Soňa Jonášová

Soňa Jonášová

zakladatelka a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky, INCIEN

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Soňa absolvovala zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě. V roce 2015 založila INCIEN, nevládní neziskovou organizaci, která se zaměřuje na inovativní environmentální management; zde aktivně podporuje přechod na cirkulární systém hospodářství v České republice. Věnuje se tématu uzavírání biologických cyklů a technických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti, což jsou oblasti zasahující do zemědělství, rozvoje nových ekonomik, nakládání s odpadem, ekoinovací, i podpory lokálních a komunitních aktivit s cílem vytvoření zdravé společnosti a ekosystémů. S cirkulární ekonomikou je spojena změna myšlení, a tak INCIEN rozvíjí širokou spolupráci s firmami, obcemi, vládním sektorem, neziskovými organizacemi a dalšími zájmovými skupinami. Soňa je inspirátorkou a hlavní hybatelkou širokého spektra aktivit Institutu.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

INCIEN šíří myšlenky cirkulární ekonomiky napříč všemi obory a zainteresovanými stranami, a především pracuje na prosazování těchto principů do praxe. Spolupracuje s desítkami obcí, které například zavádějí nové efektivní systémy odpadového hospodářství s cílem vytřídit a ke zpracování odevzdat co nejvíce surovin, které se tak nestanou odpadem, ale cenným zdrojem. Spolupracuje i s firmami, které zavádí principy oběhového hospodářství na různých úrovních. Některé firmy pak přecházejí na udržitelnější zdroje, jiné zpracovávají druhotné suroviny, další mění byznys modely a zavádějí systémy oprav nebo zpětného odběru s cílem recyklovat co nejvíce surovin. Pro tuto práci využívá příklady dobré praxe ze zahraničí; zároveň ale spolupracuje s veřejnou sférou tam, kde je potřeba měnit i různé zákony a nařízení, aby bylo prostředí pro investory a podnikatele co nejpřipravenější. Aktivity Institutu cirkulární ekonomiky jsou bohaté. Pořádá osvětové akce pro municipality, které zavádějí systém kompostování; firmám pomáhá hledat příležitosti v cirkulární ekonomice, do kterých se mohou zapojit všichni jejich zaměstnanci. Ve spolupráci s VŠCHT organizuje první kurz celoživotního vzdělávání v délce 13 celodenních kurzů a několika exkurzí. Pořádá Ekoinovační forum, které se snaží vytipovat technologie pro budoucnost. Portál www.zajimej.se naplňuje důležitými informacemi o cirkulární ekonomice. Probouzí tak zájem o toto téma – firmy i obce služby Institutu sami vyhledávají a chtějí spolupracovat. Pro studenty vytváří nabídku spolupráce s praxí v průběhu studia v rámci portálu www.uplatni.se. Má záštitu nad projektem BUZZ Talks, což jsou kreativní diskusní setkání na témata životního prostředí a udržitelnosti. Ve své činnosti jsou zcela nezávislí, a přesto (nebo právě proto) mají velkou šanci nastartovat žádoucí změny v ekonomice, a to „zdola“.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Založením INCIEN Soňa otevřela zcela nové téma, které takto důkladně neřeší žádná jiná organizace v ČR. Postavila tým spolupracovníků a vytvořila široké sítě spolupracujících aktérů. Činnostem, které Institut vyvíjí, dodává přesvědčivost svou osobností. Zastává totiž heslo, že „sami musíme započít změnu, kterou chceme vidět kolem sebe“ a principy, které prosazuje, se také sama řídí. Vlastnictví věcí pokládá za finančně i časově náročné, protože vyžaduje prostor a čas na jejich údržbu – vyřešila je přesunem ke sdílené ekonomice. Věcí osobní spotřeby se zříká úplně nebo si je pronajímá, další na konci životního cyklu odevzdá k recyklaci nebo daruje. Odpady třídí, recykluje, ... to vše považuje za návrat k zdravému selskému rozumu a úctě k přírodním zdrojům, které zde na planetě Zemi máme. Skromnost co se týče osobních potřeb však vyvažuje neskromnými plány, jak zlepšit život všem lidem v naší zemi. Energie, vynalézavost a dobrá vůle musí tuto změnu provázet, pokud ji máme přijmout všichni – a INCIEN šíří i tyto hodnoty.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Dříve lidská společnost na principech „cirkulární ekonomiky“ fungovala samozřejmě, množství předmětů denní spotřeby ale neustále stoupá a pečovat o ně je stále složitější. Navíc se zvyšuje i počet obyvatel, zásoby a přírodní dědictví však zůstává stejné. Abychom předešli nejen environmentálním, ale také ekonomickým krizím, stávají se nezbytností systémové změny ve výrobních postupech i způsobech, jakými výrobky používáme. Inspirovat zájem o nové metody hospodaření, a působit přechod společnosti k hodnotám udržitelného rozvoje je posláním INCIEN. Myšlenky minimalismu, uvědomělé spotřeby, zero waste a dalších přístupů, ke kterým Soňa vede širokou veřejnost, jsou zase možným příspěvkem jednotlivců. Jde o to, prosadit tyto principy do společenského povědomí a přispět k tomu, aby si lidé více uvědomili vlastní zodpovědnost. Malé změny v každodenním životě mohou mít velký dopad na globální souvislosti a spolu s většími, systémovými aktivitami v tomto směru povedou k naplnění Cílů udržitelného rozvoje.

Nominaci zaslal/a: Jana Dlouhá

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu