Miroslav Šobr

Miroslav Šobr

odborný referent

Za výjimečný počin navrhuji na Cenu Josefa Vavrouška pracovníka odboru životního prostředí Městského úřadu ve Strakonicích, Ing. Miroslava Šobra.

Nominaci za mimořádný ekologický počin navrhuji za realizaci výjimečného ekologicko osvětového projektu ZAHRADOU POZNÁNÍ, kterou navrhovaný realizuje pod hlavičkou Města Strakonic v rámci ekologické výchovy a ochrany přírody. Podle mého názoru jde o originální, inspirativní a v řadě směrů ojedinělý projekt, propojující teorii s praxí, kdy jsou do krajiny navraceny starší odrůdy ovocných dřevin, v návaznosti na významné události nebo osobnosti české kultury a vědy, životem vázané na oblast jihozápadních Čech, Prácheňska. Principem projektu je, že Město Strakonice, přes grantové programy, získá finance na zakoupení výpěstků starších odrůd ovocných dřevin. Výpěstky zdarma, na základě smlouvy o spolupráci, věnuje obcím, které se do projektu přihlásí. Obce následně zřídí v krajině, na obecním pozemku, pamětní zastavení, věnované své významné osobnosti nebo události. Pamětní zastavení je tvořeno výsadbou ovocných dřevin, lavičkou a kamenem s informační tabulkou. Každý rok probíhá formou putování. Dosud proběhla Putování románovou krajinou 2013, Putování básnickou krajinou 2014, Putování malovanou krajinou 2015, Putování dramatickou krajinou 2016 a nyní probíhá Putování filmovou krajinou 2017. V jejich rámci byla již představena více než stovka významných osobností a událostí. Každé putování zároveň probíhá i formou teoretické tematicky zaměřené soutěže pro školy a veřejnost na internetových stránkách města Strakonic.

V rámci internetové soutěže vítězové obdrží věcné ceny a nejlepší třídní kolektivy se zúčastní dvoudenního tematického zájezdu po České republice. Během uplynulých čtyř let proběhlo osm zájezdů pro základní školy, kterých se zúčastnilo celkem 320 žáků ze šestnácti třídních kolektivů ze všech škol regionu Strakonicka, Blatenska a Vodňanska. Mezi školami je tato poznávací část projektu vysoce oceňována a dvanáct škol se v rámci projektu zúčastnilo vysazování ovocných stromů při tvorbě pamětních zastavení.

Díky rozsáhlé osvětové činnosti se dosud do cyklu ZAHRADOU POZNÁNÍ zapojilo téměř osmdesát subjektů (měst, městysů, obcí, domovů důchodců a škol) a do volné krajiny bylo v rámci více než padesáti pamětních zastaveních vysazeno přes tisíc kusů starších odrůd ovocných dřevin. Výsadbu provádějí většinou zástupci společenských organizací v rámci obcí (hasiči, myslivci, zahrádkáři, baráčníci, apod.) nebo žáci základních škol i obyvatelé domovů seniorů a tím celý cyklus získává celospolečenský rozměr. Dalších více než pět set ovocných dřevin bylo následně vysazeno samotnými obcemi, což dokládá vysokou inspirativnost projektu, se kterým Město Strakonice v roce 2013 a 2015 zvítězilo v krajské soutěži ekologických projektů Jihočeská ratolest. Projekt byl úspěšně představen na mezinárodních konferencích v Lednici a v Praze (zde v rámci konference k desátému výročí evropské úmluvy o krajině). Na podzim 2016 byla Městem Strakonice vydána publikace ZAHRADOU POZNÁNÍ I., mapující první tři roky celého projektu, kterou jmenovaný koncipoval a připravil do tisku. V dubnu 2017 získala tato publikace 1. místo v kategorii publicistiky, v rámci prestižní soutěže Syndikátu novinářů ČR, Média na pomoc památkám. V říjnu letošního roku bude projekt prezentačně zastupovat Českou republiku v rámci evropského setkání ovocnářů EUROPOM 2017 v Olomouci.

Výjimečnost projektu ZAHRADOU POZNÁNÍ 2013 – 2018, tkví v originalitě, kdy relativně jednoduchým a levným způsobem, s využitím iniciativy veřejnosti, zvyšuje povědomí o ekologické, historické a kulturní funkci jihočeské krajiny v kontextu minulosti a dnešní doby. Výsadbami starších odrůd ovocných dřevin do volné krajiny dochází ke zvětšení její biodiverzity, ke zvýšení potravní nabídky pro zvěř i hmyz i k zachování genofondu mizejících odrůd ovocných dřevin z naší krajiny. Veřejnosti je zároveň představen i kulturní rozměr krajiny, zachycený v literárních, obrazových nebo dramatických dílech nebo ve významných historických počinech. Pamětní zastavení jsou využívána nejen školami v rámci výuky (literatura, dějepis, přírodopis), ale jsou častou zastávkou místních, turistů, cykloturistů nebo zájemců o geocaching.

Veškeré výše uvedené rozsáhlé aktivity, pod záštitou Města Strakonic, jsou realizovány a koordinovány Miroslavem Šobrem, pracovníkem OŽP MěÚ Strakonice, v rámci ekologické výchovy, velmi často nad rámec pracovní doby a v osobním volnu. Vzhledem k rozsahu a k osobnímu kontaktu se všemi zúčastněnými stranami, které se projektu a výsadeb ovocných dřevin zúčastňují, se jedná o desítky hodin dobrovolné práce, jejíž výsledky jsou po čtyřech letech usilovné práce nepřehlédnutelné. Zároveň jsou propagovány na přednáškách pro školy i veřejnost a prezentovány v regionálních i celostátních sdělovacích prostředcích (regionální deník, Jihočeský rozhlas, Česká televize, a pod.).

Vzhledem k rozsahu projektu, k jeho koncepčnosti, originalitě, inspirativnosti a dlouhodobému dopadu na ekologické a kulturní povědomí obyvatelstva regionu Prácheňska, jsem přesvědčena o oprávněnosti jeho navržení. Utvrzuje mě v tom i rozsáhlá podpora, které se navrhovanému dostalo při nominaci v loňském roce a která je k dispozici v archívu Ceny Josefa Vavrouška. Myslím, že podobné projekty, ukazující bohatství a krásu naší „domácí“ krajiny, si zaslouží v dnešní uspěchané a globalizované době mimořádnou pozornost a měly by být náležitým způsobem prezentovány.

Nominaci zaslal/a: Jana Sokolová