Jindřich Hýža

Jindřich Hýža

lesní správce

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Lesník ing. Jindřich Hýža pracuje od r. 1983 u VLS, s.p. Plumlov. V různých funkcích (pěstební technik, polesný, nadlesní, lesní správce) se vždy snažil i nad možnosti dané zaměstnavatelem o vícefunkční lesní porosty. Součástí jeho aktivit bylo vždy zadržování vody v lese, a to v nejrůznějších formách. Postupně se mu podařilo navrhnout a zrealizovat celkem 6 rybníků a na ploše divize Plumlov vytvořil cca 70 různě velkých mokřadů na všech typech stanovišť, které se zde nacházejí (od náhorního plata přes zahloubená údolí až po nivu). V poměrně suchých lesních celcích nacházející se na břidlicovém podloží tak vytvořil dokonalou síť vodních stanovišť, důležitou pro zachování všech druhů bezobratlých a obratlovců, kteří jsou na tyto stojaté vody vázány. Zvláště důležité jsou pro obojživelníky (Amphibia), kteří novotvary v krajině obsadili a v současnosti se zde pravidelně rozmnožují. Za zmínku stojí druhy čolek horský, čolek obecný a z žab vysoké stavy ropuchy obecné, skokana štíhlého nebo rosničky zelené. Zadržená voda nemá význam pouze pro biotu dané oblasti, ale je důležitým předpokladem vývoje lesních biocenóz. Zde je třeba zdůraznit, že ing. Hýža dbá ve své profesi na citlivou výsadbu listnatých druhů dřevin, které do těchto nadmořských výšek patří, včetně šíření ovocných druhů (třešně, jabloně) do porostů. V lokalitách, kde se podařilo zadržet vodu, se nechává prostor i přirozené obnově.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

V lesnické praxi není v naší zemi běžné, aby se samostatně uvažující lesní správce plně angažoval do dlouholetého procesu zadržování vody v jím obhospodařovaných lesních plochách. A i když se to v dnešní době zdá nadnesené, ještě před deseti a více lety byla taková činnost v lesích na okraji zájmů vedení a jedinec, který takto vybočoval z "vyjetých kolejí" se dostával do každodenního problému z hlediska plnění odsouhlasených plánů, kde vytváření mokřadů nefigurovalo ani na posledním místě.... Doslova s nasazením svého pracovního místa a zařazení budoval ing.Hýže svoje "žblóchy", jak nazývá tůně, které stvořil. Pro svoje zvláštní zaměření nadchl i několik spolupracovníků a nakonec i lidi ve vedení svého podniku. Dnes se může divize VLS Plumlov řadit i v rámci všech lesů v naší zemi k tomu nejhodnotnějšímu, co představují slogany typu "zadržení vody v krajině". Obnovuje také kříže u cest a jiné památky.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Viz výše. Mj. 6 rybníků a cca 70 mokřadů a tůní po celé ploše, kterou spravuje divize VLS Plumlov. 

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Mezi lesníky zcela výjimečná osobnost, která se během celé svoji lesnické praxe snažila o zvelebení lesů, které měl na starosti. Z vynikajícícm citem pro vytypování lokalit, kde by bylo možné zadržet vodu, postupně vybudoval hustou síť mokřadních stanovišť v lesních porostech, které se snažil - a to už před nastupováním suchých dekád - zvelebovat a udržovat v nejlepší kondici. Začínal sám a ani profesní zaměření neměl takové, které by mu usnadňovalo vytvářet nové vodní lokality vhodné pro různé skupiny živočichů, kteří se bez nich neobejdou. V průběhu tvorby mokřadů a na základě prvních dosažených výsledků se začal zabývat i odbornou literaturou a svoji práci konzultoval i se specialisty na mokřadní problematiku. Svým nadšením pro věc se stal v rámci českých lesníků již pojmem a jeho zájem o vodu v lesích se "nakažlivě" šíří dál mezi svoje kolegy.

 
Publikační činnost, odkazy

časopis
zaměstnanců
Vojenských
lesů
a
statků
ČR,
s.p.
4/2020:
Správce
jindřich
Hýža
a
jeho
"žblóchy".

Nominaci zaslal/a: Miroslav Šebela

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu