Michal V. Marek

Michal V. Marek

vědec

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., absolvent oboru lesního inženýrství na dnešní MENDELU v Brně a biofyziky na PřF UK, je vědec – zasloužil se o rozvoj ekofyziologie ekosystémů, pedagog – profesor působící na několika univerzitách visegrádské čtyřky, manažer – vybudoval jako ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR Evropské centrum excelence CzechGlobe, propagátor moderního výzkumu ekosystémů v rámci Evropy, ale i Střední Ameriky, Afriky a Asie, šiřitel klimatické gramotnosti ve veřejnosti.

Čím vás příběh osobnosti inspiroval, proč má dostat cenu?
Prof. Marek se svým snílkovstvím na straně jedné a obrovskou erudicí s urputností na straně druhé, i přes původní despekt zástupců „bílé vědy“ a klimaskepticismus bývalé politické garnitury ČR, zasloužil o rozvoj výzkumu globální změny, posunul českou vědu v daném oboru mezi světovou špičku a vybudoval mezinárodně uznávané vědecké pracoviště. Společně se zahraničními partnery se podílel na založení evropské výzkumné infrastruktury ESFRI ICOS na výzkum a sledování toků skleníkových plynů.

Důvody, které tohoto člověka vedou k jeho činnosti, jeho příběh:
Zájem o přírodu a její ochranu přivedl prof. Marka na studium lesnictví a biofyziky v dobách, kdy odborný zájem o ochranu přírody byl minimální a tehdejší vládnoucí garniturou ignorován. Po roce 1989, kdy ve společnosti rezonovala zejména ochrana ovzduší, byl jedním z prvních v ČR, kdo odborně poukazoval na zvyšující obsah skleníkových plynů a potřebu výzkumu dopadů těchto procesů na ekosystémy a vývoje adaptačních a mitigačních opatření.
Byl iniciátorem výzkumu toků skleníkových plynů v ČR již na počátku 90. let, kdy v rámci mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce a s podporou tehdejšího ministra Vavrouška zahájil výzkum v Beskydech na Bílém Kříži. Tento výzkum vede dodnes, avšak rozšířený o dlouhodobý komplexní výzkum všech základních typů ekosystémů v ČR (lesní, zemědělské, mokřadní) včetně dopadů globální změny na společnost a kulturní krajinu. Nenechal se odradit od vybudování centra CzechGlobe v době, kdy klimaskepticismus byl dominantní názor řady čelních představitelů ČR.

Výsledky činnosti, co všechno dokázal?
Prof. Marek se zasloužil o vybudování efektivního výzkumu a monitoringu toků a dopadů skleníkových plynů v atmosféře a v ekosystémech ČR, díky němuž je ČR jednou z prvních zemí, která tento komplexní výzkum provádí. Spoluinicioval založení několika evropských výzkumných infrastruktur ESFRI. Úspěšně transferuje výzkum skleníkových plynů i v tropických oblastech (Vietnam, Ghana, Panama).
CzechGlobe je příkladem úspěšného pracoviště AV přenášejícího poznatky výzkumu do praxe a politiky v národním i mezinárodním kontextu (např. při rozhodování měst a krajů, MŽP, MZe, IPCC OSN, EU). Aktivně se také podílí na odborné přípravě a implementaci mezinárodních klimatických dohod OSN. Aktivity prof. Marka přivádějí do ČR stovky zahraničních expertů. V CzechGlobe nyní pracuje řada předních odborníků z více než dvaceti zemí světa. Prof. Marek publikoval více než 80 odborných vědeckých prací v impaktovaných časopisech. Velký význam má také jeho pedagogická činnost v ČR i v zahraničí.

Co pro vás osobně tento člověk znamená?
Prof. Michal V. Marek je vizionář a zároveň schopný manager působící jako výjimka v akademickém světě. Vytvořil úspěšný tým – centrum CzechGlobe, dosahující skvělých výsledků využívaných v praxi. Je odborníkem uznávaným jak vědci, tak širokou veřejností, politiky či zástupci privátního a neziskového sektoru. Díky svému úsilí a urputnosti, že to „nevzdal“ i v dobách panujícího největšího klimaskepticismu v české společnosti, je bezpochyby vhodným kandidátem na Cenu Josefa Vavrouška.

Přílohy:

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/michal+v+marek/162bec57e8225f3f?projector=1

http://czechglobe.cz/cs/kontakty/48/

https://www.youtube.com/watch?v=ntJFBw3V4aE

https://www.youtube.com/channel/UCCPZL9D1FVZs_rs6VeCzraQ/feed

Nominaci zaslal/a: Karel Klem, předseda Rady Ústavu výzkumu globální změny AV ČR