Petr Orel

Petr Orel

ochránce přírody

Petr Orel je dlouholetým vedoucím záchranné stanice pro poraněné živočichy v Bartošovicích na Moravě, která vznikla jako první zařízení tohoto charakteru nejen v ČR, ale celé střední Evropě.

Zasloužil se o vybudování profesionální záchranné stanice, která je vzorem a inspirací pro všechny další podobné stanice v ČR a sám výrazně přispěl ke vzniku a fungování v Evropě zcela ojedinělé sítě záchranných stanic, která v ČR vznikla v roce 1997.

Je také dlouholetým činovníkem Českého svazu ochránců přírody a předsedou Rady Národní sítě záchranných stanic v ČR. Ochranou přírody, zvířat se zabývá intenzivně od svých 15 let. Je aktivním propagátorem druhové a územní ochrany přírody a zachování místa pro divokou přírodu a v této souvislosti se dlouhodobě snaží v rámci osvětových a ekovýchovných činností o pozitivní ovlivnění vztahu lidí k přírodě. V rámci těchto aktivit se zasadil o vybudování návštěvnického střediska – Domu přírody Poodří, které funguje v areálu záchranné stanice v Bartošovicích od května 2014. Jde o moderní centrum s řadou interaktivních prvků, které výrazně přispívá v tomto zatíženém regionu k pozitivnímu ovlivňování lidí ve vtahu k živé přírodě a zachování krajinných hodnot.

Je iniciátorem projektu „Návrat orla skalního do ČR“, který společně se svými spolupracovníky prosadil a to navzdory řadě pesimistických, byrokratických a odmítavých postojů. Díky tomuto záměru se po sedmi letech usilovné práce podařilo, že se orli skalní opět, po více jak 100 letech, stali hnízdním druhem avifauny ČR (www.orelskalni.cz) a začínají plnit svou významnou roli v ekosystému.

Petr Orel nezůstává tedy svému jménu nic dlužen!

Petr je neuvěřitelně obětavý a pracovitý člověk, který se vždy snažil zaměřit svou pozornost na podstatné věci. Již 25 let je aktivní v komunální politice, přičemž i v této souvislosti se zaměřuje především na problematiku životního prostředí. Petr je mužem činu, nemá rád dlouhé řeči a nejraději je hned v první linii. Obdivuhodné je jeho nasazení v činnostech, do kterých se většinou nikomu jinému nechce, jako je třeba řízení projektů. Je to člověk, který je velkým vzorem především pro mladou generaci. Vrstevníci mu sice jeho pracovní nasazení asi nezávidí, ale zcela jistě ho obdivují a mají ho ve velké úctě.