Pavel Žlebek, in memoriam

Pavel Žlebek, in memoriam

geolog

Nominován za celoživotní přínos k životnímu prostředí a jeho udržitelnosti

Pavel Žlebek byl obhájce ochrany životního prostředí, kdy prosazoval energetické úspory a rozvoj obnovitelných zdrojů. Zasloužil se o 10. ročníků mezinárodní Konference o dopravě. Zabýval se revitalizací vytěženého území na Sokolovsku. Ekologii se věnoval již před rokem 1989 až do svého úmrtí. Na základě založení Společnosti pro trvale udržitelný život p. J. Vavrouškem, založil regionální pobočku v Karlových Varech.

Podrobné zdůvodnění nominace
1968 – 1976 – středoškolský profesor
1976 – 1990 – podnikový ekolog (včetně správy pozemků) u těžebního podniku Keramické a sklářské suroviny K. Vary

 • Spravoval z hlediska ekologických a pozemkových vazeb přes 50 dobývacích prostorů
 • Zpracovával studie, plány a projekty rekultivaci po těžbě
 • Investiční činnost ekologických projektů – zejména rekultivačních prácí
 • Od r. 1980 člen subkomise životního prostředí ČSAZV, která řešila v rámci RVHP úkol : Rekultivace po těžbě nerostných. Surovin – publikoval přes 20 odborných prací.

1990 – 1994 – Úřad města K.Vary – vedoucí odboru životního prostředí (na základě konkurzu)

 • Založil nové ekologické pracoviště veřejné správy v Karlových Varech
 • Tvorba městských vyhlášek v návaznosti na vznikající novou ekolegislativu v ČR
 • Zadání a spolupráce na koncepčních materiálech aplikované ekologie města (inventarizace, pasport a generel zeleně, ÚSES, rozptylová studie, hluková mapa, odpadové hospodářství, cyklistické stezky …)
 • Zadávání, řízení a kontrola investičních akcí pro Město K.Vary v daném resortu včetně organizace výběrových řízení dodavatelů
 • Metodické vedení příspěvkových organizací města, tvorba rozpočtů, investiční a kontrolní činnost

1994 – 1998 – Náměstek primátora města Karlovy Vary pro ekologii, dopravu a výstavbu

 • Iniciátor a koordinátor zpracování Územního plánu města
 • Iniciátor a koordinátor zpracování Programu sociálního a ekonomického rozvoje města K. Vary – předseda řídicí skupiny
 • Zadávání a vyhodnocování výběrových řízení pro investice a činnosti města v daných resortech
 • Kontrolní činnost dodavatelských investičních akcí pro město

1999 – Spoluzakladatel firmy REDI – regionalistika, ekologie, developing, investice spol. s r.o.

 • Dokumentace a posudky EIA
 • Zpracovávání rozvojových programů obcí a regiónu
 • Zpracovávání studií proveditelnosti investičních záměrů i pro dotační projekty včetně EU

1999 – Spoluzakladatel a předseda STUŽ – regionální pobočky Karlovy Vary

 • ředitel 7. ročníků Mezinárodní konference a výstavy ekologických technologií v K. Varech
 • ekologické poradenství a osvěta v regionu Karlovarského kraje
 • zpracování odborných materiálů – EIA, regionální rozvoj

Za svoje postoje, propagování, učení a boj za udržitelný rozvoj životního prostředí. Zemřel náhle a tragicky, a proto si myslím, že by měl být nominován im memoriam.