Václav Čermák

Václav Čermák

vodohospodář

Dlouhodobě předkládá a prosazuje alternativní řešení protipovodňové ochrany v povodí řek Moravy a Opavy, šetrné k životnímu prostředí. Aktivně a nezištně se účastní diskusí o vodohospodářských řešeních v různých lokalitách (Nové Heřmínovy, Brno, Olomouc,..). V jeho osobě se spojuje vysoká odbornost inženýra vodohospodáře s občanskou statečností a morální čistotou.

Ing. Václav Čermák prosazuje přírodě blízká technická řešení problémů ve vodním hospodářství.
Během své dlouholeté vodohospodářské praxe jako projektant prosazoval přírodě blízké úpravy toků a revitalizace vodních toků již v období, kdy se u nás prováděly pouze ryze technické úpravy toků. Nezištně spolupracuje s nevládními organizacemi zaměřenými na ochranu řek, přírody a krajiny, jako jsou Unie pro řeku Moravu, Hnutí Duha a Veronica.
Své odborné znalosti a zkušenosti uplatnil v několika studiích alternativních řešení protipovodňových opatření, jako např. “Alternativní ekologický návrh protipovodňových opatření v povodích řek Moravy a Bečvy“ (2000), “ Zkapacitnění koryta řeky Moravy v Olomouci, zpřírodnění poříční zóny a zapojení řeky do struktury města“ (2001), dále “Zkapacitnění koryta řeky Opavy v Krnově a začlenění toku do struktury města“ (2005) – toto studií prokázal, že protipovodňovou ochranu Krnova lze realizovat bez postavení přehrady Nové Heřmínovy. Jako hlavní autor navrhoval přírodě blízkou protipovodňovvou ochranu sídel v Pobečví (2010).

Je výjimečnou osobností – stavebním inženýrem, který pro občanskou společnost – nevládní organizace i neformální skupiny technicky řeší vodohospodářské projekty s citem pro přírodě blízká řešení.