Vojtěch Šťastný

Vojtěch Šťastný

Ekolog, ZO ČSOP Bukovina

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Projekt obnovy Sedmihorských mokřadů silně poškozených odvodněním. Monitoring 33 mokřadů, jenž umožnil vymezit optimální podmínky pro hnízdění ptáků v zájmové lokalitě. Založení pozem. spolku u ZO ČSOP, spolupráce s AOPK ČR Liberecko vč. Správy CHKO Český ráj aj. Jednání s mnoha úřady a desítkami vlastníků pozemků; vyjednání jejich výkupů ze sbírky Místo pro přírodu. Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP, návrhu na vyhlášení mokřadů MCHÚ (PP) a plánu péče. Další studie území. Veřejná propagace projektu.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Na projektu spolupracuje více subjektů: Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady, Společnost pro Jizerské hory o.p.s. a  AOPK ČR, za finanční podpory Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, ČSOP a NF Veolia. Vojtěch Šťastný vyvíjel největší iniciativu v záměru revitalizovat mokřady u Sedmihorek, vykonal nutné počáteční kroky a dále usiloval o jeho uskutečnění. Vykonal nejvíce práce na přípravě projektu na revitalizaci Sedmihorských mokřadů. Jeho uskutečňování je na dobré cestě, s velkou nadějí na konečný úspěch. Vojtova práce, organizační a osvětová činnost i nadšení pro obnovu mokřadů jsou velmi inspirující. Vojtův příklad prokazuje, že iniciativa jednotlivce s patřičnou kvalifikací a ve spojení s dalšími kompetentními odborníky a organizacemi může pomoci obnově ekosystémů s velkou ekologickou hodnotou. Musí se tak dít s podrobnou znalostí území a dobře připraveným projektem, na jehož základě se prosazuje obnova daného území do stavu bližšího původnímu, a potom jeho ochrana, což tento projekt splňuje.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Zvýšením hladiny podpovrchové vody v mokřadech přerušením drenáží, opětným podmáčením slatinného ložiska, omezením odtoku vody. Tvorbou nových biotopů a soustavy 14 tůní, rozrůzněním mokřadní vegetace (dosud homogenní rákosiny), zavedením různé míry jejího zavodnění (tvorbou sníženin nebo přerušením odvodnění) a diferencovaného managementu. Návratem vegetace do stavu bližšího původnímu stavu, podporou biodiverzity spolu s posílením výskytu ZCHD. Pozorovatelnou s naučným panelem pro veřejnost.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Na počátku byl zájem Vojty Šťastného o ornitologii (od 12 let) a návazně o nivu říčky Libuňky (od 14 let), a v ní ležících mokřadů (od 16 let). V maturitní práci (Waldorfské lyceum Semily) popsal čtyřleté změny početnosti a hnízdního úspěchu tamní populace slavíka modráčka. Při sledování stavu Sedmihorských mokřadů po několik let poznal, jak silně jsou narušeny lidskou činností, a rozhodl se jim pomoci k návratu do lepšího ekologického stavu. V l. 2010-14 Správa CHKO Český ráj při AOPK ČR ve spolupráci s Povodím Labe, s.p. zpracovávala záměr na revitalizaci toku Libuňky a jeho okolí. V projektu byly Sedmihorské mokřady vymezeny jako území, pro jehož revitalizaci vznikne samostatný projekt. Vojta v součinnosti se SCHKO Český ráj a v návaznosti na revitalizační záměr vypracoval v l. 2013-15 první verzi projektu obnovy Sedmihorských mokřadů ve své bakalářské práci z oboru „Péče o životní prostředí“ na PřF JU v Českých Budějovicích. Na uskutečnění projektu Vojta Šťastný intenzivně pracuje.

Nominaci zaslal/a: Jan Květ

Komentáře:

Blažena Hušková (24.05.2020 17:39:04)
To, co Vojta dokázal v Sedmihorském mokřadu, je výjimečná věc. Jeho odborná znalost, láska k místu, vytrvalý zájem, dlouhodobý monitoring, překonávání všech potíží spojených s péčí o území...to se vidí málokdy. V Sedmihorském mokřadu jsem byla v jeho doprovodu poprvé nedávno a byl to jedinečný zážitek, jak samo místo, tak Vojtův výklad, detailní znalost doslova každého čtverečního metru toho území. Největší dojem na mě ale udělalo jeho trvalé kladení si otázek, vědomí toho, že v mokřadu se dějí věci, kterým přese všechno sledování a znalosti nerozumíme, nevíme, odkud se berou. Vojta je pro mě příkladem do oboru ponořeného přírodovědce, který si ale ví rady s praktickými problémy při jeho ochraně, s trpělivostí a vytrvalostí vysvětluje, učí, přesvědčuje, ozřejmuje smysl mokřadu. Velký dojem na mě udělal jeho respekt k pravidlům. Když jsme odcházeli, vysvětloval mi, že jakousi práci by v místě měl udělat bagřík, ale že získat povolení k vjezdu je zapeklitá věc. Všude kolem nás stopy pneumatik náklaďáků, kterým do tohoto (vzhledem k rozloze mokřadu maličkého) místa, nejspíš bez potřebného povolení, vjíždějí jiní. Poukázala jsem na to s tím, že stopy po bagříku si nikdo ani nevšimne...Vojta to okamžitě odmítl s vysvětlením, že toto je 2. zóna CHKO a že vše, co se v mokřadem v režii Pozemkového spolku děje, musí být legální a podle všech pravidel, jakkoli zdlouhavé a obtížné a náročné je jim dostát. Sedmihorský mokřad? Šťastný mokřad!
Petr Vittek (20.04.2020 10:18:18)
Velice podporuji nominaci zapáleného ekologa Vojtěcha Šťastného!
Petr Kotek (20.04.2020 9:41:49)
Podporuji nominaci Vojtěcha Šťastného. Moc si Vážím jeho práce a obdivuji jeho nadšení pro ochranu přírody.
Zuzana Sluková (15.04.2020 17:40:23)
Podporuji nominaci Vojty Šťastného vzhledem k jeho obrovskému a dlouhodobému odhodlání pro projekt obnovy Sedmihorských mokřadů, které neodradilo ani mnoho byrokratických nástrah, které musí při přípravě realizace projektu překonávat.
Vlasta Matoušová (15.04.2020 12:46:18)
Úsilí, které Vojta věnuje projektu revitalizace Sedmihorských mokřadů zaslouží obdiv a uznání. Ohromné množství práce, které realizaci věnuje, nejen v odborné (přírodovědné) oblasti, je výjimečné.
Ondřej Petrovský (14.04.2020 10:21:36)
Nominaci Vojty Šťastného plně podporuji.
Vít Kruntorád (11.04.2020 15:53:07)
Vojta Šťastný je inspirativni ekolog a ochránce přírody. Jeho práce má reálné výsledky a široký záběr.
Helena Vašková (11.04.2020 8:20:52)
Na mokřadní území, tehdy ještě bezejmenné, jsem měla možnost mnohokrát vstoupit a s Vojtou pozorovat jeho přírodní děje. Dobře vím, jak je důležité porozumět právě těmto dějům, aby člověk podchytil a poznal, co se v minulosti vlivem lidské činnosti - melioracemi - zmařilo. I když na tomto území hnízdí mnoho vzácných druhů ptáků, je důležitá obnova tohoto mokřadu. Vojta svou znalostí tohoto území navrhl projekt, který je téměř před realizací.
Podporuji nominaci na cenu Josefa Vavrouška, protože Vojta si jí svým přístupem k ekologii zaslouží.
Michaela Knolová (10.04.2020 22:54:56)
Podporuji nominaci Vojty Šťastného
Bohumír Chutný (09.04.2020 22:36:12)
Podporuji nominaci Vojtěcha Šťastního. Mokřad je Vojtovo první dítě. Držím mu palce až bude v pubertě. Bob
Karolína Kalinová (09.04.2020 16:36:19)
Podporuji Vojtu Šťastného. Projektu se věnoval na 200% už během magisterské práce a vždy byl zapálený pro ornitologii a ochranu přírody. Cenu si určitě zaslouží.
Jaroslav Kovář (09.04.2020 11:19:47)
Podporují nominaci Vojty Šťastného. Jeho nasazení pro záchranu Sedmihorek a přírody obecně je velmi inspirativní!
Jiřina Jedináková (09.04.2020 10:51:38)
Podporuji nominaci ekologa Vojtěcha Šťastného.
Štěpánka Tomková (09.04.2020 9:07:06)
Podporuji nominaci Vojtěcha Šťastného.
Radka Šefrová (09.04.2020 8:24:16)
Dobrý den, Vojtu Šťastného jsem poznala v souvislosti s projektem Sedmihorských mokřadů. Jako jeden z vlastníků pozemků jsem nejprve o projektu nechtěla ani slyšet, ale po osobním setkání s panem Šťastným a po jeho nadšené prezentaci projektu jsem přesvědčila i ostatní členy rodiny a pozemky jsme pro projekt uvolnili. Nebýt nadšení a osobního nasazeni pana Šťastného, nikdy by se to nestalo. Myslím si, že mu cena právem náleží.
Vít Pejcha (09.04.2020 7:30:43)
Podporuji nominaci Vojty Šťastného!
Martin Witkowski (09.04.2020 7:14:37)
Podporují nominaci Vojty Šťastného!
Karel Hubač (08.04.2020 23:30:57)
Srdečně podporuji nominaci a práci Vojty Šťastného, které si velmi vážím a upřímně obdivuji jeho zápal pro tak důležitou část křehkého ekosystému naší krásné Země! Děkuji.
Pavel Barták (08.04.2020 22:59:49)
Vojta je vynikající kandidát na ocenění nejen pro environmentální erudici, ale také pro schopnost empatického jednání s odborníky, státní správou ale hlavně vlastníky pozemků. Jeho přístup je velmi inspirativní jak pro státní správu, tak pro další odborníky či aktivisty v oblasti ochrany přírody. Prokázal neuvěřitelnou schopnost získat pro nápad ochrany přírody opravdu velmi mnoho obyčejných lidí-majitelů pozemků, což v tomto projektu považuji za největší úspěch a to hlavní, čím je jeho práce i osobnost inspirující. Takové odborníky úpotřebuje ochrana přírody jak na úrovni občanských aktivit, tak na úrovni státní správy víc, než cokoliv jiného. Lze ocenit Vojtu i hodně dalších skvělých lidí pro environmentální erudici, ale Vojtu je nutné ocenit také pro schopnost získat obyčejné lidi pro tak potřebnou věc, jako je ochrana vzácných biotopů a organismů.
Petra Havelková (08.04.2020 22:59:06)
Podporuji nominaci Vojtěcha Šťastného.
Patrik Chu (08.04.2020 22:34:29)
Podporuji nominaci srdcem zapáleného ekologa Vojtěcha Šťastného a věřím, že právě on je správným adeptem na získání ocenění.
Marie Šrámová (08.04.2020 21:31:44)
Podporuji nominaci Vojty Šťastného.
Irena Holiday (08.04.2020 21:28:05)
Podporuji nominaci Vojty Šťastného, který má přírodu ve svém srdci. Děkuji za jeho práci a píli :-)
Nikola Divišová (08.04.2020 21:09:16)
Podporuji nominaci ekologa Vojtěcha Šťastného.
Václav Voska (08.04.2020 19:58:02)
Vojta Šťastný má mojí plnou podporu a velmi ocenuji vše co pro Sedmihorské mokřady dělá!!
Jaromír Maštera (08.04.2020 19:27:42)
Vojta Šťastný má mojí podporu.
Zdeněk Paluřík (08.04.2020 18:22:38)
Podporuji nominaci Vojtěcha Šťastného.
Dalibor Novotny (08.04.2020 17:35:07)
Podporuji nominaci Vojtecha Stastneho.
Jan Štěpán (08.04.2020 17:20:58)
Podporuji nominaci ekologa Vojtěcha Šťastného.
Jan Kollross (08.04.2020 17:00:17)
Podporují nominaci Vojty Šťastného
Petr Jenč (08.04.2020 16:57:35)
S potěšením podporuji nominaci Vojtěcha Štastného.
Vendula Richtrová (08.04.2020 16:33:39)
Podporuji nominaci Vojtěcha Šťastného. Sleduji jeho vývoj od základní školy a je až fascinující s jakou oddaností, zájmem a láskou k přírodě se Vojta věnuje. Moc bych mu ocenění přála, protože si to skutečně zaslouží.
Karolína Meixnerová (08.04.2020 16:10:51)
Podporuji nominaci Vojty Šťastného.
Jan Šebek (08.04.2020 16:03:00)
Podporuji nominaci Vojty Šťastného.
Karel Dušek (08.04.2020 10:47:59)
Podporuji nominaci ekologa Vojtěcha Šťastného
Zdenek Havlas (08.04.2020 10:35:15)
Podporuji nominaci ekologa Vojtěcha Šťastného.
Marian Karlický (08.04.2020 9:40:17)
Podporuji nominaci ekologa Vojtěcha Šťastného.
Václav Pačes (08.04.2020 6:24:43)
Podporuji nominaci Vojtěcha Šťastného
Pavla Kopeckova (08.04.2020 2:13:25)
Podporuji nominaci ekologa Vojtecha Stastneho
Helena Tlaskalová (07.04.2020 23:11:33)
Podporuji nominaci ekologa Vojtěcha Šťastného.
Přidat zprávu