Michal V. Marek

Michal V. Marek

Ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Prof. Marek, absolvent lesního inženýrství na MENDELU v Brně a biofyziky na PřF UK, se zásadně zasloužil o poznání dopadů klimatické změny na ekosystémy a jejich mitigační role. Působí na 4 evropských univerzitách a podílí se na přenosu moderního výzkumu ekosystémů do řady zemí Střední Ameriky, Afriky a Asie. Vybudoval a řídí Evropské centrum excelence CzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR. Je jedním z hlavních šiřitelů klimatické gramotnosti a propagátorem cílů Pařížské dohody v ČR.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Prof. Marek se svým přesvědčením na straně jedné, a obrovskou profesní erudicí na straně druhé, i přes původní despekt a klimaskepticismus dřívější politické reprezentace a části odborné veřejnosti, zasloužil o rozvoj výzkumu klimatické změny, především v oblasti dopadů na ekosystémy s přesahem na celou společnost. Posunul českou vědu v daném oboru mezi světovou špičku a vybudoval mezinárodně uznávané vědecké pracoviště. Podílel se na založení několika evropských výzkumných infrastruktur ESFRI.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Vybudoval vědecké pracoviště, které uplatňuje nejmodernější vědecké postupy na nejmodernější výzkumné infrastruktuře, které je významným přínosem jak pro světovou vědu, tak pro okamžité aplikace v praxi a politice v národním i mezinárodním kontextu. Propojil různé obory od fyziologie rostlin po socioekonomické vědy za účelem výzkumu dopadů klimatické změny. Publikoval více než 80 vědeckých prací v impaktovaných časopisech. Jako člen Švédské královské společnosti reprezentuje českou vědu. Transferuje výzkum do zemí třetího světa (Vietnam, Ghana, Panama). Přednáší na řadě univerzit, přednáší odborné i laické veřejnosti. Je neúnavným propagátorem nezbytných společenských změn vedoucích k zmírňování klimatické změny, posilování role ekosystémů v těchto změnách a k uplatňování moderních přístupů vedoucích k adaptaci celých odvětví českého hospodářství založených na ekosystémových funkcích.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Prof. Michal V. Marek je vizionář a zároveň schopný manažer působící jako výjimka v akademickém světě. Vytvořil úspěšný tým – centrum CzechGlobe, dosahující skvělých výsledků využívaných v praxi. Je odborníkem uznávaným jak vědci, tak širokou veřejností, politiky či zástupci privátního a neziskového sektoru, především proto, že jeho argumentace jsou podloženy obrovským kvantem vědeckých výsledků, znalostí a zkušeností. Díky svému úsilí a nadšení to „nevzdal“ i v dobách největšího klimaskepticismu v české společnosti, a proto je bezpochyby vhodným kandidátem na Cenu Josefa Vavrouška.

Nominaci zaslal/a: Karel Klem, Ing. Ph.D.

Komentáře:

Jaroslav Rožnovský (19.04.2020 22:02:04)
Kandidaturu prof. M. V. Marka podporuji s ohledem na dlouhodobý přehled o jeho činnosti v několika sférách jeho působení. Už v počátcích jeho výzkumných aktivit se uplatnili jeho manažerské schopnosti, kdy to bylo vybudování ekofyziologického pracoviště na Bílém kříži, až po zcela jedninečného pracoviště, kterým je ÚVGZ AV ČR. V souladu s posláním ceny Josefa Vavrouška je to oblast pedagogická a přednášková, kdy svým podáním umí zaujmout studenty a posluchače a srozumitelně podat i ty nejsložitější vědecké poznatky. Určitě je dalším argumentem pro podporu široká oblast mezinárodní spolupráce.
Vladimír Špunda (16.04.2020 23:48:46)
Jednoznačně podporuji nominaci Prof. Marka na cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos. Profesora Marka znám již více než 30 let a po celou tu dobu své vize přetvářel ve skutečnost. Nejdříve vybudoval v ČR silnou tradici ekofyziolofického výzkumu vlivu klimatické změny na rostliny. Před více než 10 lety pak, díky jeho nesmírnému entuziazmu a úsilí, vznikl nový ústav AV ČR - ÚVGZ, který je jediné pracoviště v ČR, o kterém lze říci, že se problematikou vlivu globální změny zabývá opravdu komplexně. Ústav se pod jeho vedením stal jednak celosvětově respektovaným pracoviětěm v oblasti výzkumu vlivu globální změny klimatu, jednak výrazně přispěl k posunu vnímání této problematiky politiky i veřejností ČR.
Zdeněk Žalud (15.04.2020 12:02:01)
Zcela podporuji nominaci prof. Michala Marka! Odhlédnu-li od jeho nesporných vědeckých kvalit, chci zdůraznit jeho dlouholetý a mimořádný přínos ve vzdělávání studentů na Mendelově univerzitě v Brně. Jeho rétorické a pedagogické schopnosti jak předat odborné informace o ekosystémových funkcích lesa a krajiny jsou oceňovány mnoha generacemi absolventů.
Jana Albrechtová (15.04.2020 10:46:32)
S prof. Michalem V. Markem a jeho kolegy z ÚVGZ AVČR spolupracuji již mnoho let - jsem na PřF UK - a měla jsem tak možnost sledovat odbornou a veřejnou činnost prof. Marka detailně. Podařilo se mu nejen vybudovat vlastní školu ekofyziologie rostlin, ale celý ústav, jehož je ředitelem, a infrastrukturu pro vědecké zkoumání globální klimatické změny a jejího vlivu na ekosystémy. Tento ústav se stal hlavním hráčem v ČR a zastupuje ČR na světové scéně ohledně zkoumání GKZ. Přispění prof. Marka ke zkoumání globální klimatické změny a komunikování výsledků tohoto výzkumu přesahuje hranice České republiky i EU. Plně podporuji nominaci prof. M. Marka na cenu Josefa Vavrouška.
prof. Stanislav Procházka (14.04.2020 11:07:38)
Vřele doporučuji prof. Marka k udělení ceny Josefa Vavrouška. Prof. Marek je významnou vědeckou osobností přispívající k rozvoji poznání v biologických vědách. Ocenění zaslouží i jeho významná činnost řídící i organizátorská na poli národním i mezinárodním.
Otmar Urban (13.04.2020 16:19:15)
Podporuji nominaci pana prof. Marka na udělení ceny Josefa Vavrouška. Odborná i veřejná činnost prof. Marka má nezastupitelnou roli při budování vědeckého pracoviště zabývajícího se dopady změny klimatu na biosféru. Ústav výzkumu globální změny, jehož je ředitelem, dosáhl významné nejen tuzemské, ale i mezinárodní úrovně a prestiže.
Emil Cienciala (10.04.2020 16:41:49)
Prof. Michal Marek je určitě skvělým kandidátem na cenu Josefa Vavrouška. Vybudoval ústav, který představuje klíčový zdroj relevantních informací k problematice změny prostředí v České republice, a zároveň má významný mezinárodní přesah ve spolupráci se špičkovými odborníky v zahraničí.
Jana Beranová (10.04.2020 14:38:15)
Plně podporuji nominaci prof. Marka. Díky jeho práci v čele ÚVGZ se nejen odborná veřejnost seznamuje s problematikou globální změny klimatu a jejích důsledcích.
Přidat zprávu