Miroslav Šobr

Miroslav Šobr

odborný referent

Navrhovaný pracuje přes dvacet let jako odborný referent na úseku ochrany přírody (OkÚ a od r. 2003 MěÚ Strakonice). Od r. 2003 realizuje, prostřednictvím Města Strakonic, osobitý způsob ekologické výchovy, spočívající v každoročním ekologicko-osvětovém projektu, který představuje krajinu a přírodu jihozápadních Čech (historická krajina Prácheňska) v kulturně přírodně historických souvislostech. Část teoretická spočívá v soutěžním, většinou desetidílném cyklu. Jde o reportáže, umístěné na internetu, zakončené soutěžními otázkami, v samostatné linii pro školy a v samostatné linii pro veřejnost. Praktická část projektu spočívá v zajištění dvou dvoudenních tematických zájezdů pro nejlepší školní kolektivy, v zajištění informačních a propagačních materiálů pro nejlepší soutěžící jednotlivce a v realizaci praktických akcí, zaměřených na ochranu životního prostředí (výsadba lesa, čištění lesa, obnova a čištění studánek, výsadby dřevin, a pod.).

V letech 2003 až 2012 proběhly tyto ekologicko-osvětové projekty:
2003: Krok za krokem chráněnou přírodou (zájezdy pro ZŠ na jižní Moravu)
2004:Krok za krokem chráněnou přírodu 2. (zájezdy jižní Morava)
2005: Ve stínu památných stromů (zájezdy Vysočina a východní Čechy)
2006: U pramenů živé vody (zájezd Jeseníky)
2007: Upramenů živé vody 2 (zájezdy lázeňské západní Čechy)
2008: Řeky, říčky, potoky (zájezdy Krkonoše)
2009: Na vlnách stříbrných rybníků (zájezdy Českolipsko)
2010: Pěšinkami zámeckých parků (zájezdy Kroměřížsko)
2011: Stíny lesa tajemné (zájezdy Křivoklátsko)
2012: Šel tudy, měl dudy (zájezdy Východní Čechy)
Za tento ekologicko-osvětový cyklus v letech 2003 až 2012 udělilo Ministerstvo životního prostředí Městu Strakonice Cenu krajiny 2014, s nominací na Evropskou cenu krajiny. Rada Evropy ocenila tento počin udělením zvláštního ocenění v rámci Ceny krajiny Rady Evropy, které si Město Strakonice převzalo v červnu 2014 v polské Wroclawi.
Od roku 2013 pokračují ekologicko osvětové projekty cyklem ZAHRADOU POZNÁNÍ 2013–2018. Jde o originální a inspirativní cyklus, kdy jsou představovány významné osobnosti české kultury a vědy, svým životem a tvorbou vázané na oblast Prácheňska. Ve spolupráci s obcemi vznikají v krajině pamětní zastavení věnovaná těmto významným osobnostem, doplněná výsadbami původních odrůd ovocných dřevin zpět do krajiny. Dosud proběhlo:
2013: Putování románovou krajinou (zájezdy Českomoravská Vysočina)
2014: Putování básnickou krajinou (zájezdy Máchův kraj)
2015: Putování malovanou krajinou (zájezdy Český ráj)
2016: Putování dramatickou krajinou – probíhá (zájezdy Plzeňsko)

Do cyklu ZAHRADOU POZNÁNÍ se dosud zapojilo přes sedmdesát subjektů (měst, městysů, obcí, domovů důchodců a škol) a do volné krajiny bylo v rámci více než šedesáti pamětních zastaveních vysazeno přes osmset kusů původních odrůd ovocných dřevin – jabloní, hrušní, třešní, višní a švestek. Dalších více než čtyřista dřevin bylo již vysazeno samotnými obcemi.
Všech projektů od r. 2003 se každoročně zúčastňují v internetové soutěž všechny školy bývalého okresu Strakonice (Strakonice, Blatensko, Vodňansko) a příznivci z řad veřejnosti. V roce 2015 a 2013 získalo Město Strakonice za projekty vítězství v krajské soutěži environmentálních projektů Jihočeská ratolest. V roce 2016 bude cyklus ZAHRADOU POZNÁNÍ opět nominován do soutěže MŽP Cena krajiny ČR. Zároveň bude vypracována publikace, mapující projekty v letech 2012 až 2015.

Veškeré výše uvedené aktivity, pod záštitou Města Strakonic,  jsou realizovány Miroslavem Šobrem, pracovníkem OŽP MěÚ Strakonice, v rámci ekologické výchovy, velmi často nad rámec pracovní doby a v osobním volnu. Zároveň jsou propagovány na přednáškách pro školy i veřejnost a prezentovány v regionálních i celostátních sdělovacích prostředcích (regionální deník, Jihočeský rozhlas, Česká televize, a pod.).

Vzhledem k rozsahu projektů, jejich koncepčnosti a dlouhodobého dopadu na ekologické povědomí obyvatelstva regionu Prácheňska, jsem přesvědčena o oprávněnosti jeho navržení.

Nominaci zaslal/a: Jana Sokolová