Miroslav Petr

Miroslav Petr

vodohospodář

dlouholetý předseda Východočeské pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život Hradec Králové, za celoživotní angažovanost a organizační způsobilost v oblasti péče o životní prostředí, hospodaření s vodou, v environmentální výchově na školách, za angažovanost na poli ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s přírodovědnou sekcí Muzea Východních Čech, a za aktivity na poli dopravní výchovy a podpory cyklistiky v Hradci Králové a přilehlém regionu.

Čím vás příběh osobnosti inspiroval, proč má dostat cenu?
Miroslav Petr se angažoval politicky i environmentálně již před rokem 1989 a zakusil tak na vlastní kůži nepřízeň komunistického režimu. Byl jedním ze zakládajících členů Východočeské pobočky STUŽ a stal se respektovaným členem a později i předsedou této pobočky pro své organizační schopnosti, empatii a vlídnou povahu, schopnost hledat, nalézat a spojovat lidi podobných zájmů o životní prostředí. Dokazuje to pestrá činnost Východočeské pobočky STUŽ, počínaje exkurzemi do chráněných a jinak zajímavých součástí přírody a krajiny ve Východočeském, Středočeském a Ústeckém kraji, zajímavé besedy s promítáním filmů a obrázků z cest členů i hostů STUŽ, pořádání Ozvěn Ekofilmu, besedy pořádané na školách, vyjadřování se k plánům a záměrům radnice atd., to vše nenásilně a s vrozenou skromností, takže zůstává neokázale v pozadí.

Důvody, které tohoto člověka vedou k jeho činnosti, jeho příběh:
Silné vnímání občanské odpovědnosti za občanskou komunitu i za městské i přírodní prostředí, ve kterém žijeme, a za využívání jejich zdrojů. Vlastní zkušenosti z působení ve vodním hospodářství a znalost jeho vazeb na kvalitu životního prostředí, na charakter geologického podloží, krajiny a přírody, způsobů hospodaření ve zdrojových oblastech povrchových i podzemních zdrojů vody.

Výsledky činnosti, co všechno dokázal?
Kromě faktu, že Východočeská pobočka STUŽ pod jeho dlouholetým vedením patří k nejaktivnějším součástem STUŽ v celé republice, má zásluhu na tom, že environmentální i dopravní výchovou prošly už na školách v Hradci Králové tisíce dětí, dále že se nejen členové Východočeské pobočky STUŽ, ale i další dospělí vzdělávají a působí aktivně v ochraně přírody a krajiny brigádami např. Na Plachtě, že působí i publicisticky ve sdělovacích prostředcích směrem k širší veřejnosti a angažují se občansky v kontaktech s orgány státní správy a samosprávy připomínkami k strategickým dokumentům, územním plánům a některým stavebním záměrům v kraji (např. VD Pěčín, ÚP města Hradec Králové…)

Co pro vás osobně tento člověk znamená?
Prototyp angažovaného a nezištného občana, věnujícího spoustu energie a svého volného času veřejným zájmům, zejména ochraně životního prostředí a lidského zdraví, bezpečnosti v dopravě a celoživotnímu vzdělávání.

 

Přílohy:

http://www.stuz.cz

Nominaci zaslal/a: Ing. arch. Martin Říha, členství ve Vč pobočce STUŽ, osobní přátelství