Petr Marada

Petr Marada

myslivec a ochránce přírody

Důvodem pro nominaci Petra Marady na cenu za výjimečný počin je moje osobní známost Petrových aktivit, které jsou v regionu i mimo něj výjimečné. Vše podstatné je popsáno v nominaci Petra Marady na cenu za rok 2015; Petr ve svých nadčasových aktivitách pokračuje; důkazem toho je životaschopnost a funkčnost realizovaných interakčních prvků, vykonávaná a plánovaná vzdělávací a poradenská činnost a propagace významu a potřebnosti krajinotvorných opatření např. i v mysliveckých kruzích. Petr Marada v roce 2016 pod hlavičkou Českomoravské myslivecké jednoty založil zajímavou soutěž s názvem „Honitba roku“, v rámci které jsou oceňováni významní a úspěšní myslivci, podílející se na ochraně životního prostředí a která slouží k popularizaci a šíření správné praxe ke zvyšování přírodní hodnoty honiteb.

S dovolením bych rád zopakoval důležité body Petrovy nominace z roku 2015. Cituji:

Petr Marada se zasloužil o revitalizaci a obnovu krajiny na zemědělsky intenzivně obhospodařované půdě především v  katastrálních územích Šardice, Nenkovice, Želetice a Hovorany na jižní Moravě. Těmito svými projekty významně přispěl k zvýšení biologické rozmanitosti na velkých lánech  (půdních blocích) orné půdy, výraznému snížení vodní a větrné eroze , zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu a adaptovat se na změnu klimatu.

Na zmíněných katastrálních územích vykoupil ze svých prostředků pozemky a s přispěním programů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství vybudoval několik mokřadů  a tůní, zajistil zatravnění vhodných půd, zalesnění obtížně obhospodařovatelných pozemků  a  také výsadby stromů  v rámci biokoridorů, biocenter a jiných interakčních prvků. Přes počáteční neporozumění  a významné obavy zemědělců a ostatních vlastníků půdy se Petrovi Maradovi podařilo prokázat schopnost jeho zásahů minimalizovat  negativní vlivy zemědělského hospodaření, splachy půdy a lokální povodně při přívalových deštích, poskytnout úkryt  a potravu pro zvěř a vrátit do krajiny  další  obojživelníky a některé druhy, především polních ptáků.

Realizací těchto úprav v krajině jižní Moravy,  která je velmi náchylná k vodní i větrné erozi, ukázal Petr Marada praktickou cestu, jak je možné postupovat při obnově tzv. ekosystémových funkcí v krajině. Za své hospodaření  a související projekty získal za rok 2015 z rukou ministra životního prostředí cenu Adaptační opatření roku 2015. Prvky v krajině realizované Petrem Maradou slouží jako příklady správné praxe a demonstrační projekty pro studenty vysokých škol z celé České republiky.

 Za účelem propagace realizovaných agroenvironmentálních opatření a vybudované zelené infrastruktury založil Petr Marada spolek, vytvořil funkční ekocentrum pro informace a poradenství  a již 9 let  jako organizační a odborný garant organizuje školení na téma Ekoagropodnikání zaměřené na podporu mimoprodukčních funkcí agrární krajiny, Využití výsledků pozemkových úprav v zemědělské praxi a Obnova krajiny výsadbou solitérních ovocných stromů. Významná  je též aktivita v oblasti vzdělávání dětí a školní mládeže v rámci projektů „Do lesa s lesníkem“, „K vodě s rybářem“ a  „Do přírody s myslivcem“.

Petr Marada ukázal cestu zemědělcům, lesníkům a  jiným vlastníkům půdy, jak adaptovat krajinu na změnu klimatu, jak zvyšovat biodiverzitu, tvořit krajinu pestrou, atraktivní a prostupnou  pro všechny aktéry venkovského prostoru. Aktivity Petra Marady  jsou nejen v regionu , ale i mimo něj vyhledávané jako zdroj inspirace. Zvyšování  přírodní hodnoty polních honiteb bylo Petrem Maradou popsáno v knize, kterou vydalo vydavatelství Grada Publishing.

Nominaci zaslal/a: Zdeněk Sečka