Stanovy Ceny Josefa Vavrouška

Cena Josefa Vavrouška (CJV) byla zřízena v roce 1996 Nadací Charty 77 na počest významného ekologa Josefa Vavrouška, který tragicky zahynul v roce 1995. CJV vyhlašovala Nadace Charty 77 společně s Nadací Partnerství (NP) v letech 2004–2013. Od roku 2014 je po dohodě s Nadací Charty 77 vyhlašovatelem Nadace Partnerství samostatně.

1

CJV se uděluje každoročně zpravidla dvěma laureátům 1) za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a 2) za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí České republiky. Cílem CJV je zviditelnění konkrétních činů nebo činností jednotlivců ve prospěch životního prostředí a udržitelného rozvoje, které mohou být příkladem pro další jednotlivce.

2

O udělení CJV za dlouhodobý přínos i za výjimečný počin rozhoduje 9–14 členná porota složená z předních odborníků a osobností v oblasti ochrany životního prostředí, kteří jsou jmenováni Správní radou NP. Členství v porotě je čestné. Porota volí ze svého středu nadpoloviční většinou všech členů předsedu, který řídí její schůze.

3

Kandidáty na CJV může navrhnout jakýkoliv občan nebo i organizace především z České nebo Slovenské republiky. Nominace musí být podána elektronicky pomocí formuláře přístupného na www stránkách CJV, její nezbytnou součástí je 1.) jméno kandidáta, 2.) podrobný popis konkrétního činu nebo činnosti, za kterou je kandidát navrhován a v čem je výjimečný a 3.) jméno a kontakt na navrhovatele.

4

Veškerou administrativu spojenou s výběrem kandidátů a udílením CJV zabezpečuje kancelář NP. Kancelář zveřejní zahájení nominací s termínem pro jejich ukončení a cíleně osloví okruh ca 50–100 osobností aktivních v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí s žádostí o zaslání nominací na CJV.

5

Získané návrhy na CJV kancelář zpracuje, rozešle členům poroty a také je zveřejní na www stránkách CJV. V případě pochybností, zda některá z nominací vyhovuje zaměření CJV, se kancelář NP obrátí na předsedu poroty a další dva vybrané členy poroty, kteří rozhodnou o vyřazení tohoto návrhu ze seznamu nominací na CJV. Toto rozhodnutí následně potvrdí porota při svém zasedání. V opačném případě tato nominace zůstává mezi projednávanými návrhy. Návrhy, které jsou tímto způsobem vyřazeny, nejsou zveřejňovány na www stránkách CJV. Zasedání poroty svolává kancelář NP.

6

Porota je usnášeníschopná, pokud jsou přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů. Výběr laureáta CJV se uskuteční volbou hlasováním jednotlivých členů poroty. Při dosažení rovnosti hlasů se hlas předsedy počítá jako hlas rozhodující. Porota má právo hlasováním cenu neudělit, přičemž v takovém případě pro neudělení ceny musí hlasovat nejméně nadpoloviční většina všech členů poroty. Navenek zachovávají členové poroty o průběhu hlasování mlčenlivost, rozhodnutí poroty je veřejnosti oznámeno jako kolektivní.

7

Správní rada NP má ve zcela výjimečném případě právo zrušit konečné rozhodnutí poroty.

8

CJV je představována diplomem, uměleckým předmětem a případně Správní rada NP může též rozhodnout o současném poskytnutí finanční odměny.

9

CJV se vyhlašuje každoročně.

10

Stanovy jsou veřejně přístupné na internetu.

Tyto stanovy byly schváleny na zasedání Správní rady Nadace Partnerství dne 28. 11. 2015 a počínaje tímto dnem ruší a nahrazují Stanovy Ceny Josefa Vavrouška ze dne 23. 11. 2013.