Hana Šantrůčková

Hana Šantrůčková

profesorka

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Profesorka Šantrůčková významným způsoben rozšířila naše znalosti o roli přírodních procesů ve fungování a obnově ekosystémů horských smrčin. Přispěla významně k praktickému prosazování těchto zásad v ochraně přírody, zejména v NP Šumava. Tento přístup důsledné aplikace moderních vědeckých poznatků k záchraně ekosystémů je zcela výjimečný a kandidátka se v tomto směru stala velkou inspirací pro ostatní. Kandidátka má schopnost spojovat a aktivizovat lidi. Její přínos je významný na řadě různých úrovní, od lokální po mezinárodní.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Existuje jen velmi málo osobností vědeckého světa, které by jednak dosáhly významných výsledků na poli vědy a zároveň zásadním způsobem přispěly k jejich aplikaci do praktického života. Kolegyně Šantrůčková vlastním výzkumem přirozených procesů, propagací nejmodernějších relevantní výsledků nejen svých, ale i svých kolegů, a svou angažovaností v prosazování těchto myšlenek v praktické ochraně přírody v tomto směru bezesporu unikátní osobností je.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Profesorka Šantrůčková se dlouhodobě věnuje výzkumu půd nejen v národním parku Šumava, ale i jinde na světě. V této oblasti významně přispěla k poznání dynamiky půdní organické hmoty, která je klíčem k pochopení procesů řídících produkci CO2 z půdy nebo naopak akumulaci uhlíku v půdě. Tyto procesy jsou klíčové pro mitigaci klimatické změny. Nicméně zde bych chtěl zejména vyzdvihnout zásadní podíl Prof. Šantrůčkové na aplikaci bezzásahového managementu v horských smrčinách NP Šumava po proběhlých orkánech a následné kůrovcové kalamitě. Prof. Šantrůčková se jako členka vědecké rady národního parku, a posléze stínové vědecké rady, řadou svých vystoupení podílela na propagaci myšlenky bezzásahovosti těchto unikátních lesních ekosystémů. V tom směru také podnítila řadu mediálních aktivit svých vědeckých kolegů. Asi nejvýznamnější z nich byl dopis představitelům vlády a parlamentních stran na podporu funkční ochrany přírody v NP a CHKO Šumava. (březen 2011) o jehož zaslání se paní profesorka zasloužila jako tehdejší předsedkyně České společnosti pro ekologii. Tento soustředěný tlak nakonec vedl k aplikaci bezzásahového managementu na významné ploše NP což přispělo významným způsobem k ochraně přírodních hodnot tohoto území.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Prof. Šantrůčkovou znám několik desetiletí. Představuje vyjímečnou kombinaci úspěšného vědce, schopného organizátore, nadšeného pedagoga a člověka, který se nebojí prosazovat myšlenky o jejichž správnosti je přesvědčen i za cenu řady protivenství v profesním i soukromém životě.

Nominaci zaslal/a: Jan Frouz

Komentáře:

Jan Květ (31.05.2021 0:55:51)
Připojuji se k ostatním kdo podporují nominaci Hany Šantrůčkové na udělení letošní Ceny Josefa Vavrouška. Chci zdůraznit hlavně její důraz nejen na uhlíkové bilance v půdách různých ekosystémů, ale také na význam obsahu organických, a tím uhlíkatých látek, a také metabolismu půdních organismů pro vodní režim půdy a pro trvalou udržitelnost půdní úrodnosti. Týká se to půd v ekosystémech jak přírodních, včetně např. tundry, horských lesů a rašelinišť, tak člověkem řízených polních a lučních ekosystémů. Důležité také je, že Hana Šantrůčková dovede nacházet cesty k účinnému praktickému využívání poznatků výzkumu ekologie půdy.
Karel Tajovský (12.04.2021 16:59:10)
Prof. Hanu Šantrůčkovou znám už z dob svých studií, kdy jsem poprvé zavítal do tehdejší laboratoře půdní biologie Ústavu krajinné ekologie na studentskou praxi. Její entuziasmus a zapálení pro badatelské úsilí byly nepřehlédnutelné. Stejnou měrou se věnovala a věnuje všem tématům, které angažovaně řeší. Její nominace na Cenu Josefa Vavrouška je zcela na místě a odpovídá jejímu odbornému i osobnímu přístupu při řešení otázek spojených s ochranou přírody v Národním parku Šumava.

Karel Tajovský, 12.4.2021
František Marec (07.04.2021 11:22:47)
Prof. Hana Šantrůčková je mimořádnou vědeckou osobností, která své rozsáhlé znalostmi v oboru ekologie vždy ochotně a s grácií využívala k prosazování odborných postupů, založených na současných vědeckých poznatcích, v ochraně přírody a v často konfliktních sporech o způsobu hospodaření v národních parcích. Díky mnohaletému působení ve vědecké sekci Rady NP Šumava se výrazně podílela na prosazení šetrného hospodaření v nejcennějších biotopech Šumavy. Její nominaci na Cenu Josefa Vavrouška proto plně podporuji.

František Marec
ředitel Entomologického ústavu BC AV ČR
v Českých Budějovicích, 7.4.2021
Jan Kubečka (06.04.2021 11:50:44)
Jako ředitel Hydrobiologického ústavu BC AV ČR, jehož pracovníci s. prof. H. Šantrůčkovou hojně spolupracovali velmi podporuji tuto nominaci. Hanka je výjímečná osobnost, která v sobě spojuje kvalitního vědce a člověka, který se obětavě angažuje pro správné věci. Její uvážlivý odborný postoj, kterým dokázala čelit i nátlakoivým akcím nejrůznějších lobistických skuopin a kmotrů je velmi hodnotným naplněním odkazu josefa Vavrouška.

Jan Kubečka 6.04. 2021
Přidat zprávu