Michal V. Marek

Michal V. Marek

ředitel CzechGlobe a vedoucí vědecký pracovník

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení nominované osobnosti

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DSc., dr. h. c., absolvent lesního inženýrství na MENDELU v Brně a biofyziky na PřF UK, se zásadně zasloužil o poznání dopadů klimatické změny na ekosystémy a jejich mitigační roli. Působí na 4 evropských univerzitách a podílí se na exportu moderního výzkumu ekosystémů do řady zemí Střední Ameriky, Afriky a Asie. Zasloužil se o vznik a řídí Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, evropské centrum excelence, který je dle posledního mezinárodního hodnocení ústavů AV ČR „ústavem na národní úrovni jedinečným a nemá srovnání s žádnou podobnou vědeckou institucí, ani v zahraničí podobných institucí není mnoho“. Jeho zásluhou je ústav významným partnerem světového výzkumu klimatické změny, spoluzakladatelem či členem šesti evropských výzkumných infrastruktur (ESFRI či následných právních sdružení). Je jedním z hlavních šiřitelů klimatické gramotnosti a propagátorem cílů Pařížské dohody v ČR.

 
Představení činnosti nominovaného

Vybudoval vědecké pracoviště, které uplatňuje nejmodernější vědecké postupy na nejmodernější výzkumné infrastruktuře, které je významným přínosem jak pro světovou vědu, tak pro okamžité aplikace v praxi a politice v národním i mezinárodním kontextu. Propojil různé obory od fyziologie rostlin po socioekonomické vědy za účelem výzkumu dopadů klimatické změny. Aktivity prof. Marka přivádějí do ČR stovky zahraničních expertů. V CzechGlobe nyní pracuje řada předních odborníků z více než dvaceti zemí světa. Publikoval více než 90 vědeckých prací v impaktovaných časopisech. Jako člen Švédské královské společnosti reprezentuje českou vědu. Transferuje výzkum do zemí třetího světa (Vietnam, Ghana, Panama). Přednáší na řadě univerzit, a přednáší také odborné i laické veřejnosti. Je neúnavným propagátorem nezbytných společenských změn vedoucích k zmírňování klimatické změny, posilování role ekosystémů v těchto změnách a k uplatňování moderních přístupů vedoucích k adaptaci celých odvětví českého hospodářství založených na ekosystémových funkcích.

 
V čem je nominovaná osobnost a její počin výjimečný a inspirativní?

Prof. Michal V. Marek je vizionář a zároveň schopný manager působící jako výjimka v akademickém světě. Vytvořil úspěšný tým – centrum CzechGlobe, dosahující skvělých výsledků využívaných v praxi od národní po globální úroveň včetně například klimatického panelu IPCC UN a IPBES UN zaměřeného na ochranu světové biodiversity a ekosystémových služeb. Je odborníkem uznávaným jak vědci, tak širokou veřejností, politiky či zástupci privátního a neziskového sektoru. Díky svému úsilí a urputnosti, že to „nevzdal“ i v dobách panujícího největšího klimaskepticismu v české společnosti, je bezpochyby vhodným kandidátem na Cenu Josefa Vavrouška.

Nominaci zaslal/a: Karel Klem

Komentáře:

Michal Žák (13.04.2022 12:15:37)
Podporuji nominaci prof. Michala V. Marka na cenu Josefa Vavrouška. Důvodem je jeho špičková vědecká práce v oblasti životního prostředí, bohatá spolupráce s kolegy ze zahraničí, ale i otevřenost v komunikaci s veřejností. Rovněž oceňuji založení a vedení ústavu CzechGlobe, ze které se během deseti let stal lídr na poli výzkumu (nejen) projevů změny klimatu, což mimo jiné svědčí taky o jeho manažerských schopnostech. Konečně bych rád vypíchnul i inspiraci, kterou poskytuje mladším kolegům.
Libor Grubhoffer (11.04.2022 13:22:12)
Připojuji se s podporou nominace kolegy prof. Michala V. Marka na Cenu Josefa Vavrouška za jeho dlouhohodobou výzkumnou činnost v oblasti globální klimatické změny, za vybudování špičkového pracoviště, které se touto pro lidstvo zásadní otázkou věnuje na špičkové úrovni, a též za koordinaci těchto výzkumných aktivit přesahující zdaleka rozměr naší země. Za mimořádně významnou považuji též jeho práci s širokou veřejností při vysvětlování závažnosti otázek globální klimatické změny.
Rut Bízková (07.04.2022 22:56:05)
Profesor Marek je mimořádný "úkaz" české vědy - volbou tématu, kterému se tolik let věnuje, tím, že vybudoval ústav, který se jako dosud jediný osamostatnil z mateřské organizace a stal se veřejnou výzkumnou institucí v rámci AV ČR, schopností systematicky získávat podporu z celoevropských zdrojů. Jsem přesvědčena, že by Josef Vavroušek měl z jeho práce radost a profesor Marek si cenu spojenou s jeho jménem zaslouží.
Bedřich Moldan (07.04.2022 12:04:05)
Podporuji nominaci Michala Marka pro jeho neúnavnou práci pro širokou oblast životního prostředí, zejména ve vědecké oblasti. Četné projekty, které vedl nebo se jich účastnil, podstatně přispěly k našemu poznání různých environmentálních souvislostí. Zejména oceňuji založení a dlouholeté úspěšné vedení ústavu CzechGlobe, který se stal vůdčí vědeckou institucí v environmentální vědě u nás a má své důležité místo i ve vědě mezinárodní.
Petr Blizkovsky (06.04.2022 17:21:28)
Rad bych osobne podporil nominaci prof M. Marka na cenu Josefa Vavrouška. Duvody pro jeho nominaci vidim zejmena v:
-excelentni vedecke praci na poli zivotniho prostedi
-managerske praci pri vybudovani spickoveho vyzkumneho pracoviste
-propagaci ceske vedy o zivotnom prostedi v EU a ve svete
-osobni zkusenost z jeho propagatprskou a osvetovou cinnosti v oblasti zivotniho prostredi v instutucich a forech EU.

Prof Ing Petr Blizkosvky, PhD
Secretary General, European Committee of the Regions
Přidat zprávu