Vojtěch Koštíř

Vojtěch Koštíř

student, ochránce přírody a redaktor

Vojtěch Koštíř (*1998) studuje biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2016 spoluzaložil spolek Pražská pastvina, který spojuje komunitní pastvu ovcí a koz s péčí o cenná chráněná území. Dnes už se spolek zaměřuje i na druhovou ochranu motýlů (např. okáč metlicový nebo skalní) a péči o starý sad s komunitním včelínem. Působí také jako redaktor televizního pořadu „Nedej se!“, kde upozorňuje na významné kauzy a problémy týkající se životního prostředí. Mladé zájemce o biologii zvládá nadchnout pro přírodu na přednáškách a exkurzích pro středoškoláky.
 
Intenzivně se zabývá ochranou nelesních ekosystémů a podílí se na udržování cenných lokalit po celém Česku. Jeho odborně dobře připravené a prakticky provedené zásahy nesou výsledky v podobě úspěšné ochrany biodiverzity – udržení a navýšení populací stepních druhů, včetně zvláště chráněných. Aktuálně pracuje na obnově ovocných alejí a hledání starých odrůd ovocných stromů v okolí Stříbrné Skalice. Vojtěch Koštíř umí lidi nadchnout pro krásy přírody. Během let se kolem něj nakupila spousta dalších inspirativních lidí, kteří mu s projekty pomáhají, a bez nichž by některé ani nevznikly.

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Ačkoliv je Vojtěch Koštíř ještě studentem, vystupuje již nyní jako jedna z hlavních tváří nevládní ochrany přírody v Praze. Ve své činnosti úspěšně spojuje odborné znalosti s praktickou činností a organizačními schopnostmi. Intenzivně se zabývá ochranou nelesních ekosystémů, jak teoreticky, tak i prakticky. Před několika lety založil spolek Pražská pastvina, který spojuje komunitní pastvu ovcí a koz s péčí o cenná chráněná území. Činnost Vojty Koštíře se však zdaleka neomezuje jen na území hlavního města – aktivní je rovněž ve spolku Třesina, působícím v Českém Krase, a podílí se na udržování mnohých cenných lokalit po celé ČR. Nebojí se přiložit ruku k dílu, a tak přispívá k chodu těchto akcí nejen jejich organizací, ale i manuální prací. Jeho odborně dobře připravené a prakticky provedené zásahy na širokém spektru lokalit, nesou výsledky v podobě úspěšné ochrany biodiverzity - udržení a navýšení populací stepních druhů, včetně řady druhů zvláště chráněných. Nadto se zasazuje o zvyšování povědomí o ochraně přírody mezi širokou veřejností – působí jako redaktor televizního pořadu „Nedej se!“, kde upozorňuje na významné kauzy a problémy dotýkající se životního prostředí.

 
Představení nominované osobnosti

Vojtěch Koštíř studuje biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Odmala má rád zvířata – a zvířata mají ráda jeho. Toho dokázal plně využít při zakládání a zajišťování chodu Pražské pastviny, což by se bez letitých zkušeností se zvířaty rozhodně neobešlo. Díky své bodré povaze vychází Vojta dobře i s lidmi, které svým pozitivním přístupem dokáže nadchnout jako málokdo jiný. Odborně se zabývá především nelesními ekosystémy, které jsou v současné krajině mimořádně ohrožené. V rámci studia biologie se intenzivně věnuje ochranářské biologii, o čemž svědčí i námět jeho obhájené bakalářské práce, která nese název Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech. Jeho oblíbenou skupinou se stali motýli a nově též koprofágní brouci. Vojta si je plně vědom důležitosti vědeckého bádání pro efektivní ochranu přírody, a proto spolu s péčí o chráněná území organizuje i jejich faunistické průzkumy. Vojta je velmi aktivní i v osvětové činnosti a to mnoha způsoby – podílí se na vedení kroužků pro děti, přednáší na akcích pro středoškolské studenty či se vyjadřuje do médií. Je rovněž členem akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a zapojuje do svých projektů i své spolužáky z fakulty.

 
Jak nominovaný počin přispěl/přispívá k prosazování udržitelného života a ochraně životního prostředí?

Vojtěch Koštíř se zasazuje o ochranu přírody dnes a denně. Svou činností přímo napomáhá k zachování cenných lokalit a ohrožených druhů, ať už se jedná o záchranu populace kriticky ohroženého okáče metlicového (Hipparchia semele) v Prokopském údolí či okáče skalního (Chazara brizeis) na Rané v Českém Středohoří. Avšak Vojtova práce přispívá k ochraně životního prostředí i nepřímo – v důsledku jeho popularizační činnosti se o současném stavu krajiny dozvídá řada zájemců o přírodu z řad široké veřejnosti, a díky Vojtově iniciativě mají možnost pro její ochranu něco podniknout.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Vojtěch Koštíř v sobě spojuje hned několik vlastností nezbytných pro práci ochranáře – nápaditost, pracovitost, neúnavnost, vysoké odborné znalosti a především schopnost inspirovat lidi ve svém okolí. Ač sám ještě studentem, dokázal svým působením nadchnout pro ochranu přírody celou řadu mladých zájemců o biologii, ať už na včelařském kroužku, akcích Pražské pastviny či skrze pořad „Nedej se!“. Vojtovi se propojit svět vědeckých badatelů, shlížejících na zem z vysokých slonovinových věží, se světem obyčejných lidí, a vytvořit tak různorodou a pulzující komunitu nadšených ochránců přírody. Vojtovi se podařilo přiblížit lidem přírodu a přírodu lidem – a toho je třeba si obzvláštně v současné době nesmírně vážit.

Nominaci zaslal/a: Michael Mikát, Šimon Zeman

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu