Petr Marada

Petr Marada

zemědělský podnikatel a vysokoškolský pedagog

Představení počinu:
V našem zemědělství velmi specifický a svým způsobem ojedinělý systém hospodaření na zemědělské půdě (faremní systém), který spočívá v extenzivním způsobu hospodaření v kombinaci s realizací krajinných prvků, zelených pásů, mokřadů ap. Realizace těchto prvků je založena na objektivním posouzení půdních a vodních režimů v krajině a navazuje také na postupnou realizaci komplexní pozemkové úpravy katastru v podobě tzv. společných melioračních zařízení.

Kdo za tímto počinem stojí, představte nám prosím jeho tvůrce:
Tvůrcem a realizátorem výše zmíněného způsobu využití zemědělské půdy je zemědělských podnik – rodinná farma Ing. Petra Marady, CSc., se sídlem v Šardicích, okres Hodonín. Zejména v Šardicích a okolí Kyjova jsou podle mého názoru soustředěny, resp. nejvíce – téměř vizuálně – patrné, všechny nejvýznamnější problémy využívání zemědělské půdy v ČR – značná rizika a realita vodní i větrné eroze půdy, zhoršující se strukturální kvalita půdy a s tím související její vodní režim. V dané oblasti je vodní režim navíc spojen s velmi negativními dopady klimatické změny a problémy sucha. Obrazně řečeno, vše tam volá ke změně v přístupu k půdě a rodinná farma pana Marady je názorným vykročením k těmto změnám nejen v dané lokalitě, ale ve smyslu pozitivního benchmarkingu i pro celé české zemědělství. Tomu napomáhá i fungování farmy jako školicího střediska (i pro děti a mládež!) pro dané aktivity, a přímá participace pana Marady na výuce v rámci Mendelovy university Brno.

Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti:
Zemědělský podnik pana Marady se dosud (bohužel) výrazně odlišuje od využití zemědělské půdy u naprosté většiny stávajících zemědělských podniků ČR, zejména velkých podniků a holdingů, které nadále pokračují ve špatném přístupu k půdě (jenž lze v krajním případě nazvat „land grabbing“). To je patrné nejen v katastru obce Šardice, ale na celém Kyjovsku a v mnohých dalších regionech a lokalitách ČR.

Znáte důvody, které vedly k nominovanému počinu? Příběh:
Pan Marada je rodák ze Šardic. Jako vysokoškolsky zemědělsky vzdělaný odborník musel ve svém nejbližším okolí vidět, jak i po „sametové revoluci“ 1989 pokračovaly a navíc eskalovaly problémy s erozí půdy a jejím vodním režimem. Jakmile česká zemědělská politika počátkem 21. století začala (i pod tlakem EU) vytvářet prostor a podpory i pro „protierozní“ faremní systémy a prvky, neváhal pan Marada této výzvy a možností maximálně využít. To vše na bázi vlastní zemědělské půdy, kterou postupně pro návaznou realizaci zmíněných výzev postupně v katastru nakupoval. Nelze také opominout přímé pozitivní externality jeho počínání v dané lokalitě, z kterých „těží“ okolní (velko)uživatelé půdy.

Nominaci zaslal/a: Tomáš Doucha, výzkum v oblasti zemědělské a environmentální politiky