Jan Piňos

Jan Piňos

občanský aktivista

Jan odvážně vedl kampaň za obnovu poničené krajiny severních Čech, inovativní projekt oživení pohraniční krajiny Broumovska nebo občanskou blokádu proti nelegálnímu kácení stromů v Národním parku Šumava, které všechny představují významné činy ekologického a občanského aktivismu u nás. Práce Jana Piňose jasně dokládá, že kreativní aktivismus, vycházející z vnitřní práce, je velmi důležitou složkou života transformující se společnosti.

RNDr. Jan PIŇOS je fyzický geograf (přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně), ekolog, horolezec a občanský aktivista, patří k výrazným postavám polistopadového ekologického hnutí u nás. Do své činnosti, zaměřující se na ochranu přírody a životního prostředí – na lokální, celostátní i mezinárodní úrovni – a na prosazování myšlenek trvale udržitelného života, vnesl jako málokdo étos aktivního angažovaného občanství. Jan Piňos patří k těm, kdo sledují nové myšlenky a prošlapávají nové cesty, k těm, kdo se v kritických okamžicích života společnosti dokáží iniciativně chopit řešení palčivých ekologických a společenských problémů a výzev. Motivují ho obtížné situace, které vyžadují odvahu, ale stejně tak dobrý organizační talent a schopnost lidi v takových náročných situacích spojovat a inspirovat; což jsou další z Janových vlastností, pro které je mezi kolegy ekology velmi ceněn a vyhledáván.

Tento přístup přivedl Janka Piňose ještě jako vysokoškolského studenta do disidentského hnutí a po sametové revoluci samozřejmě nemohl chybět u založení české pobočky Greenpeace. Zde se stal v letech 1991-1993 vedoucím kampaně za čistý vzduch a čistou energii a pokračoval v ní i poté, co přešel do Hnutí DUHA (1993-1996). Celá tato rozsáhlá kampaň začala známou tříměsíční občanskou blokádou obce Libkovic v severních Čechách, která se snažila zabránit jejich zbourání kvůli plánované těžbě hnědého uhlí. Janek tuto akci promyšleně vedl a medializoval – happeningy, protestní akce, ekologická osvěta ve školách, fotografická výstava a nakonec vydání jedinečné fotografické publikace Ibry Ibrahimoviče Libkovice: Zdař bůh atd. I když se nesmyslné zbourání obce nepodařilo nakonec zastavit, kampaň za záchranu Libkovic představovala velký test občanské angažovanosti v podmínkách nově se rozvíjející svobodné společnosti, který přivedl ekologické hnutí a občanskou společnost k prvnímu zásadnímu koncepčnímu sporu s vládou. Tato akce vyústila v komplexní ekosociální program Hnutí DUHA Obnova severních Čech, který znamenal významný impuls v celkové proměně přístupu k severočeské krajině po desetiletí sužované těžbou uhlí. Snahy o ukončení zdejší těžby hnědého uhlí a transformaci severočeské krajiny, nastartování nového programu pro zdejší region, pokračují od blokády Libkovic kontinuálně dodnes a s prohlubující se krizí klimatu dostávají další rozměr. Jan přirozeně nemohl chybět ani u protestů proti výstavbě Jaderné elektrárny Temelín, které v letech 1993-1997 spoluorganizoval.

V roce 1996 vyhrál Jan Piňos konkurz na vedoucího Správy CHKO Broumovsko, která chrání 410 km2 území s jedinečnými přírodními a kulturními hodnotami; přešel tedy z neziskového sektoru do státní správy. V rámci CHKO po devět let vedl a organizoval (1996-2005) ochranářskou práci početného týmu odborných pracovníků různých profesí, zajišťoval ekologickou osvětu a výchovu a rozsáhlou spolupráci s obcemi, úřady a četnými občanskými organizacemi. Zároveň s tím rozvíjel intenzivní činnost v oblasti neziskového sektoru. Stál u zrodu broumovské regionální pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život TUŽ se, Broumovsko!, jejímž byl předsedou. Toto sdružení pracovalo v letech 1999 – 2004 na komplexním programu Oživení Broumovska, zaměřeném na péči o krajinu a její kulturní dědictví, obnovu komunity a venkova a na rozvoj široké spolupráce nevládních organizací, obcí, úřadů, škol, místních občanů, expertů, umělců, politiků, včetně rozvoje nové kvality česko-německo-polského partnerství. V rámci tohoto programu se uskutečnila řada projektů, které Jan Piňos inicioval: obnova historických cest, dokumentace a opravy drobných sakrálních staveb, ekologická výchova dětí, známý kulturní festival Týden pro broumovské kostely, fotografická výstava Proměny Broumovska, vzniklo Kulturní a společenské centrum Broumov, byla publikována kniha Interpretace kulturního a přírodního bohatství na Broumovsku, realizován Kříž smíření v Teplicích nad Metují ad.

Ve své době byl program Oživení Broumovska považován za vůbec nejúspěšnější příklad pozitivního vývoje venkovského prostoru v České republice, který ocenila řada osobností, včetně bývalého prezidenta Václava Havla; stal se inspirací pro podobné projekty v dalších místech – například v Jeseníkách, severních Čechách. Za program Oživení Broumovska bylo sdružení TUŽ se, Boumovsko! vyznamenáno Nadací Sasakawa 1. cenou jako Ekologický projekt roku 2000, rok na to bylo časopisem Nika vyznamenáno za týž projekt Cenou Niky 2001. Dokladem mimořádné občanské odvahy Jana Piňose byla v tomto ohledu především realizace zmíněného Kříže smíření v Teplicích nad Metují, nesená snahou uvolnit historické břemeno bolestí a vin v soužití zdejších Čechů a Němců. I když toto dílo vyvolalo ve své době protikladné a často bouřlivé reakce, nastartovalo zároveň proces sebereflexe a léčení zdejší historické paměti. V roce 2003 byla německým Centrem proti vyhánění udělena sdružení TUŽ se, Borumovsko! a partnerům za realizaci Kříže smíření Cena Franze Welfera za lidská práva.

V roce 2005 se Jan vrátil ke své aktivistické práci v české pobočce Greenpeace, kde působil až do roku 2010 jako ředitel kampaní. V roce 2005 zahájili společně s Janem Rovenským kampaň za zachování limitů hnědého uhlí v severních Čechách, která trvá dodnes; od roku 2007 vedl úspěšnou kampaň proti umístění vojenského radaru USA v Brdech, která vyvrcholila v roce 2008 šestitýdenní blokádou místa, na němž měl být radar umístěn. Po odchodu z Greenpeace vedl pak Jan Piňos během prázdnin roku 2011 měsíc trvající blokádu proti kácení stromů na Ptačím potoce v Národním parku Šumava, organizovanou původně Hnutím DUHA, do níž se zapojily několik stovek lidí z celé republiky. V tomto rozsáhlém občanském protestu vyvrcholil dlouholetý střet o podobu NP Šumava; soud mimo jiné potvrdil, že kácení stromů, stejně jako policejní zásah proti pokojně demonstrujícím občanům, byly protiprávní. V letech 2011-2012 působil Jan v Czech RE Agency, o.p.s. – České agentuře pro obnovitelnou energii jako manažer projektů Evropské dny slunce.

Od roku 2012 Jan opět působí v Hnutí DUHA jako neobyčejně agilní a pohotový tiskový mluvčí, proslulý svou schopností oslovovat novináře a upozorňovat je na naléhavá ekologická a obecně společenská témata. Na jeho kontě jsou nejen obsažné a detailně vypracované tiskové zprávy, ale také organizace mnoha ekologických seminářů, konferencí, projektů a kampaní. Připomeňme z nich alespoň důležitou kampaň za Antifosilní zákon a podnětný projekt Česká divočina. Přes náročnost své práce tiskového mluvčího v Hnutí DUHA se Jan Piňos v posledních letech neváhal zapojit do řady dalších aktivit a projektů – v roce 2012 byl iniciátorem petiční kampaně pro Táňu Fischerovou na prezidentku, podílel se na založení české sekce Budapešťského klubu, rozvinul spolupráci s občanským sdružením Potala na projektech pro trvale udržitelný život v odlehlé horské oblasti Dolpo v severozápadním Nepálu, v roce 2015 se podílel na humanitární pomoci po zemětřesení v Nepálu a s velkým nasazením se pustil do koordinace pomoci uprchlíkům na Balkáně.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, idealistický zápal Janova stále neklidného ducha, jeho bytostná potřeba chránit přírodu a planetu, stejně jako hájit otevřenou společnost, humanitu a demokracii, respektive jeho touha objevovat cesty, které trvale podporují život, s prohlubující se planetární krizí, zdá se, spíše sílí. Jeho ekologický světový názor se otevírá celostnímu holistickému pojetí a chápání globálních souvislostí, vědomí, že stojíme na prahu zásadní transformace našeho dosavadního způsobu života. Jsem přesvědčen, že právě lidé jako je Jan Piňos budou pro realizaci tohoto přechodu naprosto klíčoví.

Nominaci zaslal/a: Jiří Zemánek