Vladimír Křivka

Vladimír Křivka

učitel odborných předmětů

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení nominované osobnosti

Ing. Bc. Vladimír Křivka, Ph.D. působí jako učitel odborných předmětů na Střední průmyslové škole na Proseku, ale také jako školní koordinátor EVVO, kde se snaží evokovat ekologické myšlení mladých lidí, zapojuje žáky do různých školních i volnočasových EVVO aktivit. Vladimír je také koordinátor místního centra Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, kde vede žáky k dobrovolnictví, rozvoji talentu a sportu, přičemž plno aktivit je spjatých s ekologií a udržitelným rozvojem. Na závěr programu se podílí na organizaci dobrodružných expedic v přírodě, kde získají účastníci programu outdoorové, pozorovací a environmentální kompetence. Vladimír Křivka je specialista v oboru elektrotechnika. Vladimír vystudoval FEL ČVUT v Praze obor Elektroenergetika a MÚVS ČVUT v Praze obor Učitelství odborných předmětů. Mezi jeho zájmy patří příroda, fotografování a zahradničení.

 
Představení činnosti nominovaného

Pana Vladimíra Křivku nominuji za dlouhodobý přínos naší škole (studentům naší školy), a to jak z hlediska inovace vzdělávání, tak za dlouhodobou “ekologizaci“ školy. Vladimír Křivka se věnuje environmentálnímu obohacování studentů celý svůj profesní pedagogický život, a to jak v běžných školních hodinách, tak aktivní účastí na mimoškolních aktivitách (projekty, soutěže a pozorování). Mimo jiné na škole aktivně a efektivně koordinuje EVVO vč. medializace prostřednictvím webu školy či sociálních sítí. Největší dopad jeho práce, na studenty jsou jeho činy, které koná zejména ve svém volném čase pro žáky naší školy, které dovede specifickým způsobem aktivizovat do neformálního vzdělávání EVVO.
Vladimír vytvořil v rámci EU projektu Demokratická výchova SPŠ na Proseku dvě výukové monografie, které přistupují k výuce ekologie na střední škole moderně. Dále velmi intenzivně pracuje na změnách vedoucí k ekologizaci školy. Vladimír je také koordinátor místního centra Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, kde vede žáky k dobrovolnictví, rozvoji talentu a sportu, přičemž plno aktivit je spjatých s ekologií a udržitelným rozvojem. Na závěr programu se podílí na organizaci dobrodružných expedic v přírodě, kde získají účastníci programu outdoorové, pozorovací a environmentální kompetence. Také je koordinátorem žákovské soutěže Enersol, která se zabývá obnovitelnými zdroji, úsporami energií a eliminací emisí v dopravě.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Vladimír Křivka dělá jednu z nejdůležitějších věcí, předává vědění mladším generacím, a to včetně enviromentálního smýšlení, věnuje tomu prakticky všechen volný čas, včetně víkendů. Aktivně spolupracuje na mnoha projektech v oblasti vzdělávání a ekologie. Svou prací inspiruje mnoho mladých lidí. Cenu Josefa Vavrouška by si Vladimír Křivka zasloužil zejména za dlouhodobé a koncepční zvyšování environmentální gramotnosti rámci neformálního vzdělávání, tak i ve školních lavicích, kdy dovede mezipředmětově propojit odborné předměty a EVVO.

Nominaci zaslal/a: Jan Přibyl

Komentáře:

Václav Červený (07.06.2022 13:22:51)
Chtěl bych vyjádřit velké uznání koordinátorovi EVVO SPŠ na Proseku Ing. Bc. Vladimíru Křivkovi Ph.D., který již řadu let spolupracuje se vzdělávacím projektem ENERSOL a vede žáky k inovativním přístupům v jejich činnosti na poli environmentálního vzdělávání a výchovy. Poskytuje žákům nové podněty pro zpracování projektů do programu ENERSOL v oblasti péče o životní prostředí, úspor energií, hospodaření s vodou a snižování emisí v dopravě. Za tyto aktivity získal již v roce 2017 diplom VZORNÝ UČITEL EVVO za osobní podporu a koordinaci projektu Gravitační úložitě elektrické energie, který na celostátní konferenci ENERSOL ČR 2017 v Pelhřimově prezentoval Michal Zatloukal a jeho projekt byl oceněn jako jeden z nejlepších. Vysoceo byl oceněn i projekt Lukáše Šandy Model aquaponické farmy, který prezentoval na mezinárodní konferenci ENERSOL EU 2021 v Plzni v listopadu roku 2021. Díky za jeho obětavost, elán a nadšení pro dobrou věc.
František Tymr (25.05.2022 10:36:32)
Týmy studentů vedené Vladimírem Křivkou se již několik let zapojují do soutěže Prahou za přírodou v rámci mezinárodního projektu občanské vědy City Nature Challenge. Za Národní muzeum, jako hlavního organizátora projektu na území hl. města Prahy, oceňujeme hlavně aktivní přístup Vladimíra, díky kterému se i technicky zaměření studenti seznamují s přírodovědnými obory, svými pozorováními přispívají k poznání pražské přírody a zapojují se tak do projektu občanské vědy. Jen tak dál!
Milada Švecová (23.04.2022 17:16:04)
Pan učitel Křivka je účastníkem specializačníhio studia koordinátorů environmentální výchovy, které realizuje Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou , geologickou sekcí, Univerzity Karlovy. Měla jsem možnost se s ním seznámit z pozice garanta tohoto studia, kde se projevuje velmi aktivně, má dobré nápady a je vidět, že se o životní prostředí a udržitelný rozvoj zajímá nejenom teoreticky, ale také prakticky. I v rámci studia je patrné, že jeho erudice odborná jen a vysoké úrovni, ale zároveň je také schopným, obětavým pedagogem a je za ním vidět velký kus práce. Je příkladem učitele, který je žáky hodně oblíben. Je klíčovým aktérem tuzemských i zahraničních aktivit v oblasti EV i mimo ni, a hlavně, je vynikajícím příkladem pro nastupující generaci. Takových pedagogů by mělo být více. Pak by škola nebyla nutným zlem a ekogramotnost by se stala vybaveností každého mladého člověka do jeho praktického života, a to nejenom formálně, ale i prakticky.
Lukáš Najman (05.04.2022 12:44:31)
Za 3 roky co znám Vladimíra Křivku jsem se zapojil do většiny soutěží, které organizoval (a že jich nebylo málo), díky tomu jsem jej lépe poznal a zjistil, že pokud potřebujete pomoc, tak rád pomůže. Při soutěžích pomáhá co nejvíc může a hlavně nás (mě a spolusoutěžící) navádí k nejlepšímu umístění a nejlepším výsledkům. Často nám na soutěžích dělá doprovod a přátelsky s námi tráví čas. Jsem rád, že Vladimír Křivka je můj učitel a že jsem se díky němu začal více zajímat o studijní obor a o školní soutěže.
Bruno Tůma (29.03.2022 21:02:54)
Vladimír Křivka, je skvělým učitelem, nikdy vás neodmítne ani vás v ničem nenechá. Motivuje svoje žáky k seberozvoji a budovaní jejich životní kariéry. Ve škole organizuje většinu zájmových činností. Pomáhá žákům s jejich vlastními projekty a zároveň je dobrovolně zapojuje do různých soutěží. Své hodiny vede milým přístupem k žákům a když někoho zajímá něco navíc tak to vždy vše vysvětlí a poradí. V hodinách elektrotechniky s námi často řeší ekologické získávání El. Energie a procesy, které můžou vést k snižování spotřeby El. Energie. Zrovna minulou hodinu jsme řešili ukládání energii z obnovitelných zdrojů.
Za jeho práci vůči nám studentů mu osobně děkuji.
Petra Kubálková (29.03.2022 18:01:07)
Vladimír je obětavým učitelem, věnuje se nejrůznějším oblastem vzdělávání, včetně toho neformálního, pro své žáky by dýchal.... pomáhá jim růst po odborné i osobnostní stránce, a součástí jeho práce je i edukace o nutnosti péče o životní prostředí. U nás na škole se zasadil hned o několik projektů souvisejících s enviromentální výukou, je garantem Inteligentní zahrady, aktivně zapojuje žáky do Enersolu, byl úspěšným řešitelem soutěže Škola bez plastů, účastnil se s naším kompostérem i Miss kompost....a to zdaleka není vše, co pro žáky a životní prostředí dělá. Jsem ráda, že ho na SPŠ na Proseku máme. Naše školství i společnost by potřebovala více takových obětavých nadšenců!!!
Kateřina Baušteinová (29.03.2022 12:45:42)
Již dva roky se Vladimír věnuje svým studentům i v rámci jejich zapojení do mezinárodního programu Ceny vévody z Edinburghu (DOFE). Program je formou neformálního vzdělávání, který je založen na dobrovolnosti nejenom ze strany studentů, ale i vyučujících-mentorů samých. Vladimír věnuje svůj volný čas různým aktivitám, které studenti v rámci programu plní a motivuje je k dosahování jejich vytyčených cílů, což se mu velice dobře daří. Jeho svěřenci se na dofáckých expedicích rozjeli na Faerské ostrovy, do Rumunska a do dalších míst. Tato místa mapovali a po úspěšném dokončení se se svými "objevy z cest" podělili i s ostatními spolužáky. Za práci a jeho čas, který mladým věnuje, mu patří velký dík.
Přidat zprávu