Tomáš Vrška

Tomáš Vrška

lesník, ekolog

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Tomáš Vrška se narodil v roce 1966 v Třebíči. Již od mládí ho fascinovalo lesní prostředí, a proto se rozhodl pro studium Lesního inženýrství na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Po absolutoriu se dále zabýval dynamikou vývoje pralesovitých rezervací v ČR a následně dynamikou a managementem přirozených lesů v ČR. Mezi léty 1989 až 1992 pracoval v ÚHÚL Brandýs nad Labem, od roku 1992 pracoval 15 let v AOPK ČR, kde se specializoval na výzkum přirozených lesů. V téže době (1995 ‒ 2002) působil rovněž na Správě Národního parku Podyjí ve Znojmě jako vedoucí oddělení péče o les a náměstek ředitele pro lesy. Po roce 2006 se stal vedoucím odboru ekologie lesa (VÚKOZ, v.v.i.) a akademickým pracovníkem na LDF MENDELU (2011). Od 1.4.2019 je novým ředitelem Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny a stará se tak o 10 tisíc hektarů lesa. Působí v celé řadě redakčních (Lesnická práce, Příroda, Silva Gabreta, iForest, Thayensia) a vědeckých rad (např. člen Rady AOPK ČR, NP Podyjí, ILTER CZ). Je součástí oborových rad na jak na LDF MENDELU, tak i PřF MU a rovněž je členem celé škály lesopolitických a manažerských aktivit (zakládající člen České lesnické společnosti, expert IUCN, v letech 2002 ‒ 2006 byl koordinátorem priority 7 Národního lesnického programu I, člen správní rady Moravský Krumlov, s.r.o. a Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s.r.o. – největšího nestátního majetku v ČR).

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Mimořádnou zásluhou doc. Vršky je vybudování českého vědeckého pracoviště pro výzkum pralesů a přirozených lesů. Doc. Vrška tím navázal na zakladatele oboru Johna a pokračovatele Průšu. Toto pracoviště dnes, po velmi složitém vývoji v uplynulých 25 letech, funguje jako součást Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, pracoviště Brno. Dnes jde o vedoucí pracoviště pro výzkum pralesů na evropské úrovni. Z tohoto pracoviště vyšlo množství vědeckých publikací. Díky jeho činnosti má dnes Česká republika ucelenou soustavu pralesních rezervací, v nichž je zajištěn soustavný výzkum vývoje přirozených lesů. Doc. Vrška na tomto pracovišti v průběhu uplynulých 25 let vychoval tým mladých vědeckých pracovníků. Ti jsou zárukou, že vysoká vědecká úroveň pracoviště bude zachována i po jeho odchodu do funkce ředitele Školního lesního podniku Mendelovy univerzity ve Křtinách. Ve funkci vedoucího tohoto pracoviště doc. Vrška vynaložil také mimořádné úsilí o aplikaci poznatků získaných při výzkumu pralesů v praxi lesního hospodářství. Po řadu let fungoval jako předseda organizace Pro Silva Bohemica, české větve mezinárodní organizace Pro Silva Europa. Pro Silva Bohemica je dnes jednou z významných lesnických složek, která prosazuje změnu koncepce českého lesnictví, které se pod vlivem jednostranného ekonomického zaměření (smrkové monokultury) dostalo do kritické situace.

 
Jaké jsou důvody, které nominovaného vedou k jeho činnosti

Když Tomáš Vrška dokončil magisterské studium lesnického oboru, byl do problematiky natolik zapálen, že se rozhodl pokračovat na doktorské studium. V roce 1989 se stal taxátorem v ÚHÚL, kde působil další 4 roky. To mu však nestačilo, a proto v roce 1992 nastoupil do Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kde se dále specializoval na přirozené lesy v chráněných územích. Do této doby sahají kořeny odboru ekologie lesa (Výzkumné a monitorovací pracoviště Českého ústavu ochrany přírody, ČÚOP) a oddělení ekologie lesa, které mělo dle představ Ministerstva životního prostředí zajišťovat taxaci lesů ve zvláště chráněných územích. Prvním projektem nově vzniklého pracoviště bylo zpracování speciálního plánu pro management lesů v Národním parku Podyjí spojenou s prvními koncepčními úvahami o cílovém rozsahu lesů ponechaných samovolnému vývoji. Volnosti ve formulování dalších směrů činnosti způsobené sametovou revolucí využili čerství absolventi brněnské lesnické fakulty, mezi nimi i Tomáš. To byl jeho hnací motor pro jeho další činnost společně s jeho manželkou a dětmi, které jsou mu po celou dobu velkou oporou.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Letos je to již 25 let od chvíle, kdy společně s Pavlem Unarem změřili první pralesní strom v Ranšpurku – „strom č.1“. Bylo tomu 28.3.1994. V té době byly položeny první stavební kameny dnes excelentního týmu. V 90. Letech 20. století chodívali pravidelně na obědy a pracovní porady do hostince Modrá kočka (dnes již neexistuje) na Lidické ulici v Brně. Zde vznikaly návrhy projektů, metodiky měření a zpracovávání dat, a především odvážné vize do budoucna. Od té doby pro komunikaci s pracovišti i v zahraničí používají toto zdomácnělé krycí jméno „Blue Cat research team“. Z původního jednoho pracovníka se do roku 2017 dopracovali k 19 a vytvořili tak vysoce funkční tým expertů „modrých koček“, na který je Tomáš náležitě hrdý. Vybudoval a dlouhá léta řídil výzkumné pracoviště pro studium lesů, které má vynikající výsledky nejen na poli národního vnímání, ale i mezinárodního přesahu. V rámci svého působení vždy tíhnul k pěstování lesů, kde se snaží otisknout své poznatky o pralesních ekosystémech, které nabyl při svém působení na nejrůznějších pracovištích i během výzkumu.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

S Tomášem máme nejen profesní kontakt, který dalece přesahuje do přátelského vztahu. Obdivuji na něm jeho píli a nadhled, se kterým proplouvá životem. Vždy se snažil o přenesení vědeckých poznatků do praxe. Proto byl také u příprav založení Pro Silvy Bohemicy v roce 1994, v níž je dodnes aktivní. A nyní, v pozici ředitele školního lesního podniku, to vidí jako svou prioritu. Lesnická praxe v České republice má své mezery a dlouhodobě není snadné tento kolos rozhýbat. Nicméně školní lesní podnik je prostředí, které je v tomto ohledu velmi slibné. Je to další součást mostu, jenž spojuje vědu a praxi. A toho si na něm velmi vážím.

Nominaci zaslal/a: Josef Fanta

Komentáře:

Pavel Šimek (30.04.2019 13:27:34)
Dobrý den. I v lesnictví platí biblické "mnoho je povolaných ale málo vyvolených". Z těch vyvolených bych v brněnské akademické sféře především uvedl prof. Josefa Konšela, který do pěstění lesů zaváděl nauku o lesních stanovištích; prof. Josefa Opletala, který zabránil po vzniku Československa tomu, co se později stalo se státními lesy po roce 1990; prof. Aloise Zlatníka, jehož nauka byla bohužel vlivem poválečné situace a s aktivním přispěním profesorů Bohuslava Polanského a Miroslava Vyskota vlastně vyčleněna z pěstění lesů.
O to více je nutno si vážit aktivit navrhovatele prof. Josefa Fanty, který se snaží toto neblahé dědictví, navzdory nepříznivým podmínkám, zvrátit i úsilí jeho kolegy doc. Tomáše Vršky a celé Pro Silvy Bohemicy.
Přeji kandidátovi další úspěchy, jistě ne lehce dosažené. Se srdečným pozdravem Pavel Šimek
Přidat zprávu