Michal Bartoš
Foto: archiv Michala Bartoše

Michal Bartoš

Ředitel Sluňákova - Centra ekologických aktivit města Olomouce

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Mgr. Michal Bartoš, Ph.D je ředitelem Sluňákova - Centra ekologických aktivit města Olomouce v Horce nad Moravou. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, obor Ochrana ŽP a obhájením disertační práce "Proměny environmentální ideologie ve veřejném prostoru" završil doktorské studium humanitní environmentalistiky na FSS MU v Brně. Jeho celoživotním zájmem jsou ochrana přírody, environmetální etika, estetika, filosofie přírody a vzájemné přesahy věd přírodních a společenských. Svůj nezdolný elán vkládá do šíření kultivované environmentální osvěty dětí, mládeže i veřejnosti.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Třicetileté vytrvalé a nezištné úsilí Michala Bartoše o lidsky přijatelnou, v každodenní praxi aplikovanou a přitom stále poctivě filosoficky a v pochybnostech promýšlenou environmentální osvětu je (jistě nejen pro mě) drahokamem pracně hledaného optimismu pro dobu, která (jeho slovy řečeno) potřebuje "naději pro beznadějně problematickou environmentální etiku". Jsem upřímně přesvědčen, že Michal naplňuje všechny předpoklady pro udělení Ceny Josefa Vavrouška, a že si ji (po čtyřech předchozích nominacích) za své nezměrné a poctivé úsilí zaslouží jako málokdo jiný.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Osobnost Michala Bartoše je obzvlášť v ekopedagogických kruzích známa a vysoce ceněna. Proto snad stačí připomenout jen některé z mnoha jeho úspěchů. Zásadní je jeho podíl na vzniku Sluňákova – Centra ekologických aktivit města Olomouce, které po několikaletém působení v horecké MŠ zahájilo činnost v r. 2007 v novostavbě nízkoenergetického domu oceněného mj. Grand prix za architekturu. Na projektu a realizaci budovy Sluňákova se Michal angažoval jako zcela vůdčí postava, což platí také o vybudování Domu přírody Litovelského Pomoraví, tj. návštěvnického centra této CHKO otevřeného v roce 2014. Zde se úchvatným způsobem propojují příroda, krajina a umění zastoupené venkovními objekty výtvarníků zvučných jmen, jakými jsou např. F. Skála a M. Šejn. Kromě ředitelského působení ve Sluňákově a autorského i lektorské působení ve výukových programech pro děti a mládež, které se uskutečňují především v přírodě, je Michal rovněž mnohaletým externím učitelem na PřF UP, kde vyučuje předmět "Příroda a ekologická etika ve veřejném prostoru". Je také autorem i editorem mnoha pozoruhodných publikací (autorská kniha "O přírodě s láskou", sborníky populárně vědeckých textů osobností věnujících se vzájemným přesahům ekologie, environmentalistiky, sociologie, filosofie, religionistiky i ekonomie) a řady dalších environmentálně osvětových počinů - v tisku, televizi, filmech i v rozhlase. Za naprosto podstatný dlouhodobý přínos lze právem považovat EDO - Ekologické dny Olomouc, jichž je Michal tvůrcem, dramaturgem i moderátorem letos už 30. rokem v řadě (sic!). Toto hojně navštěvované každoroční setkávání uznávaných vědců a popularizátorů vědy s veřejností koncipované v duchu výroku prof. Zd. Neubauera jako "společná porada o našem světě" nemá v ČR obdoby. Pouze o tři roky kratší tradici mají Michalovy Ekologické večery pořádané pro veřejnost většinou 8x ročně.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Michal Bartoš je pro mne darem z nebes, díky němuž jsem směl lépe nahlédnout do souvislostí tajemného přediva propojujícího živelnou přírodu, která člověka k ničemu nepotřebuje, s krásnem, které v ní člověk může vnímat s pokorou a úctou k obohacení a povznesení své duše. Jsem mu vděčný, že mi pomohl rozptýlit mé nedovzdělanecké rozpaky z filosofie tím, že k pravidelné účasti na EDO získal osobnosti, jako např. Zd. Neubauer, V. Bělohradský či Zd. Kratochvíl, a tím podpořil moji odvahu pokoušet se jim porozumět. Spojuje nás přátelství nevyznačující se kvantitou setkávání, ale spíš nepojmenovaným souzněním v přístupu k lidem, přírodě a světu kolem nás.

Nominaci zaslal/a: Aleš Máchal

Komentáře:

Martin Nawrath (18.03.2020 10:25:26)
Michala Bartoše jsem už kdysi nominoval, neúspěšně :-(. Neuvěřitelně trpělivý, pracovitý, houževnatý. EDO jsou skvost nejen environmentalistiky, ale obecné porady o věcech lidských. Tak snad se to letos při výročí EDO podaří!
Jiří Zemánek (18.03.2020 6:34:07)
Michal Bartoš je u nás v oblasti ekologického myšlení a vzdělávání po všech stránkách nezaměnitělně originální a velmi inspirující osobnost; zejména propojováním ekologické výchovy a etiky s uměním, poezii a filosofickou reflexí, stejně jako svou otevřeností vůči novým aktuálním myšlenkovým podnětům a výzvám. Michal mi připomíná velkou košatou jabloň, která každým rokem bohatě plodí a s neuvěřitelnou radostí a vytrvalostí kolem sebe rozdává.
Centrum ekologické výchovy Sluňákov, které si vysnil a poté s velkým nasazením a invencí vybudoval a do něhož jedinečně zapojil nejsoučasnější umění (jedinečná díla Františka Skály, Miloše Šejna či Miroslava Fekara) je zcela mimořádné i v evropském kontextu. Stejně jako je skoro k neuvěření, že se Michalovi už po třicet let daří každým rokem zorganizovat bohatý program jarních Ekologických dnů Olomouc, které přivádějí k živým dikuzím nad složitou situaci našeho bouřlivě se proměňujícího světa lidi z celé republiky. Proto vřele podporuji nominaci Michala Bartoše na cenu Josefa Vavrouška.
Michal Medek (04.03.2020 0:20:09)
Michal Bartoš přináší po desetiletí do environmentální výchovy vlastní dimenzi přesahu mezi výchovou, uměním, mystikou, poezií a především řadou dalších vědních oborů. Michalovi se daří mistrně překračovat hranice mezi disciplínami i lidmi: zprostředkovává setkání, která vedou k objevování nových horizontů.
Michalovi ne vždy dobře rozumím, ale skoro pokaždé cítím, o co mu jde. Obdivuji na něm vytrvalost, nezištnost a cílevědomost při překračování a bourání hranic v našich myslích.
Václav Bělohradský (01.03.2020 10:47:47)
Práci Michala Bartoše znám a oceňuji více jak dvacet pět let. Jak kdysi řekl tuším prof. Cyril Hoschl každoroční EDO (ekologické dny v Olomouci) jsou výjimečnou koncentrací inteligentní angažovanosti lidí, díky otevřenosti, autoritě a vytrvalosti Michala Bartoše tato v ČR vzácná příležitost vést mezioborový i mezigenerační dialog o klíčových tématech naší doby trvá už desítky let. Michal Bartoš má také výjimečnou zásluhu na podpoře a šíření ekologické výchovy na školách, což je jeden z cílů Sluňákova, o jehož fungování pečuje v rozhodující míře. Podporuji plně jeho více než zaslouženou nominaci na Cenu Josefa Vavrouška.
Václav Bělohradský
Bohuslav Binka (28.02.2020 23:02:13)
Plně podporuji nominaci Michala Bartoše na Cenu Josefa Vavrouška. Vede mě k tomu mnoho důvodů, ale dovolím si uvést dva. 1. Příroda a životní prostředí jsou (a vždy byly) pro Michala Bartoše srdeční záležitostí, něco, čemu věnoval obrovské úsilí a značnou část svého života. 2. Michal Bartoš v oblasti ochrany životního prostředí a vztahu k přírodě dokázal skloubit přínos ve formě reálných činů (organizování EDO, vybudování a provozování centra EVVO Sluňákov) a velmi inspirativního a podnětného myšlení. Takže v jeho vztahu k přírodě a přínosu je jak srdce, tak reálná práce - ruce, tak rozum (v tom neúzkém slova smyslu). Cenu si plně zaslouží.
Tomáš Daněk (28.02.2020 22:49:19)
Michal představuje zcela svojský, a pro jistou skupinu jeho příznivců a příznivců jeho aktivit, nepostradatelný směr v environmentálním diskurzu. Za jeho nominaci se velmi přimlouvám!
Jaroslav Čada (27.02.2020 16:54:18)
Rozhodně se na nominaci připojuji a rád.
Jaroslav Čada
Helena Nováčková (27.02.2020 15:33:09)
Michal Bartoš si zcela jistě zaslouží Cenu Josefa Vavrouška, především za svůj dlouholetý přínos pro environmentální výchovu. Jsem moc ráda, že jsem s ním mohla 20 let pracovat na Sluňákově, je to velmi inspirativní a pravdivý člověk. Podporuji jeho nominaci.
Pavel Nováček (27.02.2020 13:25:25)
Plně podporuji nominaci Michala Bartoše na Cenu Josefa Vavrouška.
Přidat zprávuAktuálně probíhají nominace až do 10.04.2020 Nominujte