Martin Trávníček

Martin Trávníček

student a ochránce přírody

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Martin Trávníček je předsedou a duší spolku Pestré Polabí, jež má za cíl návrat a podporu biodiverzity v krajině východního Polabí. Martin iniciuje a významně se podílí na praktické péči o řadu lokalit v okolí Hradce Králové a Pardubic. Jedná se o místa, kde nestačí jen řemeslná zručnost, ale nezbytný je i odborný přístup. Pestré Polabí se podílí na obnově stanovišť celkově přibližně na 20 lokalitách, například na Kunětické hoře, Tichém rybníce či na lokalitě Červeňák. Významem počinem je péče o kopec Milíř u Vysoké nad Labem. Svahy kopce Milíř byly odnepaměti využívány jako pastviny, louky, ovocné sady a selské lesy. Tato mozaika lesa a bezlesí umožnila život pestré škále živočichů a rostlin. V posledních několika desítkách let však tato pestrá mozaika postupně mizela vlivem sukcese náletových dřevin. Martin po dohodě se starostou obce inicioval odbornou přípravu a praktickou obnovu lokality. Pod jeho vedením Pestré Polabí obnovilo stepní až lesostepní charakter lokality a na přání obce byl obnoven i vysokokmenný ovocný sad. Zbytky starých stromů byly vysvobozeny ze zárustu náletových dřevin a část stromů byla výsadbou či ze semenáčků i obnovena. Extenzivní vysokokmenný sad je vhodným stanovištěm pro celou řadu lesostepních druhů rostlin a živočichů. Mezi takové zástupce paří i reliktní nelétavý nosatec murda stepní. V horních partiích kopce Milíř jsou hospodářské lesní porosty. Spolek Pestré Polabí se zde snaží vytvořit charakter světlého lesa, kde díky prosvětlování korunového patra a ořezu větví dochází k postupné přirozené obnově dubu zimního, třešně ptačí, hrušně polničky či jeřábu břeku. Dalším význačným počinem je údržba hlavatých vrb, která prodlužuje jejich životnost. Vrby slouží zároveň jako biokoridor pro druhy vázané na stromy v okolní bezlesé krajině. V jejich dutinách se vyskytují páchníci a zlatohlávci skvostní. Mohou zde sídlit I netopýři.

 
Představení nominované osobnosti

Martin Trávníček studuje lesnictví na České Zemědělské Univerzitě. Zde také vypracovává diplomovou práci na téma Floristická a vegetační inventarizace lokality Třesina v Českém krasu. Zajímá se především o botaniku, ale dobře se orientuje i v ochranářské entomologii. Kromě spolku Pestré Polabí působí i ve spolku Třesina, který se věnuje péči o lokality v Českém Krase. Podílí se nejen na praktické ochranářské činnosti, ale také na odborných průzkumech, na základě jejich výsledku se pak podílí na navržení vhodného ochranářského managamentu (v minulém roce např. lom Prachovice). Martinova výjimečnost je dána kombinací odborných teoretických znalostí a rozsáhlých praktických zkušeností. Svým nadšením dokáže strhnout své okolí.

 
Jak nominovaný počin přispěl/přispívá k prosazování udržitelného života a ochraně životního prostředí?

Martinova činnost spočívá v praktické ochraně přírody, tedy zejména vyřezávání náletových dřevin, hloubení tůní, strhávání drnu případně úklidu odpadků. Podílí se například na péči o lokality jako je Kunětická Hora, Tichý rybník či Červeňák a mnoho dalších. Teprve v současné době plně pociťujeme dopad lidské činnosti na naši přírodu a krajinu. Mnoho zájemců o přírodu by se chtěla na její ochraně podílet, ale zkrátka neví jak. Pokud chceme zachovat druhově bohatá přírodní území, nestačí je obehnat plotem a umístit k nim značku přírodní rezervace – je především potřeba věnovat jim náležitou péči v podobě přesně cílených zásahů. A právě o to se zasazuje Martin Trávníček. Díky svým širokým odborným znalostem o ekologii ohrožených druhů provádí takové zásahy, které přírodě opravdu pomůžou. Nadto zapojením široké veřejností do praktické ochrany přírody přispívá k šíření osvěty o problémech v současné krajině. Do práce zapojuje i středoškolské studenty nebo firemní dobrovolníky, kteří tak mají možnost vyzkoušet si ochranu přírody v praxi.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Martin Trávníček vyniká neutuchajícím nadšením, pracovitostí a racionálním přístupem k věci. To vše z něj činí výjimečného ochránce přírody, který svou činností dokázal zařídit potřebnou péči pro řadu přírodně cenných území a zároveň ukázat mladým lidem, jak dokáže být příroda krásná a proč stojí za to ji chránit.

Nominaci zaslal/a: Michael Mikát, Šimon Zeman

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu