Miroslav Škopán

Miroslav Škopán

vysokoškolský pedagog

Miroslav Škopán je zakladatelem Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice, neúnavný propagátor zlepšování životního prostředí a zpracování stavebních demoličních odpadů na výrobky podle stávajících norem a zákona o odpadech.

Zakládající člen a president Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice (1995), přátelský a laskavý člověk Miroslav Škopán vystudoval Fakultu strojní VUT v Brně, kde je od roku 1977 až dosud také zaměstnán jako akademický pracovník.

Letos již 20. rokem zastává funkci presidenta Asociace pro rozvoj recyklace stavebních a demoličních odpadů v ČR, aktivně přednáší, je v poradním týmu Ministerstva životního prostředí, zastával a nadále zastává další funkce v orgánech, asociacích a radách působících v oblastech ochrany životního prostředí, přírodních materiálových zdrojů a další, a to nejen v České republice, ale i v mezinárodním měřítku.

Jeho snahou bylo, je a bude šířit osvětu v oboru a válcovat předsudky ze znovuvyužití recyklovaných stavebních odpadů ve stavbách, a tím šetřit nejen životní prostředí, ale i přírodní surovinové zdroje nerostů a vlastní ekonomiku staveb.

Od roku 1995 se aktivně podílí na prosazování, optimalizaci a legislativních zlepšeních recyklace stavebních odpadů. Je členem Rady odpadového hospodářství České republiky,  členem Pracovní skupiny pro druhotné suroviny v rámci Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR, členem předsednictva mezinárodní asociace recyklace EQAR. Dále publikuje v odborných časopisech a na internetu, přednáší, při pedagogické činnosti předává své zkušenosti studentům, podílí se na vědeckovýzkumných projektech , působí jako znalec v oboru dopravní, manipulační a drtící techniky – zvláště pro zpracování stavebních demoličních odpadů…

Co se týká recyklace stavebních odpadů je významným vizionářem, který své vize, i díky nekompromisnímu jednání pro dobrou věc, přenáší do reality, čímž nemalou měrou přispívá k ochraně životního prostředí. Výrok pana docenta: „Recyklované kamenivo ve stavební výrobě nacházelo, nachází a nacházet bude stále široké uplatnění. Při jeho použití dochází jak k šetření nerostného bohatství (ani zásoby kameniva nejsou nekonečné), tak i úsporám při vlastní stavbě“. Všudypřítomná Nerudova otázka „Kam s ním?“ je tedy v případě stavebních a demoličních odpadů zodpovězena!