Ivan Holoubek

Ivan Holoubek

environmentální chemik

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení nominované osobnosti

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (1951) je jedním ze zakladatelů centra RECETOX (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí) PřF MU a významná osobnost vědy, výzkumu a výuky v oblasti chemického znečištění životního prostředí především v oblasti perzistentních organických látek (POPs). Působil v centru RECETOX od jeho založení v roce 1983 (původně Katedry ochrany a tvorby životního prostředí) a v letech 1990−2013 byl ředitelem Centra.

V současné době působí také v Centru pro výzkum globální změny AV ČR (CzechGlobe) především pokud jde o souvislosti mezi chemickým znečištěním prostředí a dopady globálních procesů na osud chemických látek v prostředí.

 
Představení činnosti nominovaného

Působil téměř 40 let ve výuce na Přírodovědecké fakultě, přispěl významně ke vzniku studijních oborů Chemie životního prostředí a Ekotoxikologie. Rovněž v rámci spolupráce s OSN působil jako expert a podílel se svou přednáškovou činností školení na národní i mezinárodní úrovni a na vychování několika generací současných předních českých, slovenských, ale také středo a východoevropských odborníků. Předával, a i nadále předává své znalosti z oblasti chemického znečištění prostředí, environmentálních technologií a analýzy rizik. V roce 2005 také založil týdenní Mezinárodní letní školu RECETOX o toxických látkách v prostředí, kterou do roku 2021 prošlo skoro 600 odborníků z téměř 80 zemí světa.

Oblast jeho vědeckých aktivit byla zaměřena na studium osudu chemických látek v prostředí, jejich dlouhodobého monitoringu, problematiku technologií pro životní prostředí se zaměřením na snížení emisí znečišťujících látek do prostředí, likvidaci starých zátěží a hodnocení humánních a environmentálních rizik.

Velmi významnou je jeho dlouholetá spolupráce s MŽP ČR (od roku 1990) a dlouholetá působení jako zástupce ČR v OSN v oblasti mezinárodních úmluv zaměřených na chemické látky v prostředí. Stál u zrodu Národního centra pro toxické látky (2005) a i Regionálního centra Stockholmské úmluvy (2007) a do roku 2012 stál v jejich čele. Tato centra vytvořila podpůrný most mezi vědou a státní správou v ČR a na mezinárodní úrovni významně přispívá k implementaci závěrů Stockholmské úmluvy o POPs a dalších chemických úmluv.

Jako zástupce ČR působil v rámci OSN při přípravě Stockholmské úmluvy o POPs a po její ratifikaci působil jako národní zástupce v různých expertních skupinách této úmluvy (Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů (2001-2009), skupině pro monitoring POPs (2007-2012), výboru pro hodnocení účinnosti úmluvy (2014-15), expertní skupině pro PCBs, Expertní skupině pro nejlepší dostupné technologie a procesy (BAT-BEP) (2009-dosud).

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Prof. Holoubek je významnou a mezinárodně uznávanou vědeckou osobností, který svou činností přispěl k řešení řady problémů chemického znečištění životního prostředí. Významně se podílel na implementaci závěrů mezinárodních úmluv týkajících se chemických látek v ČR a v řadě dalších zemích. Jeho činnost v rámci přípravy a implementace Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech přispěla jak k realizaci závěrů této úmluvy, ale především na její úspěšné implementaci v ČR. Kromě těchto mezinárodních aktivit, je velmi uznávaným odborníkem v oblasti chemického znečištění prostředí. Téměř 40 let se podílel na výuce předmětů spojených s problematikou chemického znečištění v prostředí především na PřF MU, ale i dalších univerzitách v ČR i v zahraničí. Tyto své odborné znalosti uplatňuje také svým aktivním přístupem k řešení případů jako je třeba otrava ryb na řece Bečvě.

Nominaci zaslal/a: Stanislav Pernický

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu