Projekt Emise

Projekt Emise

Environmentální projekt gymnazistů

Projekt Emise zastupují Anna Joy Beck a Jan Ibler

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Nominuji Projekt Emise, který se od roku 2013 věnuje znečišťování ovzduší a v posledních 2 letech i světelnému smogu. Společně s žáky 31 partnerských škol (ZŠ a SŠ) ze 4 krajů ČR se studenti zapojení do projektu vzdělávají v přírodovědných předmětech, ale i právu životního prostředí, svá zjištění prezentují na veřejných akcích a komunikací s politiky a úředníky na všech úrovních se snaží zvýšit stupeň ochrany životního prostředí.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Projekt založili dnes již absolventi Slezského gymnázia v Opavě (SGO), ale jeho řízení se mezi studenty předává z generace na generaci tak, aby o náplni projektu vždy rozhodovali výlučně současní studenti SGO. Vedení SGO spolu s učiteli, kteří mají zájem, projekt zaštiťují a dbají o jeho odbornost. Těší mě, že projekt i po letech své existence stále budí zájem o ochranu životního prostředí u nově příchozích studentů. Pro ostatní může být projekt inspirací, jelikož ukazuje, že pro změnu na jakékoliv úrovni stačí mít nadšení, chuť se vzdělávat a nebát se oslovit odborníky, úředníky či politiky. Tento fakt se odráží i ve spolupráci s vysokými školami a záštitami Ministerstva životního prostředí, hejtmana Moravskoslezského kraje či primátora Statutárního města Opavy. V nedávné době byly aktivity spojené s projektem Emise rovněž náplní projektu ERASMUS+ pro střední školy.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Projekt Emise dlouhodobě přispívá k budování pozitivního vztahu k přírodě a ochraně životního prostředí u žáků, studentů a široké veřejnosti. Zapojení studenti se věnují získávání nových znalostí, které pak v rámci osvěty předávají svým mladším i starším kolegům a široké veřejnosti na nejrůznějších environmentálních akcích. Před rokem 2017 Projekt Emise také aktivně podporoval zavedení legislativních nástrojů, které by umožnily kontrolu dodržování povinností provozovatelů kotlů v domácnostech.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Projekt Emise byl založen díky zájmů studentů o prostředí, ve kterém žijí nejen oni, ale i jejich spolužáci a rodiny. Studenti nechtěli a nechtějí žít v nepříznivém životním prostředí a vlastními silami se snaží přesvědčit ostatní lidi, aby jim svým chováním pomohli snížit zátěž, kterou na životní prostředí jako lidstvo klademe. Jelikož je SGO z regionu, který každoročně trpí nadměrně znečištěným ovzduším, zaměřili se studenti nejdříve na tuto problematiku. Podporovali změny zákona o ochraně ovzduší, informovali místní občany o možnosti využití kotlíkových dotací a prostřednictvím své brožury či osobním rozhovorem informovali vlastníky rodinných domů o správném vytápění a dalších možnostech, jak se k přírodě chovat lépe. Nová generace studentů si také všimla problému, který označujeme jako světelný smog, tento problém aktivně mapují a informují o negativních dopadech zbytečného a nevhodného osvětlení nejen na lidský organismus, ale i na ostatní přírodu.

 
Publikační činnost, odkazy
Nominaci zaslal/a: Luděk Plachký

Komentáře:

Milada Pazderníková (01.06.2020 15:33:27)
Čeho si nesmírně vážím, kromě závažného tématu týkajícího se ekologie, je především vlastní přesvědčení studentů, s jakým v rámci projektu rádi pracují a vnáší do veškerých aktivit smysl a užitečnost. Je to nejen jejich široké povědomí o škodlivosti emisí z chemického a fyzikálního hlediska, ale především jsou to jejich kroky vedoucí k osvětě obyvatelstva v našem kraji i v zahraničí. Aktivity žáků a jejich výstupy spojené s emisemi směřují také k zákonodárcům v Praze a v Bruselu. Ochrana Země před světelným smogem je navazujícím tématem, které je neméně důležité a má pro budoucí život obrovský význam. Děkuji všem žákům, kteří se do projektu pod vedením mé kolegyně K. Tkáčové jakkoliv zapojili a přeji jim i v dalších projektových obdobích mnoho úspěšných výstupů. Jsem na Vás hrdá.

ředitelka Slezského gymnázia Opava
Tomáš Navrátil (14.05.2020 13:10:15)
Jsem hrdý, že máme v Opavě takové aktivní studenty gymnázia, kteří se se zájmem a nadšením věnují problematice ochrany ovzduší a dosahují významných úspěchů. Už při naši první společné schůzce jsem byl ohromen, s jakým zapálením do tohoto projektu vstupují a jaké mají výsledky. Měli nápady na zlepšení světelného smogu v Opavě, což mě mile překvapilo. Musím vyzvednout také paní učitelku Kamilu Tkáčovou, která je iniciátorem a motorem tohoto projektu již řadu let. Svým osobitým kouzlem motivuje nové a nové studenty k aktivnímu přístupu v této problematice. Přeji všem mnoho úspěchů a vytrvalosti v jejich další práci.

Tomáš Navrátil, primátor města Opavy
Eva Fialová (06.05.2020 16:03:44)
Vybavuji si okamžik, kdy jsem se o projektu poprvé dověděla. Je tomu již několik let, sledovala jsem pořad Máte slovo na téma emise a kontroly kotlů v domácnostech. Byla jsem fascinovaná, jak dobře, jasně a s nadšením dokáže hájit názor student gymnázia v přímém přenosu. Nejenom, že projekt dával smysl, pomáhal zlepšit životní prostředí, ale velice zajímavou formou zapojoval studenty. Toho večera jsem se rozhodla, že si vyhledám kontakty a optám se, jak projekt funguje a zda je možné ho přenést i do jiné části republiky. A začal kolotoč. Vzdálenost mezi Opavou a Ústím nad Labem byla v tuto chvíli naprosto malicherné a energie, která sálala ze studentů dobíjela baterie pro zvládnutí nelehkého úkolu. Zkušeností a zážitků bylo spoustu a tento příspěvek bych psala ještě mnoho dní. Za dobu spolupráce jsem poznala velké množství osob, které přispěly k rozvoji tohoto projektu a věřím, že jednou v budoucnu to budou právě oni, kdo bude šetrně pečovat o naše životní prostředí a určovat směr, kterým se vydat.
Ve své současné pozici, jsem studenty pozvala do Sněmovny Parlamentu ČR, kde mohli seznámit poslance a senátory s projektem a vyslovit názor na celou problematiku emisí a světelného smogu. Těším se na další spolupráci při přípravě legislativních změn.
Cena Josefa Vavrouška by byla milé poděkování a ocenění jejich dlouholeté práce.

Eva Fialová
poslankyně PSP ČR
Katerina Konecna (06.05.2020 13:56:45)
Jsem hrdá na to, že jsem stála u počátku skvělého projektu Emise ze Slezského gymnázia Opava a ještě jako poslankyně mohla studenty pozvat na výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. Nyní je tento projekt nominován na Cenu Josefa Vavrouška, což mě mimořádně těší. Vzhledem k tomu, že je mi známo, jaké úsilí, píle a nadšení stojí za tímto projektem, mohu s klidným srdcem říct, že si Cenu rozhodně zaslouží. Ekologické problémy dnešní doby se týkají nás všech, a proto jsem ráda, že studenti o nich nejen diskutují, ale přichází i se svými návrhy řešení, která jsou mnohdy účinnější, levnější a logičtější než řady opatření úředníků. Otázka světelného smogu stojí tak trochu na periferii ekologických problémů, a přesto toto téma studenti gymnázia z Opavy rozpracovávají. Myslím, že o jejich dlouhodobé práci ještě uslyšíme mnoho pozitivního.

Kateřina Konečná
poslankyně Evropského parlamentu
Martin Gembec (04.05.2020 13:49:27)
Vzbuzovat zájem studentů o své okolí a o problémy, které by jim neměly být lhostejné je skvělý počin v každé době. Velmi se mi líbí, že projekt běží už mnoho let a dokáže zaujmout nové generace studentů gymnázia. Problém smogu je ve velkých městech obecně a přidání světelného smogu tomu dodalo zajímavý punc něčeho, o čem se bohužel tolik nemluví, ale přitom to má přímý vliv na živé organizmy i člověka.
Pavel Suchan (04.05.2020 10:41:56)
Trvale udržitelný rozvoj je pro lidstvo jedna z největších výzev, vlastně ta zásadní. Nedaří se to a nedaří. Ti zodpovědní tvoří tabulky a předpisy a ztrácejí kontakt s realitou nebo se topí v právnických kličkách. Výsledek: jde to vše tak pomalu, že jsme zapomněli, že to chce akci, ponořit se do toho, použít znalosti a srdce. Jestli někdy něco potřebuje dospělý, chytrý a zodpovědný člověk, pak je to nakopnutí od těch mladších, co nedají na to, že to nejde. Protože ono to jde. Mám z té vaší studentské aktivity opravdu velkou radost. Že má obří smysl je zbytečné dodávat. Udělali jste víc než si myslíte.
Martin Petrásek (04.05.2020 10:13:10)
Na první pohled by člověk okomentoval projekt Emise jako záslužnou činnost. Ale stačí se podívat, jak daleko se studenti dostali, a bude rázem jasné, že nazvat Projekt Emise záslužnou činností by bylo až nešťastně málo. Ještě několik let zpátky neměla většina Opavanů ani páru, jak moc škodí ovzduší tím, že v kotlích pálí vše, co jim přijde pod ruku. Naprosto elegantním způsobem pak studenti přesvědčili naprostou většinu místních paličů, že je to opravdu špatně - nejen pro přírodu, ale i pro ně samotné. Geniálně vymyšlená osvětová kampaň pod vedením paní učitelky Tkáčové nakonec přesvědčila o změnách nejen obyvatele Opavska, ale dokonce i ministerské úředníky. A tady začala cesta jednoho z nejskvělejších studentských projektů posledních let. Za podpory ministerstva, lokálních politiků, poslanců a senátorů, dokonce i členů europarlamentu, tak mohou studenti dál šířit osvětu nejen o správném topení v lokálních topeništích, ale také o tom, jak správně svítit a ušetřit tak nejen peníze, ale také zdraví lidí a zvířat a přispět k zachování biodiverzity naší země.

Projekt světelného znečištění má skvělou perspektivu, protože je to právě ta oblast, jejichž osvětovou činností dokáží studenti přesvědčit veřejnost daleko věrohodněji, než politická reprezentace. A cena Josefa Vavrouška by jim k tomu náramnou měrou přispěla.
Herbert Pavera (29.04.2020 10:40:16)
Nesmírně oceňuji zájem mladých lidí o zlepšení životního prostředí a obě hlavní témata, kterým se věnují - znečištění ovzduší prachem a světelným smogem, trápí nejen náš region Opavska. Studenti řeší dané problémy i ve svém volném čase, zapojují do projektů i okolní základní školy, informují veřejnost o svých výsledcích a byli přijati jak poslanci, tak senátory, kteří vysoce ocenili jejich práci. Velmi si vážím i velké podpory jejich školy, která jim maximálně vychází vstříc. Mám opravdu velkou radost, že mladí lidí mají zájem o věci veřejné, dále se vzdělávají v blízkých oborech a jsem přesvědčen, že všichni řešitelé budou velkým přínosem pro naši společnost.
Monika Kinnertová (28.04.2020 12:50:20)
Jako bývalá studentská zástupkyně projektu bych zde chtěla zmínit, co projekt znamená pro mě, jak mě obohacuje, a v čem vidím pozitiva projektu...

V projektu pracuji již od základní školy, kdy jsem se účastnila vzdělávacích aktivit, na Slezském gymnáziu jsem chtěla v projektu pokračovat. V prvním ročníku jsem byla trošku stydlivá a neměla jsem zkušenosti s vystupováním na veřejnosti. Mám však ráda výzvy a ty se mi naskytly i v projektu... První výzvou bylo prezentování na “Dni stromů”, bylo to asi dva měsíce po tom, co jsem nastoupila na naši školu, takže jsem ještě neměla tolik zkušeností... Paní učitelka Tkáčová však řekla, že je třeba se učit flexibilitě a samostatnosti, takže neváhala ani chvíli a poslala mě s pár staršími studenty prezentovat pro veřejnost...

Postupem času jsem dostávala další příležitosti prezentovat a vzdělávat se... V březnu téhož roku hledala paní učitelka do projektu nového studentského šéfa a já se rozhodla přihlásit a nakonec jsem byla vybrána. Tímto se mé možnosti ještě více rozšířily, musela jsem zařizovat některé organizační záležitosti, zaznamenávat různá data, zastupovat projekt... Později jsme se zaměřili také na světelné znečištění.

S koncem třetího ročníku jsem vedení předala Anně Joy Beck, která je svědomitou zástupkyní projektu.

Jsem moc ráda, že je tento projekt právě na naší škole, protože my, žáci, můžeme rozvíjet své dovednosti, máme možnost se zabývat chemií, fyzikou, legislativou a dalšími předměty nad rámec učiva. Zároveň se však učíme samostatnosti, flexibilitě, práci v kolektivu, prezentování, obhajování svých poznatků...

A krom těchto výhod pro nás samotné je tady hlavní myšlenka projektu - zlepšit stav našeho prostředí, což je přínos pro všechny, kteří se s projektem setkají...
Přidat zprávu