O Josefu Vavrouškovi

Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc.

Narodil se 15. září 1944 v Praze, kde vystudoval strojní fakultu ČVUT. V roce 1968 se zúčastnil expedice směřující do nemocnice A. Schweitzera v Lambarené (Gabon). Cílem expedice, která navštívila čtrnáct afrických zemí, byla jednak materiální pomoc nemocnici, jednak podpora Schweitzerových ideálů humanismu a úcty k životu.

Od roku 1975 pracoval v Ústavu pro ekonomiku a řízení v oblasti kybernetiky a teorie systémů, později se specializací na péči o životní prostředí. Zároveň přednášel na řadě konferencí a kurzů. Aktivně se účastnil činnosti nevládního ekologického hnutí, zejména Ekologické sekce čs. biologické společnosti při ČSAV. Podílel se na zakládání a činnosti Kruhu nezávislé inteligence (1988) a Občanského fóra (1989).

V březnu 1990 byl jmenován náměstkem Státní komise pro vědeckotechnický rozvoj odpovědným za péči o životní prostředí, v červnu téhož roku ministrem vlády ČSFR, předsedou Federálního výboru pro životní prostředí, a to do konce volebního období v červnu 1992. V červnu 1991 zorganizoval první celoevropskou konferenci ministrů životního prostředí (Dobříš). Byl vedoucím československé delegace na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro (červen 1992).

V září 1992 inicioval založení dobrovolné neziskové Společnosti pro trvale udržitelný život, jejímž byl předsedou. Přednášel také na řadě jiných vysokých škol v českých zemích i na Slovensku a dále ve Velké Británii (Cambridge). Na jaře 1994 navštívil USA, kde přednesl 22 přednášek na univerzitách, vědeckých ústavech i státních institucích.

Publikoval pět knih, 40 studií a asi 150 odborných článků, zejména z oblasti kybernetiky, teorie systémů, teorie rozhodování a péče o životní prostředí.

Zahynul pod lavinou ve věku 50 let 18. března 1995 spolu s dvacetiletou dcerou Petrou.

„Josef Vavroušek byl v českém a evropském prostoru mimořádnou osobností integrující odbornost, veřejné působení a klasickou podobu zastupitelské politiky v tvořící se otevřené liberální občanské společnosti. Výrazně se podílel na tvorbě základů československé a české legislativy životního prostředí, uspořádáním první celoevropské konference ministrů životního prostředí v červnu 1991 na Dobříši zahájil významný evropský politicko-environmentální proces, trvale zvaný „dobříšský“. Jako vedoucí československé delegace na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiro v červnu 1992 dává jeden z prvních předvídavých impulsů k úvahám o funkční reformě Organizace spojených národů. Zakladatelskou činností v oblasti nevládních organizací a současně na akademické půdě, kde inspiruje zkoumání společenskovědních souvislostí udržitelného rozvoje, posiluje Vavroušek veřejný život a skutečnou, nepředpojatou odbornost, vtělenou do pěti knih, čtyřiceti studií a půldruhého sta odborných článků.“

Ivan Rynda, držitel Ceny Josefa Vavrouška za rok 2002

 

 

O Josefu Vavrouškovi v Českém rozhlase

Josef Vavroušek aneb Ekologická osina v polistopadové vládě

Jak se zapsal tzv. Dobříšský proces do evropské ekologické politiky aneb Vzpomínka na Josefa Vavrouška.

Před 15 lety zahynul Josef Vavroušek, jeho odkaz je však stále potřebný. Vzpomínky na Josefa Vavrouška.

Josef Vavroušek očima Pavla Nováčka.

Sháníme další vzpomínky na Josefa Vavrouška! Přečtěte si více…

 

Máte zájem dozvědět se více o Josefu Vavrouškovi?

Sborník - Josef Vavroušek, na cestě k trvalé udržitelnostiNadace Partnerství vydala v roce 2005 sborník k příležitosti nedožitých 60. narozenin Josefa Vavrouška.

Nejedná se o publikaci čistě životopisnou ani vzpomínkovou ani o ucelený soubor Vavrouškových myšlenek. Nejvýstižnějším označením je vícerozměrný sborník. Sled šlépějí toho, co v nich za deset let vyrostlo.

Sborník, jehož spojovacím článkem je mnohorozměrná osobnost Josefa Vavrouška a jeho stále aktuální odkaz, je členěn do čtyř základních bloků.

  • Blok Vzpomínky přátel přináší vyprávění blízkých kamarádů a kolegů Josefa Vavrouška, kteří osobními vzpomínkami rozkrývají Josefovu osobnost a životní dráhu.
  • Texty v bloku Životní téma dokumentují šíři Vavrouškova odborného záběru i odvahu a systematičnost, se kterou přistupoval k obtížným otázkám společnosti a životního prostředí.
  • Třetí blok nese název Přínos a význam. Není snadné na několika stránkách shrnout vše, co by pod tento nadpis náleželo …¨
  • Závěrečný blok Ceny a tradice obsahuje informace o třech cenách spjatých s Vavrouškovým jménem.
  • V přílohové části najdete pak Vavrouškův životopis prokládaný citacemi z jeho textů.

Publikace je určena nejen pro všechny obdivovatele Vavrouškova odkazu, ale i pro všechny politiky řešící aktuální problémy životního prostředí, udržitelného rozvoje a globální problémy i pro ochránce přírody.

Sborník je možné koupit za 150,- Kč na eshopu Nadace Partnerství