárodním ústředím FSC. Dnes je předsedou ekologické sekce FSC ČR.
  5. Podílel se na přípravě Národního lesnického programu pro roky 2007 – 2013, schváleného vládou v roce 2009. Má významnou zásluhu na tom, že obsahuje řadu opatření ke zlepšení zdravotního stavu českých lesů. Nyní je členem Koordinační rady NLP.
  6. Dlouhodobou aktivitou přispěl ochraně vzácných horských ekosystémů v NP Šumava (horských smrčin, rašelinišť a podmáčených lesů) v rozsahu 30% z rozlohy NP a v loňském roce k jejich obraně. Byl členem expertní mise IUCN/WCPA v NP Šumava v roce 2002, později byl několik let členem Vědecké sekce Rady NP Šumava.
  7. V ČR patří mezi přední propagátory myšlenky ochrany divočiny (přírodních procesů) jako součásti ochrany přírody. Dlouhodobě a trpělivě vysvětluje veřejnosti poslání národních parků.
  8. V posledních dvou letech se postavil proti pokračujícímu parcelování veřejných lesů (Lesy ČR) mezi největší těžařské firmy.
  9. V polovině devadesátých let založil projekt dnes již tradičních Týdnů pro les, který zapojuje veřejnost do praktických činností (sázení stromků, zahazování erozních rýh, ochrana stromků před zvěří, revitalizace rašelinišť atd.) při ochraně lesů ve spojení s přednáškami přímo v terénu. Stovky účastníků v rámci Týdnů pro les vysadily tisíce stromků, zaházely desítky kilometrů erozních či melioračních rýh atd.
  10. Inicioval a posléze i organizoval několik lesoochranářských vzdělávacích táborů, jejichž mnozí účastníci dnes působí v ochraně přírody v nevládních organizacích, státní správě a dalších institucích.

V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu (jako jediný cizinec).

A ač to s důvodem nominace nesouvisí, o něčem to přece svědčí – během „sametové revoluce“ působil v Celostátním studentském stávkovém výboru vysokých škol.