Kristína Šabová

Kristína Šabová

právnička, vedoucí sekce Odpovědná energie, Frank Bold

Kristína Šabová je expertka na právo životního prostředí a vedoucí právního týmu Frank Bold specializovaného na boj s klimatickými změnami. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a v průběhu studia působila jako dobrovolnice v neziskových organizacích. Od roku 2010 se věnuje klimatickým kauzám, zejména v Česku a Polsku. Dlouhodobě  řeší případ dolu Turów; ležícího na pomezí Česka, Polska a Německa. Tamní těžba má zásadní negativní vlivy na české vody a životní prostředí. Spor ohledně jejího pokračování vyústil do první žaloby Česka na jiný unijní stát a první mezistátní žalobu v rámci EU ohledně ochrany životního prostředí.

Kristínin tým pracuje na řadě dalších případů. Před soudem zvítězili ve sporech s Ministerstvem životního prostředí ohledně Programů na zlepšování kvality životního prostředí. Elektrárně Chvaletice byly díky jejich práci odebrány výjimky z dodržování emisních limitů. V Polsku se jim povedlo zastavit otevření největšího hnědouhelného dolu v Evropě – Gubin-Brody. Mimo to se Kristína Šabová věnuje tématu odstraňování legislativních překážek pro rozvoj obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky v České republice.

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Díky soustavné expertní právní práci Kristíny Šabové spolu s řízením jejího česko/polského právního týmu na kauze polského hnědouhelného dolu Turów se tento bezprecendentní případ neustále posouvá kupředu. Především díky jejich aktivitě Česká republika dosáhla některých historických milníků, jakým je žaloba české vlády k Soudnímu dvoru Evropské unie v environmentálním mezistátním sporu (v EU zatím nebyl veden environmentální mezistátní spor takového rozsahu), vydání předběžného opatření evropským soudním dvorem na ochranu životního prostředí ve prospěch České republiky nebo přidání se Evropské komise k žalobě ČR ve sporu s Polskem z titulu porušování evropského environmentálního práva. Toho bylo dosaženo dlouholetým přesvědčováním českých institucí, že musí začít aktivně řešit škody na životním prostředí vznikající z těžby a rozšiřování těžby v dole Turów. Díky naší expertní práci si náš právní tým najal také Liberecký kraj, který se připojil k požadavku na zahájení soudního sporu proti České republice. Polská část týmu vedeného Kristínou Šabovou nad to dosáhl důležitého soudního průlomu, když nám dal varšavský soud za pravdu, že rozšiřování dolu Turów nemá dostatečné povolení dopadů na životní prostředí.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Kristína Šabová je přední právní expertka na právo životního prostředí a vedoucí právního týmu Frank Bold specializovaného na boj s klimatickými změnami. Kristína vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a v průběhu studia působila jako dobrovolnice ve vícero neziskových organizacích. Její profesní dráha je spjata s expertní skupinou Frank Bold, kde je také členem valné hromady. Její právní tým se věnuje klimatickým kauzám s vysokými emisemi CO2 do ovzduší. Kromě v ČR nejznámějšího případu - Turówa - pracuje tým pod Kristíniným vedením na řadě dalších případů, jako je elektrárna Chvaletice, které byly díky jejich práci odebrány výjimky z dodržování emisních limitů. Kristína také stojí za první klimatickou žalobou v České republice. V Polsku se Kristíně a jejímu týmu povedlo zastavit otevření největšího hnědouhelného dolu v Evropě - Gubin. Mimo to se Kristína věnuje tématu odstraňování legislativních překážek pro rozvoj obnovitelných zdrojů.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Kauza Turów, kterou Kristína Šabová a její tým řeší, je bezprecedentní. Dosud nikdy nežalovala členská země EU jinou členskou zemi kvůli kauze týkající se ochrany životního prostředí. Současně se jedná o první žalobu Česka na jiný unijní stát. Proto je práce Kristíny a jejího týmu zcela jedinečná. Díky ní bylo dosaženo například historického předběžného opatření k okamžitému přerušení těžby v dole, aby se předešlo dalšímu úbytku pitné vody, toho, že Polsko musí aspoň symbolicky uhradit miliardu Kč na řešení krize pitné vody na Frýdlantsku, zaplatit nemalé penále za nerespektování SDEU, zřídit monitoring stavu vody aprobovaný mezivládní dohodou a nastavit systém vyhodnocování negativních dopadů na životní prostředí ve Frýdlantském výběžku. Současně je třeba zdůraznit, že tento počin je zcela výjimečný podmínkami, ve kterých se odehrál. Důl a elektrárna Turów jsou environmentálním problémem v České republice již řadu desetiletí. Českými státními institucemi byl přehlížen a problémy kolem negativních dopadů dolu na české území byly ze strany odpovědných českých státních orgánů bagatelizovány. V této atmosféře Kristína a její právní tým vstupoval do celého případu. Na jeho dosavadním konci je zatím největší mezistátní spor, který spěl k vítězství a nová česká vláda jej bohužel příliš rychle ukončila.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Jedná se o kauzu hnědouhelného dolu Turów ležícího na hranicích Polska s Českou republikou a Německem. Provozovatel jej chce rozšiřovat na 70 metrů k českým hranicím. Již nyní přitom důl působí vážný nedostatek vody a řada studen, na něž jsou místní lidé odkázáni, je zcela vyschlých. Tým Odpovědné energie ve Frank Bold pod vedením Kristíny Šabové poskytoval a poskytuje právní pomoc místním obcím, spolkům a občanům, a to jak v přeshraničních řízeních, tak také v národních řízeních probíhajících v Polsku. Jejich cílem je zabránit odtoku ještě více podzemní vody z českých studen do polského dolu a ochrana životního prostředí pro české občany. V květnu 2021 vydal Soudní dvůr EU přelomové předběžné opatření k přerušení těžby v dole Turów. ČR dal v únoru 2022 za pravdu také Generální advokát Soudního dvora EU. Dohoda mezi Polskem a ČR byla i přes to a přes důkazy o její špatné kvalitě, které tým Frank Bold přinesl, uzavřena. Experti Frank Bold však stále pracují na tom, aby byla přijata opatření, která ČR před ztrátou vody ochrání.

Nominaci zaslal/a: Pavel Franc

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu