Helena Prokešová

Helena Prokešová

Botanička

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Nominuji Helenu za spoluzaložení Okrašlovacího spolku Mikulov, který velmi aktivně realizuje výsadby stromů a jiné vegetační úpravy v krajině v okolí Mikulova i ve městě samotném a snaží se z krajiny v okolí Mikulova znovu vytvořit pestrou a ekologicky stabilní krajinu, která bude lépe odolávat suchu i jiným výzvám současnosti i budoucnosti. Právě Helena je hlavním tahounem veškerých aktivit spolku a na realizovaných aktivitách nese ohromný díl odpracované práce, která je často ostatním skrytá.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Helena Prokešová s Janou Drochytkovou stojí za vznikem Okrašlovacího spolku Mikulov a táhne ho svou neuvěřitelnou energií a osobním nasazením i přesvědčením realizace správné věci. Toto osobní nasazení a přesvědčení, které naráží i na četné překážky, je pro mne velmi inspirující. Okrašlovací spolek stihl během jediného roku své existence vysadit desítky stromů a realizovat v zemědělské krajině tak velké zásahy, které za mnoho let místní samospráva nebyla schopna udělat ani s možnými dotacemi z EU a nejspíše nebude schopna v příslušné kvalitě, zvláště co se následné povýsadbové péče týče, realizovat ani v budoucnosti. Aktivita a realizované akce mohou být velkým zdrojem inspirace pro všechny další spolky i jednotlivce, kteří by chtěli ve svém okolí podobné zásahy realizovat, ale možná mají pochybnosti, zda může jednotlivec či skupinka lidí výrazněji ovlivnit vzhled a ekologické funkce krajiny ve svém okolí. Ano, může a hodně…

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Za jediný rok své existence stačil Okrašlovací spolek Mikulov pod vedením Heleny vysadit 194 stromů, uklidit 73 pytlů s odpadky, zorganizovat 9 akcí s veřejností, jejichž účelem byla realizace a údržba vegetačních prvků v krajině, revitalizace farní zahrady a další. Vysazené stromy i zatravněné mezipásy v polích již nyní výrazně mění ekologické funkce krajiny a přispívají nejen k větší biodiverzitě zemědělské krajiny, lepšímu zadržování vody a snížení eroze půdy, ale také k její větší prostupnosti pro návštěvníky.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Helena pracuje jako botanička na Pálavě. Avšak chránit pouze unikáty, rostoucí na proslulých místech a všemi obdivované, jí nestačí. Chce vytvářet nová místa pro přírodu, protože cítí, že je to potřeba mnohem více. Uvažuje takto: Kraj pod Pálavou je dnes stále úchvatný proto, že se nad ním tyčí bělostné skály. Kdyby však zmizely a terén se zarovnal, co by zbylo? Jistě ne nic z toho, co zobrazují staré fotografie. Kulturní krajina Podpálaví si proto zaslouží navrátit své zaniklé kouzlo dané rozmanitostí. Malebnost celého kraje tak získá větší stabilitu a stane se vzorem pro obdobné snahy v regionech jižní Moravy, které neměly takové štěstí na geologický a geomorfologický vývoj. Krása Pálavy se bude šířit do okolí a konečně bude využit její dosud nenaplněný potenciál. Kulturní krajina je z velké části dílem člověka, bez něj by nebyla. Stěžejní pro její obnovu tedy je člověka a jeho práci do ní vrátit, poté časem jistě dojde i k navázání přetrhaných vztahů. Právě o to se Helena snaží...

 
Publikační činnost, odkazy
Nominaci zaslal/a: Klára Sedláčková

Komentáře:

Dagmar Jánská (21.04.2020 22:13:42)
Helču znám jenom s úsměvem na tváři a plnou energie :) Nesmírně si jí vážím a nominaci ráda podpořím. Dělá pro naši krajinu mnoho. Organizuje s ostatními různé akce, při kterých se nejen staráme o krajinu, ale potkáváme se i s dalšími lidmi a navazujeme nová přátelství.
Ema (20.04.2020 20:27:54)
❤️
Vlastimil Mihalík (18.04.2020 19:26:36)
Helča dokázala svým přístupem, odborností a čistotou v myšlení, slovech i skutcích zaujmout mnoho lidí a i díky ní se podařilo realizovat projekty, které zaujaly i zástupce vedení okolních vesnic svým rozsahem, rychlostí provedení i velkým zájmem ze strany veřejnosti. Samozřejmě to není vše pouze její zásluha (jak by nejspíš podotkla v první řadě), ale právě Helena působí jako tmelící a spojující člen. Helči si za to, co vykonala a za to, jaká je, vážím.
Petr Šesták (18.04.2020 11:20:35)
S potěšením se připojuji k nominaci. Na Helence si cením především toho, že životní prostředí nevnímá zúženým prismatem přírodovědce, ale uvědomuje si, nakolik ho utvářejí vztahy mezi lidmi. Věnuje se především péči o krajinu, a ta je pro ni zase odrazem myšlení a hodnot lidí, kteří v ní žijí a kteří o ni pečují. Snad jen se slovem "okrašlovací" v názvu spolku mám trochu problém. Mohl by vzbuzovat dojem, že spolek usiluje o nějaké estetické zlepšováky. Ale Heleniny aktivity v rámci spolku i mimo něj jdou mnohem hlouběji. Je tedy potřeba název vnímat až v antickém významu, kdy krása = dobro.
Vojtěch Jedlička (17.04.2020 17:28:42)
Pokud chce člověk pomoci dle svých možností přírodě, tak do ní vyrazí a přiloží ruku k dílu. Málokdo z nás si však uvědomuje, co vše je třeba vykonat, aby se připravil některý z rozsáhlejších projektů, jaké jsou realizovány v Mikulově Okrašlovacím spolkem. Proto náleží Helence velké díky za energii a čas, které do přípravy a realizace akcí vkládá. Její přátelská povaha, snaha porozumět druhým a nadšení pro přírodu jsou vlastnostmi, které mají potenciál ovlivnit a motivovat velké množství lidí.
Petra Korlaar (17.04.2020 12:04:30)
S Helenkou jsem se seznámila krátce po jejím příchodu do Mikulova před třemi lety a měla jsem tak možnost pozorovat její postupné seznamovaní se s místní krajinou i lidmi a její následné zpětné působení na ně. Svou pracovitostí, upřímností, odborností a především odhodlanou činorodostí je pro mě velkou inspirací a motivací zároveň. Její práce v rámci spolku i mimo něj si nesmírně vážím. Věřím, že z jejího konání bude Mikulovsko těžit mnoho dobrého ještě i za mnoho let a za to jí právě už dnes patří velké poděkování.
Jiří Kmet (17.04.2020 11:18:56)
Helena je velmi skromná a nominace ji nejspíše nepotěší, přesto si dovolím vyslovit svůj souhlas s návrhem. Její práce pro spolek, ale nejen pro něj, je obdivuhodná. Stejně tak dobře jako se věnuje činnostem spolkovým, pracuje také jako člen týmu Správy CHKO Pálava. Svými znalostmi a názory se jí podařilo změnit řadu věci a zažitých postupů ve prospěch věci a náš tým se nyní díky Heleně snaží ještě více věnovat důležitým tématům jako je pestrost zemědělské krajiny, adaptační opatření na sucho nebo práci s veřejností. Kromě činnosti odborné se také nezištně věnuje práci s mládeží - vede přírodovědný kroužek a pravidelně spolupořádá příměstský přírodovědný tábor. Za to vše a mnoho dalšího jí patří dík.
Dominika Kopřivová (17.04.2020 10:59:24)
Helena je opravdu velkým přínosem pro přírodu v Mikulově a okolí. Znám ji velice krátce a za pár měsíců dokázala to, na čem pracují jiní několik let. Nechybí ji vůle a hlavně nadšení pro věc. Do každé akce se zapojí Nezištně s dobrým úmyslem a vždy. Kromě jiného je to také člověk s čistou duši. Cenu si určitě zaslouží.
Jana Drochytková (15.04.2020 13:16:41)
Krom výrazného ekologického počinu je velmi hodnotná i vrstva sociální - nejen společná práce 22 členů spolku, ale také zapojení širší veřejnosti, osvěta, nebo jen tak společné opékání špekáčků po práci. Nová přátelství společnou prací jen rostou. A tyto trvalé vazby způsobí, že i vazba na krajinu či vysazený strom přetrvá. I za tento aspekt náleží díky Heleně, jako iniciátorce a tahounce všech komunitních projektů.
Přidat zprávu