Blažena Hušková

Blažena Hušková

Aktivistka

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Blažena Hušková je přírodovědkyně, výrazná osobnost neziskového sektoru. Kdekoliv se vyskytuje, šíří a praktikuje zásady komunitního způsobu života a rozjíždí aktivity rozmanitých složek občanské společnosti. Publikuje o přírodě a společnosti. Skvěle moderuje mezioborová setkání. Je známá svou činností v Nadaci na záchranu a obnovu Jizerských hor, v Nadaci Partnerství a dalších NNO. Ve společnostech Labyrinth Pro a v Ústavu pro místní dědictví ČR se účastní projektů na podporu komunitního způsobu života v obcích.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Blažena Hušková má rozsáhlé znalosti týkající se ochrany krajiny a dopadu lidské činnosti, které uplatňuje při přednáškové a publikační činnosti. Spolupracuje s vědeckými pracovníky v přírodních vědách a sociologii v anglicko- a německojazyčné oblasti. Na počátku 21. století působila ve Středisku ekologické výchovy SEVER. Inspirativní je též její mediační činnost v oblasti státní správy a neziskového sektoru. Cenu Josefa Vavrouška si zaslouží za neúnavnou práci v oblasti environmentální výchovy a výchovy k občanství.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

V rámci neziskového sektoru dosáhla Blažena Hušková pověsti ochránkyně Jizerských hor. V současné době je v oboru ochrany životního prostředí klíčovou osobou pro strategické plánování nestátních neziskových organizací, kultivaci mezioborových vztahů a kvalitu života v obcích. V období karantény proti šíření COVID-19 se zabývá motivací občanů k solidaritě a soudržnosti v době živelných katastrof, nečekaných událostí a krajní nouze.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Naše organizace spolupracovaly v rámci Fóra dárců a Asociace nadací a nadačních fondů. Mne osobně si Blažena Hušková získala obnovou pietního místa památníku sedmileté války v Raspenavě-Luhu, kterou iniciovala se sdružením frýdlantských občanů a s Miloslavem Nevrlým. Je stále ochotná pomáhat, kde se dá. Má dobrý charakter.

Nominaci zaslal/a: Milena Černá

Komentáře:

Vojtěch Šťastný (29.05.2020 12:28:42)
Blažena je nadšenou, cílevědomou a pro věc zapálenou osobností, má velký přehled, široký záběr a dlouholeté zkušenosti a především přitom dokáže propojovat přírodní vědy s filosofií a s velkým přesvědčením to pak lidem profesionálně interpretovat, že tak by člověk měl nahlížet na ochranu přírody a přírodu samotnou. Že bez pocitů, emocí a vnitřního světa člověka by byla věda a jakákoliv nauka o přírodě velmi suchá...
Jitka Doubnerová (27.05.2020 20:11:36)
Osobnost vždycky inspirativní a vždycky překvapující, s velikou šíří zájmů a hlubokým ponorem do témat, mimořádně propojující vize i praktické kroky k nim, to je pro mě už hodně (desítek) let Blažena. Na Frýdlantsku by bez ní spousta věcí nebylo - myšlenky z Landscape Stewardship Exchange (1997!) tu žijí dodnes, stezky dědictví se vynořují v dalších projektech, lidé, které dala dohromady a povzbudila ke spolupráci, jsou spojenci pořád. Myšlenku propojení Frýdlantska a Jizerských hor se záměrem oživit jedno a odlehčit druhému, s citem pro potřeby a potenciál a zároveň s velmi lidským přístupem a neustálým hledáním možností, to považuju za Blaženin veliký přínos.
Anika Chalupská (16.04.2020 20:35:27)
Není těžšího terénu pro budování silných komunit než je český/moravský venkov. Staleté křivdy mezi rody, zvyky socialistického hospodaření, nedůvěra v moc aktivně se podílet na změnách v místě či dokonce v Praze ;-) . BlaŽENA se pohybuje v tomto terénu s vhledem z Ameriky, citlivým zaměřením se na dosažení dohody či objevení zcela nových řešení v konfliktech, plánech komunit. Důvěřuje moudrosti míst a lidí v nich žijících, mnohdy aniž by o této moudrosti místní věděli. Věřím, že sadí svojí prací semínka sebedůvěry komunitám a ty pak odolají náporům, kterým dnešní společnost čelí a čelit bude.
Jana Dlouhá (14.04.2020 19:15:43)
Blaženu znám od svých studentských let – byli jsme myslím třetí ročník oboru ochrana přírody od jeho založení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. S námi tam studovalo pár silných osobností, vč. Martina Bursíka, nebo Pavla Klimeše, a Bláža k nim určitě patřila. Ze svých Jizerských hor si do Prahy přinesla obrovskou lásku k přírodě, a na rozdíl od nás i velké zkušenosti z praxe. Za tím vším si stále stojí – Jizerské hory jsou pořád jejím domovem, pro jejich přírodu i lidi dělá, co je v jejích silách. Do ochrany přírody vnesla osobní postoj – přesvědčení, že nejdříve je třeba krajinu a její (ne)lidské obyvatele milovat, a teprve potom vymýšlet strategie nápravy, nebo zkoumat a hodnotit to, co se v té věci až dosud udělalo. Je mistrem osobní konfrontace s lidmi i přírodou – jako když horolezec vnímá a pokouší se zdolat horu, stejně tak čelí lidem v jejich (často konfliktním) dialogu. Má vizi a je citlivým průvodcem na cestě, kterou je třeba podniknout i přes četné překážky.
Přidat zprávu