Radim Šrám

Radim Šrám

lékař, výzkumný pracovník

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení nominované osobnosti

MUDr. Radim Šrám, DrSc. se zabývá dlouhodobě vztahem mezi kvalitou životního prostředí a zdravotním stavem obyvatel. Zabývá se ovlivněním zdraví, druhy a četností vyvolaných nemocí, zráním plodů a kostí, ovlivněním genetické informace, a to od detailu buňky přes ovlivnění životně důležitých orgánů, dětí, žen, mužů různých věkových skupin, až po velké soubory zkoumaných a jejich statistických charakteristik jako doby dožití, dožití ve zdraví, úmrtnosti na jednotlivé diagnózy apod. ve vztahu k charakteristikám životního prostředí, životního stylu, expozici škodlivin v ovzduší, vodě, potravinách a v půdě. Těmito výzkumy a výstupy z nich spolu se svými kolegy velmi přispěl v minulosti a přispívá dodnes k správnému stanovení priorit ve snahách zlepšit životní prostředí, životní styl nejen pro orgány veřejné správy, ale i nevládní sektor a pro veřejnost.

 
Představení činnosti nominovaného

MUDr. Radim Šrám, DrSc. dokázal svými výstupy ovlivnit rozhodování o prioritách Programu zlepšení životního prostředí v Severočeské hnědouhelné pánvi v 90. letech 20. století a tím i v získání relevantního podílu na jeho opatření ze státních rozpočtů, dokázal získat přístrojové vybavení pro monitoring životního prostředí a vybavení laboratoří pro tzv. "Program Teplice" a podobnou práci vykonává pro Ostravsko - Karvinsko, speciálně pomáhá při řešení zlepšování životního prostředí v Ostravě, v městských částech Radvanice a Bartovice ve vztahu k podniku Arcelor - Mittal, v řešení dopravy v Praze a v dalších místech ČR. Dlouhá léta vede Komisi životního prostředí Akademie věd, její zasedání jsou přístupná veřejnosti. Má bohatou publikační činnost v odborném tisku a ve veřejných sdělovacích prostředcích, aktivně se zasazuje za zlepšení životního prostředí v severozápadních Čechách, na Ostravsku-Karvinsku, v Praze, podílí se na spolupráci, osvětové a publikační činnosti v mezinárodním měřítku.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

MUDr. Radim Šrám, DrSc. dokáže výsledky vědecko-výzkumné práce nejen exaktně vyjádřit pro odborníky, ale má dar podat tyto výsledky a doporučení pro veřejnost a veřejnou správu i srozumitelným jazykem, ilustrovat ji na četných grafech a dalších názorných pomůckách, příkladech z praxe hygieniků a lékařů v celé ČR i ve specifických na životním prostředí poznamenaných městech či sledovaných regionech. Spolupracuje velmi intenzivně nejen s lékařskými a hygienickými pracovišti, ale i s orgány státní správy, samosprávy, s nevládními environmentálními organizacemi, zpřístupňuje výsledky práce ÚEM AV ČR, ale i související články z odborného tisku z celého světa k tomuto tématu široké veřejnosti a je tak příkladem otevřené spolupráce vědy s veřejnou správou i s laickou veřejností.

 
Publikační činnost, odkazy
Nominaci zaslal/a: Martin Říha

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu