Marc Pallemaerts, in memoriam

Marc Pallemaerts, in memoriam

advokát

 

Marc Pallemaerts byl jedním z nejvýznamnějších evropských odborníků na právo životního prostředí. Marc byl součástí mezinárodního týmu v nevládní organizaci IEEP – Ústavu pro evropskou politiku životního prostředí. Byl též zvláštním zpravodajem Výboru pro lidská práva OSN.

Vystudoval práva a politiku životního prostředí na Vrije Universiteit Brussels a masters získal na Harvardské univerzitě. Později sám přednášel na univerzitě v Amsterodamu evropské mezinárodní právo.

Věnoval se především politice ochrany klimatu. V letech 1999-2003 pracoval jako výkonný ředitel pro belgickou federální vládu na sekretariátu pro energetiku a udržitelný rozvoj, předsedal též pracovní skupině EU pro klimatické změny během belgického předsednictví EU v roce 2001 a zastupoval EU jako hlavní vyjednavač na konferencích OSN pro změny klimatu v Bonnu a Marakéši. Byl jedním z hlavních obhájců Kjótského protokolu a zastáncem nutnosti přijetí právně závazného dokumentu zavazujícího jednotlivé státy ke snižování emisí skleníkových plynů.

Marc byl též velkým obhájcem občanských práv na zdravé životní prostředí. Byl velmi úzce spojen s přípravou a vyjednáváním o Aarhuské úmluvě o právu na informace o životním prostředí. Předsedal konferencím smluvních stran Aarhuské úmluvy v letech 2003-2005. Měl hlavní podíl na přípravě části úmluvy týkající se přístupu ke spravedlnosti (Access to Justice).

Třetí hlavní oblastí, které se věnoval, byla kontrola používání chemických látek a pesticidů. Byl u zrodu celosvětové sítě organizací věnující se problematice používání pesticidů, které byly v zemi výroby zakázány, ale které se používaly v jiných částech světa. Je autorem řady článků i v této oblasti a napsal jednu ze zásadních knih k této problematice “Toxics and Transnational Law” (Hart Publishing, Oxford 2003).

Více informací o Marcu Pallemaertsovi v angličtině zde.