Hana Korvasová

Hana Korvasová

pedagožka, ředitelka Lipky

zakladatelka a ředitelka Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Lipová 20, ekopedagožka, lektorka, dlouholetá vedoucí řady kroužků a klubů mladých ochránců přírody, matka dvou úspěšných dcer, jedna z hlavních hybatelek Rezekvítku – spolku pro ekologickou výchovu a ochranu přírody, z. s., výjimečná manažerka, zkušená a nebojácná vyjednavačka, spoluautorka publikace Hrajeme si na přírodu, učitelka VŠ studentů, ředitelka Pavučiny.

Čím vás příběh osobnosti inspiroval, proč má dostat cenu?
Za Hanou je za více než čtyřicet let vidět obrovské množství práce a především konkrétních výsledků na poli environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (viz body 2 a 3). Podobně výrazných a setrvale aktivních osobností je u nás stále málo, je proto dobré si jich vážit a umět je ocenit, poněvadž jejich celospolečenský přínos v dosud nedostatečně doceňované oblasti EVVO je nevyčíslitelný. Lipka pod jejím vedením vzkvétá, z maličké organizace je dnes zařízení s pěti pracovišti a 70 zaměstnanci.

Důvody, které tohoto člověka vedou k jeho činnosti, jeho příběh:
Už za svých středoškolských studií Hanka vedla pionýrský oddíl mladých ochránců přírody a po absolvování Jarního instruktorského kursu pořádaného v roce 1977 Sekcí ochranářského dorostu Jihomoravského oblastního výboru TISu – Svazu pro ochranu přírody a krajiny v ní dozrálo přesvědčení o smysluplnosti ekologické výchovy. Úspěšně vystudovala učitelskou kombinaci matematika – biologie na PřF UJEP (nyní Masarykova univerzita), souběžně pomáhala vést děti např. v POMOPu Orion, působila jako spoluorganizátorka řady ročníků Letní školy ochrany přírody pro začínající vedoucí dětských oddílů zaměřených na ochranu přírody. Po absolvování studia roce 1984 nastoupila jako pedagogická pracovnice do ObDPM Brno 5, kde vedla řadu kroužků dětí a mládeže všech věkových kategorií (včetně vysokoškoláků) zaměřených na terénní přírodovědu a praktickou ochranu přírody. V roce 1988 byla tehdejší městskou radou PO SSM pověřena založením stanice mladých přírodovědců zaměřené na ekologii. Společně s Alešem Máchalem tento úkol úspěšně transformovali do Lipky – Domu ekologické výchovy, který byl jako školské zařízení otevřen v říjnu 1991.

Výsledky činnosti, co všechno dokázal?
V Lipce Hanka pracuje nepřetržitě dodnes, v prvních deseti letech jako pedagožka, následně jako ředitelka. Kromě vybudování a rozkošatění Lipky z jediného na současných pět pracovišť a především udržení vysoké kvality ekopedagogických služeb pro školy i veřejnost po celých bezmála 28 let se Hana zasloužila o neméně úspěšné fungování Rezekvítku. Tato nepřetržitě dobře fungující NNO mimo řadu jiných environmentálně výchovných činností zabezpečuje i dlouholetou péči o PR Kamenný vrch a vydává originální učební pomůcky pro EVVO. V roce 1991 se Hana stala první předsedkyní a posléze ředitelkou Kanceláře Rezekvítku. Kromě práce pro Lipku a Rezekvítek Hanka vykonávala v letech 2008– 2012 funkci předsedkyně Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., kde dlouhodobě působí také ve výboru tohoto spolku podporujícího nejrůznější podoby EVVO. Je takřka neuvěřitelné, že se při rozsahu svých aktivit dokáže také intenzívně věnovat ekopedagogické přípravě a výuce budoucích učitelů na PdF MU i na dalších fakultách a pedagogům na specializačních studiích pro koordinátory EVV0.

Co pro vás osobně tento člověk znamená?
Hana je pro mě příkladem nezměrné vůle, enormního dlouhodobého nasazení, cílevědomosti a náležitě využívaných organizačních schopností. Je geniální manažerka, umí vystihnout, jaké jsou schopnosti jednotlivých lidí a umožnit jim je co nejlépe rozvíjet. Umí dát prostor ale zároveň i jemně směrovat. Je mou velkou učitelkou už od mládí, velice mě inspiruje a motivuje. Umí každého podpořit a podržet, když má problémy.

 

Přílohy:

http://:https://search.mlp.cz/cz/titul/hrajeme-si-na-prirodu/43631/

http://www.lipka.cz

Nominaci zaslal/a: Helena Nováčková, kamarádka a kolegyně