Milan Damohorský

Milan Damohorský

vysokoškolský profesor

Milan Damohorský od května roku 1989 působí  jako učitel na Právnické fakultě UK v Praze, a to původně jako odborný asistent na Katedře zemědělskodružstevního a pozemkového práva, posléze na Ústavu práva životního prostředí a nyní na Katedře práva životního prostředí. Od roku 2003 byl  jmenován vedoucím Katedry práva životního prostředí, tuto funkci zastává dodnes. Od roku 2000 zastává dodnes též funkci proděkana pro zahraniční záležitosti. Od března roku 2000 je členem Vědecké rady PF UK v Praze.

V období od ledna 1990 do podzimu 1993 působil vedlejším pracovním úvazkem jako právník – specialista původně na legislativním odboru a posléze na odboru ochrany přírody nově vzniklého Ministerstva životního prostředí ČR. Podílel se na formování oboru ochrany přírody a na koncepci ekologické legislativy tohoto ministerstva, spolupracoval v té době též úzce s Federálním výborem pro životní prostředí vedeným Doc. Ing. Josefem Vavrouškem, CSc.

Od roku 1991 do konce roku 1998 externě vyučoval předmět “Právo životního prostředí a státní správa“ na Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Od března 1995 přebral po tragicky zesnulém Doc. Ing. Josefovi Vavrouškovi, CSc. výuku předmětů “Ekologie člověka“ a “Trvale udržitelný způsob života“ na FSV UK. Podílel se též na výuce předmětu “Veřejná politika“. Jeho pedagogická a vědecká činnost na FSV UK (v úvazku 0,5) trvala nepřetržitě až do konce února r. 2000. Od roku 1995 byl za tuto fakultu jmenován členem Vědecké rady Centra UK pro otázky životního prostředí (ředitel Prof. Bedřich Moldan). Byl a je členem výboru pro Cenu Josefa Vavrouška ve studentských kategoriích.

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., je jednou z nejvýraznějších postav oboru Právo životního prostředí v České republice po roce 1989. Postupně prošel na katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity karlovy v Praze všemi profesními stupni od asistenta po profesora, od pozice tajemníka katedry po vedoucího katedry, kterou zastává dodnes. V průběhu posledních 10 let vybudoval kolem sebe mladý kolektiv spolupracovníků, kteří obor práva životního prostředí dynamicky rozvíjejí.

Pokud jde o jeho odborné zaměření, ve své vědecké činnosti se zaměřil především na otázky budování obecné části systému práva životního prostředí, zejména na otázky právní odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí. Připomeňme v této souvislosti jeho dvě průkopnické monografie z roku 1994 a 1999, zaměřené na otázky deliktní odpovědnosti a odpovědnosti za ztráty na životním prostředí, na které pak navázal po letech s kolektivem spoluautorů v publikaci AUCI 3/2011 Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí.

Významným způsobem se podílel na kapitole Role soudů v ochraně životního prostředí, která byla publikována v kolektivní monografii pod editorským vedením Pavla Šturmy a Michala Tomáška Nové jevy v právu na počátku 21. století, Svazek III. Proměny veřejného práva,UK v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2009, která později získala i řadu ocenění.

Pokud jde o pedagogickou činnost, prof. Damohorský se v polovině devadesátých let autorsky podílel spolu s Jaroslavem Drobníkem na publikaci prvních výukových textů oboru doplňujících sebraná úplná znění zákonů z oblasti práva životního prostředí. Mezi nejvýznamnější publikace však patří bezesporu první profilová učebnice Právo životního prostředí, kdy prof. Damohorský stál v čele autorského kolektivu. Učebnice vyšla poprvé již v roce 2003, dosud se dočkala třech vydání. Komplexním způsobem představuje jak obecnou, tak zvláštní část oboru práva životního prostředí. I díky obsahové mezinárodní dimenzi se jí dostalo pozitivních recenzí v zahraničí.

Vedle profilového předmětu katedry vyučuje profesor Damohorský v celé řadě volitelných a povinně volitelných předmětů, zejména pokud jde o Zemědělské právo a Horní, atomové a energetické právo, ale i v dalších předmětech, orientovaných zejména na mezinárodní a unijní právo v oblasti ochrany životního prostředí. Účastní se všech forem výuky, jak v pregraduálním tak i postgraduálním stupni, přednáší v rámci kurzů Juridika, Univerzity 3. věku, významně se angažuje ve výuce v anglickém jazyce. Od akademického roku 2000/2001 je ředitelem a koordinátorem programu Erasmus/Sokrates, resp. LLP Erasmus na PF UK v Praze. Je třeba rovněž zmínit vysoký počet diplomantů, rigorozantů a doktorandů, které vedl; mnozí jeho absolventi dosáhli ocenění v různých soutěžích (např.Cena Josefa Vavrouška ve studentských kategoriích, Bolzanova cena či cena rektora UK v Praze); řada z nich působí na významných místech ve státní správě, v diplomacii, či působí v akademické sféře anebo v advokacii. Prof. Damohorský řadu let koordinuje a spoluorganizuje tradiční mezinárodní vědecké studentské konference s partnerskými pracovišti právnických fakult zejména středo- a západoevropských univerzit zejména z Rakouska, Německa, Švýcarska, Velké Británie, Irska, Francie.

Koncem devadesátých let minulého století profesor Damohorský spoluzaložil tradici každoročních mezinárodních vědeckých konferencí odborníků zaměřených na právo životního prostředí ze Slovenska, Polska a České republiky. Společně s profesorem Radeckim z Polské Akademie věd je dnes nejvýznamnější osobností těchto pravidelných setkávání.

Na počátku nového milénia spoluzaložil prof. Damohorský občanské sdružení Česká společnost pro právo životního prostředí, jejímž předsedou je dosud. Rovněž je členem několika významných mezinárodních profesních sdružení, jako je Evropská asociace environmentálních právníků, nebo Environmentální akademie Světového svazu ochrany přírody.

Je zakládajícím členem Českého svazu ochránců přírody, v letech 1991 – 1997 byl členem jeho Ústřední výkonné rady, z toho tři roky místopředsedou pro zahraniční věci a styk s veřejností. Zastával též funkci tiskového mluvčího ČSOP. S přestávkami byl od roku 1981 do roku 2005 celkem 19 let místopředsedou 30. ZO ČSOP Trója v Praze 7 a dále pak tři roky členem výboru této organizace.

Je zakládajícím členem Společnosti pro trvale udržitelný život a dále je členem České ornitologické společnosti a Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze.

Milan Damohorský je nominován za přínos k rozvoji pedagogického a vědeckého oboru Právo životního prostředí na vysokých školách v České republice a za výchovu mladé generace studentů v oblasti práva životního prostředí a environmentální politiky.