Karel Šťastný

Karel Šťastný

Univerzitní profesor

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Karel Šťastný je emeritní profesor FŽP ČZU v Praze. Po absolvování přírodovědecké fakulty UK nastoupil do muzea v Šumperku, dále pracoval v Ústavu krmivářského průmyslu a služeb v Praze a v letech 1969 - 1985 byl vědeckým pracovníkem v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Od r. 1985 do současnosti pracuje na České zemědělské univerzitě v Praze, zprvu na Ústavu aplikované ekologie a od r. 1990 na nově založené Lesnické fakultě ČZU, od r. 2007 na oddělené Fakultě životního prostředí. Celý svůj profesní život se věnuje ekologii obratlovců, především ptáků a savců a jejich ochraně. Je členem celé řady vědeckých a odborných společností ve světě i u nás.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Karel Šťastný se celý svůj život věnuje výzkumu obratlovců, zejména ptáků a savců. Své odborné zkušenosti a encyklopedické znalosti o těchto skupinách je schopen přetavit do srozumitelné podoby svých čtivých knih a dalších výstupů pro širokou veřejnost. Jeho veškeré aktivity významnou měrou přispívají k ochraně přírody, zejména ptáků a savců. V ČR položil základy kvantitativních výzkumů ptáků, je i zakladatelem kvadrátového mapování avifauny a monitoringu ptačích populací.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Vědeckovýzkumná činnost Karla Šťastného je zaměřena na studium obratlovčí složky ekosystémů a její využitelnost pro bioindikaci, biodiagnostiku a ekologický monitoring. V ČR položil základy kvantitativních výzkumů ptáků, je i zakladatelem kvadrátového mapování avifauny a monitoringu ptačích populací. Několik desetiletí působil ve výboru České společnosti ornitologické, z toho více než 10 let jako její předseda. Je členem vědeckých a oborových rad několika fakult, redakční rady časopisu Živa. Je autorem a spoluautorem více než 500 odborných a popularizačních článků a 50 knih, skript a monografií, z nichž nejvýznamnější jsou Fauna ČR – Ptáci, Atlasy hnízdního rozšíření ptáků v ČR (1973–1977, 1985–1989 a 2001–2003) a Atlas zimního rozšíření (1982–1985). Ze zahraničních stáží je významné několikaleté působení na ostrově Sokotra (Jemen). Jeho odborné a populární knihy o ptácích a přírodě zejména z nakladatelství Artia a Aventinum vyšly v opakovaných vydáních v mnoha jazykových mutacích. Z četných popularizačních knih stojí na vrcholu pyramidy významnosti zcela jistě tři díly Světa zvířat věnované ptákům. Toto dílo je bezesporu důstojným nástupcem dříve vydané série Hanzákových knih Světem zvířat. Je nositelem několika cen, např. cena ministra životního prostředí, cena Hlávkovy.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Kromě již popsaných vědeckých kvalit Karel Šťastný nepolevuje ve výchově mladé generace odborníků. Je schopen jim srozumitelně poradit a pomoci nejen radou, ale i při sběru dat. Velmi miluje práci v terénu. Pro mě byl vždy vzorem v mnoha ohledech, kromě jiného i pečlivým a poctivým přístupem při řešení jakéhokoli problému či úkolu. Své vysoké nároky na kvalitu neuplatňuje u svého okolí, ale i u sebe. Nesnese nespravedlnost. Dokáže nadchnout amatérské ornitology ke sběru kvalitních dat - to velmi pomohlo při organizování mapování hnízdního rozšíření ptáků, jednotného programu sčítání ptáků (je zakladatelem tohoto programu) atd.

 
Publikační činnost, odkazy

Šťastný,
K.,
Randík,
A.,
Hudec,
K.,
1987:
Atlas
hnízdního

rozšíření
ptáků
v
ČSSR
1973/77.
Academia
Praha:
483
pp.
*
Šťastný,
K.,
Bejček,
V.,
Hudec,
K.,
2006:
Atlas
hnízdního

rozšíření
ptáků
v
ČR
1973/77.
Aventinum
Praha
*
Bejček,
V.,
Šťastný,
K.,
Hudec,
K.,
1995:
Atlas
zimního
rozšíření

ptáků
v
České
republice
1982-1985.
Nakl.
a
vyd.
H&H,
MŽP
ČR:

270
pp.
*
Šťastný,
K.,
Hudec,
K.
a
kolektiv
2016
(3.
přepracované
vydání):
Fauna
ČR.
Ptáci
1.
Academia
Praha Šťastný,
K.,
Hudec,
K.
a
kolektiv
2016
(2.
přepracované
vydání):
Fauna
ČR.
Ptáci
3.
Academia
Praha
*
Šťastný,
K.,
1989:
La
grande
encyclopedie
des
oiseaux.
Gründ,

Paris:
494
pp.

*
Šťastný,
K.,
1986:
La
vie
dans
la
foret.
Gründ
Paris
1986:
184

pp.
*
Šťastný,
K.,
2017:
Dravci,
sokoli
a
sovy
v
ilustracích
Pavla
Procházky.
Aventinum
Praha.
*
Šťastný,
K.,
Bejček,
V.,
Hudec,
K.,
1998-1999:
Svět
zvířat-Ptáci
1-3.
Albatros
Praha.
*
Červený,
J.,
Šťastný
K.,
2015:
Myslivecká
zoologie.
Druckvo.

Nominaci zaslal/a: Vladimír Bejček

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu