Miroslav Šobr

Miroslav Šobr

odborný referent, odbor životního prostředí MěÚ Strakonice

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Šestiletý ekologicko osvětový projekt ZAHRADOU POZNÁNÍ 2013 - 2018, který originální, teoreticko-praktickou formou, spoluprací měst, městysů, obcí, základních škol a domovů seniorů, připomenutím významných osobností a událostí, vrátil v uplynulých šesti letech do regionu jihozápadních Čech – Prácheňska – přes 1 500 kusů polokmenů starších odrůd ovocných dřevin (jabloní, hrušní, třešní, slivoní), pro tento region typických. Výsadby byly realizovány téměř osmdesáti subjekty a významným způsobem přispěly ke zvýšení biodiverzity území, k rozšíření potravní nabídky pro živočichy, k zachování genofondu starších odrůd a k poznání kulturně přírodně historického rozměru krajiny. K projektu byla r. 2016 vydána publikace, mapující první tři roky činnosti a na podzim 2019 bude vydán druhý díl, mapující další tříleté období.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Projekt realizoval vysoko nad rámec pracovních povinností odborný referent odboru ŽP MěÚ Strakonice Ing. Miroslav Šobr v rámci činnosti v oblasti ekologické výchovy. Ekologicko osvětovými projekty pro školy a veřejnost se dlouhodobě zabývá od r. 1998 a získal za ně řadu ocenění, nejvýznamnější v roce 2012 CENU ČESKÉ KRAJINY 2012 od MŽP a v roce 2014 zvláštní ocenění v rámci CENY KRAJINY RADY EVROPY. Díky jeho aktivitě vzniklo za posledních šest let ve volné krajině jihozápadních Čech téměř šedesát pamětních zastavení, výsadbami starších odrůd ovocných dřevin a informačními panely připomínající osobnosti a události regionu Prácheňska. Ucelený šestiletý projekt ZAHRADOU POZNÁNÍ 2013 - 2018 inspiroval řadu měst a obcí v regionu Prácheňska pro další výsadby ovocných dřevin již mimo rámec projektu.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Určitě originalitou a rozsahem nápadu. Osobnosti a události jsou nejprve připomínány teoretickou formou soutěžních článků v rámci každoročního putování (Putování románovou krajinou 2013, Putování básnickou krajinou 2014, Putování malovanou krajinou 2014, Putování dramatickou krajinou 2015, Putování filmovou krajinou 2017 a Putování vědeckou krajinou 2018) a následně praktickými výsadbami starších odrůd ovocných dřevin, většinou společenskými organizacemi obcí (hasiči, myslivci, baráčníci, zahrádkáři, ochotníci, školáci), takže přírodně kulturně historický přesah výsadeb, navíc vždy realizovaných na obecních pozemcích při odpočinkových zónách, turistických stezkách a cyklostezkách je nesmírně široký. Garantem projektu je Město Strakonice, které z grantových programů získá finance na nákup ovocných výpěstků (polokmeny starších odrůd) a ty pak zdarma, na základě jednoduché smlouvy, věnuje příslušným obcím, které mají o výsadby v rámci ZAHRADY POZNÁNÍ zájem. Veškerou agendu, včetně následné pětileté péče o vysazené dřeviny, vše mimo svou pracovní náplň, většinou ve volných chvílích, zajišťuje Ing. Šobr.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Ing. Šobr pochází z části Strakonicka, které bylo v období první republiky střediskem ovocnářství (Zahrada jižních Čech). Od mládí se díky vlivu dědy a otce věnoval sadařství a projektem se rozhodl připomenout význam ovocných stromů ve volné krajině, v posledních letech stále více mizejících, pro zachování krajinného rázu, přírodní rozmanitosti a také historické kontinuity Prácheňska. Lze říci, že díky zájmu obcí a neustálou propagací projektu, včetně vydání publikace, mapující jednotlivé výsadby, se záměr zdařil a je inspirací pro následovníky. Za svou práci pro ochranu přírody byl proto Ing. Šobr již v minulosti na Cenu Josefa Vavrouška několikrát nominován.

Nominaci zaslal/a: Markéta Šobrová

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu