Jiří Urban

Jiří Urban

ředitel sekce rostlinné výroby

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení nominované osobnosti

Ing. Jiří Urban je absolvent Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, obor fytotechnický. Pracoval ve Výzkumném ústavu technických plodin a luskovin v Šumperku, inicioval vznik prvního ekologického zelinářství v ČR v ZD Dubicko. Od roku 1990 pracoval v ekologickém zemědělství ve svazu PRO-BIO, kterého byl spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou. Absolvoval půlroční stáž ve Výzkumném ústavu ekologického zemědělství FiBL ve Švýcarsku a řadu krátkodobých studijních pobytů v různých institucích a na ekologických farmách v zahraničí. Byl akreditovaným zemědělským poradcem, věnoval se zejména propagaci, zastupování zájmů ekozemědělců, poradenství, výzkumu a zahraniční spolupráci.

 
Představení činnosti nominovaného

Je zakladatelem Bioinstitutu, o.p.s., Institutu pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny se sídlem v Olomouci, jehož byl ředitelem, nyní je zde členem správní rady. Vedl několik úspěšných projektů financovaných EU. Působil jako poradce mezinárodních projektů v Bulharsku, Litvě, Albánii, Moldavsku, Kazachstánu. Působil také jako externí poradce na Ukrajině jako v projektu „Rozvoj ekologického zemědělství“ financovaný Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) vedený výzkumným ústavem pro ekologické zemědělství FiBL Frick (FiBL- Research Institute of Organic Agriculture). V Moldavsku pracoval jako poradce v projektu „Podpora EZ v Moldavsku“ financovaném Českou rozvojovou agenturou.
Od roku 2014 je Jiří Urban ředitelem Sekce rostlinné výroby v Ústředním kontrolním ústavu zemědělském v Brně. Je autorem a spoluautorem mnoha publikací, zejména řady učebnic „Ekologické zemědělství“, které vyšly i v anglickém, ruském a polském jazyce. Od roku 2008 vykonával dva roky funkci náměstka ministra zemědělství pro úsek životního prostředí, výzkumu a vzdělávání. Hlavní zaměření úseku MZe, který vedl, byla kromě koordinace zemědělského výzkumu a poradenství hlavně vazba zemědělství na životní prostředí a nové výzvy EU:
• Kontroly podmíněnosti (cross – compliance) zemědělství ve vztahu k prokazování oprávněnosti plateb EU do zemědělství, koordinace státních dozorových organizací v kontrolách CC.
• GAEC příprava a zajištění kontroly podmínek správné zemědělské a environmentální praxe včetně protierozní ochrany a podpory krajinotvorných prvků.
• EZ – ekologické zemědělství a produkce biopotravin (dotace, kampaně, konference, výzkum a poradenství…)
• OZE – obnovitelné zdroje energie, genetické zdroje a agrobiodiverzita, agroenvironmentální opatření.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Po odchodu z MZe ve druhé polovině roku 2010 nastoupil do kanceláře ředitele ÚKZÚZ Brno (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský), kde se zabývá otázkami ekologického zemědělství (strategie EZ v ČR, úřední kontrola, legislativa, odrůdy, osiva a sadba, trvalé kultury, dlouhodobé pokusy). Vykonával funkci vedoucího Oddělení ekologického zemědělství a od června 2014 se stal ředitelem Sekce rostlinné výroby. Jako ředitel sekce je do roku 2014 členem vedení ÚKZÚZ. Je členem správních rad několika nevládních neziskových organizací a vědeckého poradního sboru mezinárodního projektu EU „Healthy Minor Cereals“. Ve svém volném čase se věnuje, cestování, ekozahradě a propagaci zdravé výživy (například využívání biopotravin, starých odrůd a netradičních plodin). Ve spolupráci s dalšími přáteli z různých institucí a firem založil zájmový spolek Veselá biofarma ve Velkých Hostěrádách, jehož cílem je propagace ekologického pěstování rostlin v praxi.

Nominaci zaslal/a: Martin Hutař

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu