Erich Vodňanský

Erich Vodňanský

farmář

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Mag. Erich Vodňanský BSc. je mladý zemědělský hospodář, který vystudoval práva a ekonomii ve Vídni, a který před několika lety převzal v rámci generační výměny rodinný Statek Vodňanský v obci Blíževedly na Českolipsku. Rodina Vodňanských hospodaří v krajině dlouhodobě vyváženým způsobem, a to jak z pohledu zemědělského ve smyslu propojení rostlinné a živočišné výroby, tak hlavně z pohledu péče o krajinu.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

V území, kde Erich Vodňanský hospodaří, nejsou velké půdní bloky – v průměru se jedná o bloky o výměře 15 hektarů, v krajině jsou udržované původní remízky a zakládané nové se zajímavou přírodě blízkou strukturou, je pečováno o solitérní dřeviny včetně výsadby nových původních druhů. Součástí krajinné struktury jsou i vodní prvky včetně mokřadů. Způsob hospodaření je přizpůsobován potřebám krajiny se záměrem zvyšování ekologické stability a biodiverzity. Vysoká pestrost pěstovaných plodin a meziplodin, postupné sečení luk, uvědomělý způsob hnojení včetně využití statkových hnojiv, to vše je v souladu a s velkým respektem k okolní krajině. Rodinná filosofie, kterou se řídí hospodaření na statku, vychází z tradic převzatých od předcházejících generací a její podstata spočívá v tom, že zemědělství není vnímáno jen jako produkce potravin a ekonomický faktor, ale že zároveň nese i zodpovědnost za tvářnost krajiny.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Rád bych zdůraznil především obrovský pozitivní vliv, který má Erich Vodňanský svým přístupem a příkladem na své kolegy sedláky. Je totiž nezastupitelnou inspirací v tom smyslu, že jde hospodařit zemědělsky produkčně a zároveň vyváženě, že lze i jako zemědělec svou činností a působením utvářet pozitivně krajinu, ve které se pohybuji a žiji. Nezastupitelnou roli hraje i množství informací pro širší veřejnost - jedná se o pozitivní příklad zemědělce, což je příklad, který v dnešních dnech nutně potřebujeme, jak z důvodů rozjitřených vztahů mezi zemědělci a veřejností, tak z důvodů motivačních a inspiračních pro další zemědělské podnikatele.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Hospodaření na Statku Vodňanský plně odpovídá principům programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina, v roce 2018 proto Erich Vodňanský převzal ocenění v podobě zlaté medaile v prvním ročníku tohoto programu. Pestrá krajina je komplexní program péče o půdu, vodu a krajinu, který ASZ ČR otevřela pro své členy před třemi lety. Hlavní myšlenkou programu je poukázat na fakt, že k řešení problémů v krajině mají nejblíže ti, kteří k hospodaření přistupují odpovědně, s dlouhodobou vizí, se znalostí potenciálu daného místa, respektem k jeho citlivým složkám a s uvažováním v přirozeném kontextu generačního předávání výsledků své práce, což Erich Vodňanský splňuje plnou měrou.

Nominaci zaslal/a: Mgr. Ing. Jaroslav Šebek

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu