Jiří Dlouhý

Jiří Dlouhý

předseda Společnosti pro trvale udržitelný život, pracuje v Centru pro otázky životního prostředí UK

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Ing. Jiří Dlouhý žil v rodině, která byla komunistickým režimem značně postižena. Jeho dědeček byl v r. 1950 odsouzen za spolupráci s Miladou Horákovou, a to znamenalo „kádrový škraloup“, pro který se jeho život odvíjel ve velmi skromných podmínkách. Přesto se Jiří mohl v mládí věnovat trampingu, vést dětské tábory nebo jezdit na divoké vodě. Na vysoké škole pak vystudoval obor technická kybernetika, který dokončil s červeným diplomem; po studiích nastoupil do Fyzikálního ústavu Akademie věd. Ve svém volnu se i nadále věnoval se práci s mládeží, pomáhal přírodě v ČSOP, jezdil na akce Brontosaura, a stal se instruktorem pobytu v přírodě, kanoistiky a lyžování.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Po sametové revoluci se Jiří vzdal slibné kariéry systémového inženýra a své síly věnoval podpoře demokracie a svobody. Nejprve při práci jako neuvolněný zastupitel za Stranu zelených v Praze 6, od r. 1991 již plně na Vavrouškově Federálním výboru pro životní prostředí, kde organizoval první konferenci ministrů životního prostředí v Dobříši. S Josefem také spoluzakládal Společnost pro trvale udržitelný život, které se od samého začátku plně věnoval, a především po Josefově smrti si vzal plně na starosti pokračování „v načatém díle“. Nejdříve po stránce organizační, což znamená podporu komunikace a také administrativu, postupně na něj přecházela odpovědnost za chod této Společnosti, pořádání pravidelných besed i dalších akcí. Mnoho let byl místopředsedou; od roku 2007 je předsedou STUŽe, a to často znamená, že na besedě, kterou sám uspořádá, na níž hovoří a moderuje ji, navíc ještě pořizuje fotografickou dokumentaci a natáčí videa, která pak umisťuje na webové stránky, jež sám vytvořil, pravidelně je aktualizuje, sdílí na sociálních sítích a šíří formou newsletterů. Při této činnosti důsledně dbá principů, které se od Josefa Vavrouška naučil při přípravě Dobříšské konference v roce 1991 a které zní: vyslechnout široké spektrum názorů, od různých oborových přístupů, přes pohled státní správy, ale například také umělců; vytvářet koalice napříč společností a potlačit tak partikulární zájmy; soustředit se na základní hodnoty udržitelnosti, které se mohou projevovat různě v různých kontextech. A nakonec také usilovat o celospolečenský dopad – nejen v oblasti ochrany přírody, ale v plném záběru udržitelného rozvoje.

 
Jaké jsou důvody, které nominovaného vedou k jeho činnosti

Jiří chápe svůj život jako službu všem kolem něj i celé společnosti. Nikdy neprosazuje sebe sama, ani nevyužívá možností, které by ho jako skvělého kybernetika mohly dovést ke kariéře nebo bohatství. Vždy přemýšlí, komu by mohl být užitečný, a tam nasměruje veškerou svou energii. Těch z jeho pohledu „potřebných“ je hodně, takže například ve svém volnu organizuje zimní a letní tábory pro teenagery, a kromě STUŽe pracuje i v různých jiných spolcích, jako je Wikimedia ČR, svaz orientačních sportů a podobně. O pokračování myšlenky Josefa Vavrouška se snaží také na mezinárodním poli jako člen výkonného výboru European ECOForum a především jako dlouholetý český zástupce v Řídícím výboru European Environmental Bureau. V posledních letech si stále více uvědomuje naléhavost environmentálních rizik spojených s klimatickou změnou, a je zapojen do neformálních aktivistických sítí. V této oblasti a také reprezentuje environmentální organizace v Radě vlády pro udržitelný rozvoj a v jejím řídícím výboru.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Část Jiřího práce je neviditelná, je však nezbytnou podmínkou pro to, aby se určité věci mohly uskutečnit. Díky jeho trpělivosti jsou ale výsledky dlouhodobé. Výrazně pomohl zajistit kontinuitu Společnosti pro trvale udržitelný život po dobu 27 let, i v obdobích, která jejím ideálům nepřála; bez tohoto úsilí by Vavrouškův odkaz mohl být již zapomenut. Činnost této Společnosti Jiří dokumentuje v četných Zpravodajích a na webových stránkách, kde jsou teď dostupné i plné záznamy besed - zdroj pro ty, kdo nemohou dorazit osobně, i pro případné historiky. Jsou ale také výsledky viditelné: četné články, odborné a především popularizační, stránky Wikipedie i jiných otevřených vzdělávacích zdrojů, pravidelné Zpravodaje STUŽ a v poslední době také elektronické Aktuality STUŽ i pokračující dialog na sociálních sítích. „Objem“ jeho dobrovolné, nehonorované činnosti je přinejmenším stejný, jako práce v zaměstnání – časově i podle výsledků. V Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde pracuje od rozpadu Federace v r. 1992, má přitom na starosti zajištění počítačové sítě pro celou instituci, vytváření a správu četných webových stránek, vedení oddělení environmentálního vzdělávání, což obnáší mj. i fundraising, a často podporu celkového chodu organizace a jejího fungování v rámci Univerzity Karlovy. Ani bez této „neviditelné“ práce by se COŽP UK nestalo tím, čím dnes je: uznávaným akademickým pracovištěm i společenským aktérem spoluurčujícím politiku udržitelného rozvoje.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Generace mladých lidí, kteří prošli tábory, jež Jiří organizuje už 40 let, se naučily být a sportovat v přírodě, vystačit si s málem, zábavu hledat v kamarádství a společných aktivitách, včetně práce. Část z nich mu nepochybně vděčí za to, že v citlivém období našli sebe sama a naučili se překonávat těžkosti humorem a přátelstvím. Účastníci jeho táborů byli jak na Národní třídě v roce 1989, tak se účastní klimatických stávek v současnosti. Tito mladí lidé jej milují, a ti starší mu rádi přenechávají část svých starostí, především organizačních. Vědí totiž, že je na něj absolutní spolehnutí a řešení se vždy najde, i kdyby to stálo značné úsilí.

 
Publikační činnost, odkazy

https://czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/o-centru1/pracovnici-kontakty/81-ing-jiri-dlouhy
*
Další
publikační
a
editorská
činnost
• Odborná
databáze
Enviwiki,
www.enviwiki.cz
• Technický
redaktor
Envigogiky,
www.envigogika.cuni.cz/
• Hlavní
autor
vybraných
článků
ke
klimatické
změně
na
České
Wikipedii

Nominaci zaslal/a: Bedřich Moldan a Ladislav Miko

Komentáře:

Robin Böhnisch (26.04.2019 12:01:00)
Co dnes ve veřejném prostoru znamená znalost věci a mravenčí, dlouhodobá a systematická práce proti dojmům a náladám? Co dnes zmůže skromná komplexní osobnost proti prázdným nádobám, nadaným ovšem silným hlasem? Tím posteskem chci naznačit vážené komisi CJV, že v případě Jiřího Dlouhého stojí za to jít zase a znovu proti proudu, který veřejným prostorem zmítá a tuto výjimečnou osobnost environmentálního hnutí Cenou Josefa Vavrouška ocenit. Zaslouží si to moc, stejně jako navrhovatelé si zaslouží pochvalu za skvěle napsanou nominaci!
Juraj Mesík (16.04.2019 9:17:54)
Dovoľte mi pripojiť svoj hlas k podpore nominácie Jirku Dlouhého. S Jirkom ( a jeho manželkou Janou) sme v rokoch 1990-92 úzko spolupracovali na pôde FVŽP a aj v nasledovných desaťročiach sa naše cesty opakovane križovali na domácich i európskych environmentálnych fórach. V poslednej dekáde vnímam Jirku najmä cez prácu STUŽky, ktorá je dnes možno najvýraznejším nositeľom dedičstva Josefa Vavrouška, a to ako v univerzálom rozmere úsilia o trvalú udržateľnosť života a ľudskej civilizácie, tak aj v našom malom, ale ľudsky dôležitom rozmere priateľstva a spolupráce Čechov a Slovákov. Jirkova vytrvalosť a kompetentnosť v tomto úsilí je obdivuhodná a hodná ocenenia nesúceho meno nášho vzácneho priateľa.
Michal Nekvasil (08.04.2019 13:38:08)
Vážená komise, rád bych tímto podpořil nominaci Jiřího Dlouhého na cenu Josefa Vavrouška. Pod Jirkovým vedením jsem na dětských vodáckých a lyžařských táborech získaval sebedůvěru, že každý problém má řešení. Jirka tyto tábory organizuje již 40 let, v duchu hodnot udržitelného rozvoje, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu – prošly jimi stovky dětí, včetně Petry Vavrouškové. Když jsem vystoupil se svým prvním environmentálním příspěvkem na velké konferenci, organizoval jí a sborník editoval Jirka (společně s Janou Dlouhou). Při finalizaci PhD. práce to byl zase Jirka, který mi pomáhal s finálními úpravami. A když jsem se začal věnovat orientačnímu běhu, zjistil jsem, že můj oddíl Jirka spoluvede. Nikdy neusiloval o velké pocty či veřejná uznání, ale zato každodenní usilovnou prací pomáhá dělat svět lepší, udržitelnější. V době úzkých specializací je málo renesančních a skromných osobností jakými byl Josef Vavroušek a jakou je Jiří Dlouhý. I proto, že je Jirka jedním z nejvěrnějších a nejaktivnějších nositelů a šiřitelů myšlenek a odkazu Josefa Vavrouška, by mu toto ocenění slušelo.
Ivan Rynda (08.04.2019 13:01:57)
Nominace je napsaná dobře, což je založeno především na dobré znalosti nominovaného, plně se s ní ztotožňuji, ale na druhou stranu se mi k ní jen těžko něco dodává. Tak snad jen zdůrazním: Jirka Dlouhý má ve všech pilířích udržitelného rozvoje skutečně velký plošný přehled. Není nic, o čem by nebyl dobře informován, a protože je skvělý datař, jsou jeho informace i znalosti vždycky aktuální. Každý, kdo třeba připravuje něco nového, vytěží z porady s Jiřím netušené inspirace a podněty; a když požádá, zpravidla i přímou pomoc. A to je to nejcennější: nikdo by nedokázal sestavit úplný seznam důležitých a zásadních věcí počínaje legislativou přes občanský sektor až po environmentální vzdělání a vedení dětí, na nichž se Jirka za posledních čtyřicet let svou neuvěřitelnou akčností a výkonností podílel nebo které by bez jeho podpory vůbec nepřišly na svět; a dodnes zůstal bytostně skromný a neokázalý. Obdrží-li Cenu Josefa Vavrouška, budou na spolupráci s ním a jeho pomoc vzpomínat stovky lidí od malých až po staré a všichni budou mít radost.
Pavel Šremer (07.04.2019 23:17:08)
Podporuji nominaci Ing. Jiřího Dlouhého, kterou již velice adekvátně odůvodnili navrhovatelé přede mnou. Jiří Dlouhý byl již velkou oporou Josefa Vavrouška na Federálním výboru životního prostředí, byla to nejen jeho zásadní aktivita při přípravě evropské Dobříšské konference v r. 1991, kdy uplatnil své znalosti s pořádáním vědeckých mezinárodních konferencí ( málokdo je tehdy měl), ale i zkušenosti z informatiky při budování informačního systému životního prostředí. Patřil pak k zakladatelům Společnosti pro trvale udržitelný život, účastnil se za nevládky mnoha mezinárodních a evropských aktivit, konferencí apod. a dodnes české environmentální nevládky zastupuje v EEB. Z posledních let je třeba vyzdvihnout jeho práci v Radě vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) a zvláště při přípravě Strategického rámce Česká republika 2030 a následně i jeho implementačního plánu, obdobně i při přípravě implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj OSN v České republice. Podílí se na práci Platformy pro udržitelný rozvoj, koordinuje jejím prostřednictvím postoje nevládek v RVUR a zastupuje je jako jediný reprezentant NGOs v řídícím výboru RVUR. Spolupracuje též v rámci iniciativy Měj se k světu, která za sítě nevládních organizací připomínkovala strategický rámec ČR 2030 a hlavně vytvořila manifest mezioborové platformy občanských organizací Udržitelný rozvoj a odpovědná demokracie, jako český příspěvek k Cílům pro udržitelný rozvoj OSN (SDGs). Velmi záslužné je poslední rok vydávání elektronických Aktualit, které nejsou určeny jen členům STUŽe, mají již několik stovek odběratelů, s velmi příznivými reakcemi čtenářů, kteří se dozvídají vskutku aktuální novinky od nás , z Evropy i ze světa. . Nyní se Jiří Dlouhý velmi angažuje v koordinaci aktivit ohledně ochrany klimatu-účastní se neformální koordinační skupiny, spolupracuje s mladými lidmi z Pátků pro budoucnost, Kruhu pro planetu a stávkujícími středoškoláky. Angažuje se v mnoha aktivitách, které nejsou na první pohled patrné, ale o to záslužnější, podstatnou měrou totiž přispívají k novým formám práce nevládního sektoru a jeho koordinaci. Jiřího práci v oblasti environmentální výchovy popsali předchozí navrhovatelé, vyzdvihl bych nyní přesah do spolupráce s Národní sítí místních akčních skupin (NS MAS) na velkém inovativním projektu, který by měl pozvednou úroveň vzdělávání k udržitelnému rozvoji na venkově.
Antonín Fejfar (03.04.2019 13:18:53)
Vážení, rád bych se připojil k nominaci Jiřího Dlouhého na cenu Josefa Vavrouška. Potkal jsem se s ním jen malinko na pracovišti Fyzikálního ústavu AV ČR, ale o hodně víc při aktivitách STUŽ, při akcích pořádaných pro mládež a dalších podobných akcích. Při všech těchto příležitostech jsem si ho velmi vážil, jednak pro jeho obětavost, jednak pro slušné, uvážlivé a skromné jednání. Je bezpochyby vzorem, který zanechá stopy a který je hodný následování.
Vladimír Ira (03.04.2019 12:06:15)
Vážená komisia,
dovolím si podporiť nomináciu Ing. Jiřího Dlouhého na udelenie tohoročnej cen Josefa Vavrouška. Jiří je človek mimoriadnych ľudských i odborných kvalít. Jeho významnou prednosťou je, že otázky životného prostredia a udržateľnosti spôsobu života človeka nevidí len z environmentalistického pohľadu. Podobne ako Josef Vavroušek sa snaží prepojiť rôzne "svety" a usiluje o celkovú zmenu. Svoju činnosť pre STUŽ v ČR robí po celú dobu jej existencie bez nárokov na odmenu, a podobne pomáha v iných oblastiach. Naviac, okrem činnosti v STUŽ je aj dlhodobo angažovaný v relevantných medzinárodných aktivitách a mnohých veľmi užitočných činnostiach spojených s organizovaním vedy a vzdelávania v oblasti udržateľného rozvoja spôsobu života.
Verím, že hodnotiaca komisia prihliadne ku skutočnosti, že J. Dlouhý je ozajstnou "stálicou na nebi pro-udržateľných aktivít" nielen v ČR, ale aj v rámci Európy. Domnievam sa, že by bolo veľmi užitočné, keby cenu dostal doposiaľ mimoriadne aktívny kandidát, a mohol ju zúročiť v svojej ďalšej činnosti.
Eduard Hulicius (03.04.2019 11:06:49)
Vážení přátelé, dovoluji si doporučit Ing. Jiřího Dlouhého na cenu Josefa Vavrouška.
Znám ho dlouhá léta, nejen jako vynikajícího elektro- a systémového inženýra jako kolegu z práce, ale i jako obětavého a charismatického vedoucího všemožných dětských táborů, na jejichž organizaci jsem se podílel. V řadě krizových situací, které se za desítky let odehrály, osvědčil i mimořádnou rozvahu a chladnokrevnost. Většina účastníků jeho táborů, dnes už dospělých, je s ním stále v kontaktu a na jeho tábory posílají svoje děti. Je radostné pozorovat, jak z nich vyrostli dobří a slušní lidé, mnozí velmi aktivní i v oblasti ekologie.
Při svých občasných prezentacích na akcích STUŽ, kam mne zve, když jde o něco z mého oboru, jsem poznal jak důležitá a záslužná je jeho aktivita i na tomto poli.
Od Josefa Vavrouška, kterého jsem dobře znal z horolezení a výškových prací, vím, jak si Jirky vážil nejen pro jeho pracovní a organizační schopnosti a nasazení, ale i pro jeho spolehlivost a čestnost.
Cena, která se uděluje za celoživotní přínos, což v jeho případě nepochybně platí, bylo mu už šedesát, i když na to nevypadá, jeho práce ještě zdaleka není uzavřená a udělení tohoto ocenění může jeho osobně i jeho okolí inspirovat a povzbudit k další činnosti na poli ekologie i práce s mládeží. Jeho protikandidátů si také velmi vážím, nicméně, po zralé úvaze, doporučuji právě jeho.
Mikuláš Huba (02.04.2019 10:33:20)
Jednoznačne podporujem nomináciu Ing. Jiřího Dlouhého na udelenie tohtoročnej Ceny Josefa Vavrouška. Moje presvedčenie, že ide o toho najvhodnejšieho kandidáta, sa o opiera o 30-ročnú skúsenosť s menovaným. Jeho permanentné nasadenie, húževnatosť a obetavosť sú priam neuveriteľné. Skutočnosť, že Cenu JV nezískal už dávnejšie, pripisujem najmä tomu, že je až prehnane skromný. Ale aj táto charakterová vlastnosť vypovedá v jeho prospech. Skrátka, som presvedčený, že je najvyšší čas náš "dlh" voči Jirkovi Dlouhému splatiť, a preto sa veľmi prihováram za to, aby mu Cena Josefa Vavrouška bola udelená.
Přidat zprávu