Pavel Pešout

odborný náměstek ředitele AOPK ČR

První nominace:
Ing. Pavel Pešout se narodil 10. července 1971 ve Vlašimi, kde dodnes žije. Je ženatý, má dva syny, Adama a Štěpána.

K lásce k přírodě a krajině rodného Podblanicka přivedli P. Pešouta rodiče a především pak jeho maminka. Od útlého mládí se zajímal o přírodu, ale také o historii rodného kraje a svůj zájem zúročoval i na Střední zemědělské škole v Benešově, kde v rámci Středoškolské odborné činnosti prováděl řadu výzkumů v oblasti botaniky a zoologie. Při těchto výzkumech se také seznámil s Prof. Lubošem Hanelem, CSc., který jeho životní dráhu definitivně nasměroval k ochraně přírody. Po studiu Vysoké školy zemědělské v Praze pracoval do roku 2004 na SCHKO Blaník v Louňovicích (od roku 1998 ve funkci zástupce vedoucího Správy). Od roku 2004 je zaměstnán jako odborný náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny v Praze.

Ing. Pavel Pešout se v roce 1990 stal zakládajícím členem a předsedou základní organizace Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi, kterým je dosud. Od roku 1994 je i ředitelem Podblanického ekocentra, kde ZO ČSOP Vlašim sídlí. Pod jeho vedením se tato organizace stala co do počtu členů největší složkou ČSOP v České republice. A rovněž množstvím aktivit patří mezi nejaktivnějších NNO na poli ochrany přírody u nás. V rámci činnosti ZO ČSOP Vlašim stál Ing. Pavel Pešout u stovek drobných i větších projektů na záchranu či propagaci přírodního a kulturního dědictví Podblanicka a mnohé z nich by bez jeho osobní iniciativy ani nevznikly. Za všechny můžeme jmenovat např. založení Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka (dnes pečuje o více jak 50ha cenných pozemků a 3 kulturní památky), Stanici pro zraněné živočichy ČSOP Vlašim (každoročně ošetří přes 600 divokých zvířat), Kraj Blanických rytířů (propagační projekt šetrného turistického ruchu, kde se spojily obce, podnikatelé a NNO v kraji pod Blaníkem), Podblanické ekocentrum (dnes má více jak 25 zaměstnanců). Při vší té práci nezapomíná Ing. Pavel Pešout ani na ostatní „matadory“ ochrany přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Byl proto jedním z iniciátorů udílení ocenění „Blanický rytíř“, které je od roku 1998 každoročně na Velký pátek, tedy v den, kdy se podle pověsti otevírá hora Blaník, uděleno třem osobám za významný čin nebo celoživotní dílo v ochraně a péči o přírodní a kulturní dědictví Podblanicka.

Rovněž na celostátní úrovni je Ing. Pavel Pešout nepřehlédnutelnou osobností, která se nemalou měrou zasloužila o ochranu přírody a krajiny. V letech 1995 – 2006 byl členem Ústřední výkonné rady ČSOP a od roku 2003 do 2006 předsedou ČSOP. Patří mezi zakladatele tří nejvýznamnějších a nejúspěšnějších programů v historii ČSOP, které zdárně fungují dodnes. A to: Pozemkové spolky, Národní síť stanic pro handicapované živočichy a Ochrana biodiverzity. Ing. Pavel Pešout patřil a patří rovněž mezi neúnavné obránce zákona 114/1992 Sb. a při každé snaze o jeho oslabení bojuje za zachování stávajících přísných pravidel, díky kterým je ochrana přírody u nás na tak vysoké úrovni.

Je autorem, spoluautorem či editorem řady odborných knih, příruček, článků a popularizujících sdělení věnujících se převážně ochraně přírodního a kulturního dědictví a botanice (Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. a II., Jak založit pozemkový spolek, Zámecké parky a památné stromy Podblanicka atd.). Od roku 1997 je vedoucím redakční rady regionálního vlastivědného časopisu Pod Blaníkem, který navazuje na časopis, vzniklý již v roce 1921 a který pomáhal obnovit. Dále je člen redakčních rad periodik Bohemia Centralis, Natura Pragensis, Krása našeho domova, Veronica a některých dalších lokálních periodik.

Výčet jeho dalších aktivit je velice obsáhlý, z těch nejvýznamnějších vybíráme: je členem České botanické společnosti při AVČR, členem poradního sboru revitalizace říčních systémů Agentury ochrany přírody krajiny ČR, členem Myslivecké rady ministra zemědělství, členem Rady vlády pro udržitelný rozvoje, členem Dozorčí rady Povodí Vltavy s.p. V letech 2004 až 2006 byl poradcem ministra životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny.

Ing. Pavel Pešout v letošním roce oslaví kulaté 40. narozeniny a domníváme se, že udělení ceny Josefa Vavrouška by bylo příznačným dárkem člověku, který zasvětil svůj dosavadní život ochraně přírody.