Laureáti Ceny Josefa Vavrouška z minulých let

Eliška a Anička Víravovy

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za Ekozásek za rok 2019
Oceněny za osvětovou činnost v oblasti ochrany životního prostředí mezi vrstevníky,

Jana Drápalová

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za vyjímečný počin za rok 2019
Oceněna za postupnou přeměnu panelákového sídliště Nový Lískovec v Brně v klimaticky zodpovědnou městskou čtvrť

Jiří Dlouhý

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2019
Oceněný za práci ve Společnosti pro trvale udržitelný život a aktivní osvětovou činnost.

Kristina Klosová (in memoriam)

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za Ekozásek za rok 2019
Oceněna za podíl na založení protiuhelné skupiny Limity jsme my, organizaci českého Klimakempu a nastolení tématu udržitelného aktivismu.

Dalibor Dostál

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za vyjímečný počin za rok 2018
Oceněný za za výjimečný počin za přivedení divokých koňů, zubrů a praturů do Milovic a Pod Benátecký vrch.

Fridays for Future

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za Ekozásek za rok 2018
Mimořádné ocenění poroty za zcela novou formu ekologického občanského aktivismu.

Ivan Makásek

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2018
Oceněný za dlouholetou činnost v oblasti životního prostředí, kterou po dlouhá léta srozumitelně předává nejen mladé generaci.

Limity jsme my

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za Ekozásek za rok 2018
Mimořádné ocenění poroty za snahu o rychlé ukončení těžby uhlí v Česku.

Ludvík Kunc

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017
zoolog, publicista a výtvarník. Je guru ochranářů rysů a dalších velkých šelem v České republice. Respekt získal i mezi odbornými zoology a myslivci. Svojí tvorbou a činností dokázal inspirovat generace následovníků a vzbudit mezi nimi zájem o ochranu a studium života velkých šelem, a to nejen u nás, ale i v zahraničí.

Robin Böhnisch

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za vyjímečný počin za rok 2017
Představení počinu: Rok 2017 mnoho radosti ve společnosti nepřinesl. Kromě ochrany přírody. Vznikly dva důležité zákony, jež upravují náš poměr k přírodnímu světu. První posílil ochranu národních parků a potvrdil, že jejich účelem je ponechat části krajiny divočině. Druhý zakazuje kožešinové farmy. Konečně napravil nedůstojné a zbytečné týrání. 

Jaromír Bláha

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2016
Jaromír Bláha disponuje hlubokými znalostmi o lesním hospodaření, o přírodě a legislativním zajištění její ochrany. Dokáže fundovaně, srozumitelně a s přehledem jednat s politiky, novináři, lesníky i hospodskými štamgasty.

Libor Musil

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2016
Libor Musil je vizionář, který v podnikání prosazuje ekologické technologie. Vizionářství Libora Musila je také v jeho schopnosti spolupracovat s nejlepšími odborníky, dělit se o svoje zkušenosti a velmi dobře komunikovat smysl a přínosy ekologických řešení.

Bedřich Moldan

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2015
Za zásadní přínos ochraně životního prostředí v České republice a podstatný přínos ochraně životního prostředí v Evropě a ve světě.

Daniel Pitek

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za vyjímečný počin za rok 2015

Za obnovu krajinného rázu v okolí Milešovky a obnovou historických sadů, mokřadů, remízů i financování rekonstrukce drobných sakrálních děl v krajině.


Josef Fanta

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2014
za celoživotní odborné prosazování metod péče o les nejen v chráněných územích s důrazem na přirozenou obnovu, za hlavní podíl na obnově lesa zničeného kyselými dešti v Krkonošském národním parku a za přenos zkušeností a poznatků ze zahraničí do České republiky.

Petr Pakosta

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2013
za celoživotní úsilí o ochranu životního prostředí v Severočeské hnědouhelné pánvi, za záchranu zámku Jezeří a za aktivity pro obnovu osídlení a lesů na Krušných horách nejen na Mostecku.

Ivana a Jan Jongepierovi

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2012
za přínos v teoretickém a zejména praktickém managementu lučních ekosystémů s vysokou biodiverzitou, za mimořádnou a dlouhodobou popularizační práci v oblasti ekologické výchovy v oblasti Bílých Karpat a v rámci celé ČR a za mezinárodní propagaci vědeckých i ochranářských výsledků.

Evropská hospodářská komise OSN

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2011

za dlouhodobou organizaci procesu setkávání evropských ministrů životního prostředí.


Martin Bursík

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2011

za formulování a obhajování moderní politiky ochrany životního prostředí, prosazování energetických úspor a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice.


Pavel Šremer

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2011

za celoživotní práci v ochraně přírody a krajiny prosazování principů udržitelného rozvoje.


Martin Říha

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2010
za celoživotní dílo při prosazování principů udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí v oblasti územního rozvoje, EIA a SEA a také za celoživotní snahu o ochranu obcí severních Čech před rozpínáním těžby hnědého uhlí.

Adri van Westerop (in memoriam) a Raymond Aendekerk

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2009
za dlouholetou, neúnavnou, motivující a inspirující spolupráci a podporu projektů na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice (i dalších zemích střední a východní Evropy. Konkrétně předáváním zkušeností a know how, účastí ve společných projektech, zprostředkováním a garantování finanční podpory ze strany vlády Lucemburského velkovévodství.

Vladimír Buřt

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2009
za důslednou obhajobu udržitelného rozvoje obcí a regionů proti privátním zájmům těžebních firem na těžbě uhlí spojené s likvidaci obcí a krajiny. Za vytrvalou snahu zabránit zrušení pracovních míst pro místní občany a znehodnocení soukromých i veřejných investic v důsledku potenciální těžby. Za obhajobu práva místních občanů, obcí a regionů na zlepšování podmínek pro život a udržitelný rozvoj...

Antonín Buček

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2008
za propracování teoretických základů územní ochrany přírody, zejména Územních systémů ekologické stability krajiny a jejich prosazování v praxi. Dále za trvalou činnost v praktické ochraně přírody a krajiny, zejména v ČSOP, osvětovou a vzdělávací činnost (např. jako spoluzakladatel časopisu Veronica), zásluhy na obnově tradice pozemkových spolků a role neziskových organizací v ochraně přírody.

Miroslava Knotková

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2008
za realizaci desítek komunálních projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie v obcích a úspory energie ve veřejných budovách, především pak za zcela nadstandardní a neobvyklou podporu starostů obcí ve Zlínském kraji při zpracování projektů.

Ivan Dejmal, in memoriam

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2007

za svůj celoživotní přínos k ochraně životního prostředí. Ivan Dejmal byl aktivním příslušníkem protikomunistické opozice od svých studentských let až do pádu režimu. Na konci roku 1976 byl u vzniku Charty 77 a posléze se stal také vedoucím její ekologické komise. Byl jedním z prvních ministrů životního prostředí české vlády. Ekologické problematice, především ochraně přírody a krajiny, se...


Miroslav Janík

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2007

za ochranu přírody v Bílých Karpatech a stmelování různých zájmových skupin pro ochranu přírodních a kulturních hodnot Valašska. Porota mu udělila cenu především za jeho celoživotní přístup k ochraně přírody – za otevřenost a ochotu naslouchat názorům jiných a nalézat nejpřijatelnější řešení problémů spojených s ochranou přírody, krajiny a šetrného místního rozvoje.


Karel Hudec

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2006

za osobní angažovanost v jihomoravské ochraně přírody, za stavění mostů mezi různými profesemi ve prospěch životního prostředí, za osvětovou činnost v médiích, za výrazný podíl na ekologické výchově mladé generace.


Pavel Franc

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2006

za obětavé prosazování práva, za popularizaci kauz občanů stojících proti úřadům či velkým společnostem, za osobní podíl na Deklaraci porozumění, která byla jako první komplexní smlouva v ČR s nadnárodní společností, za účasti veřejné správy, samosprávy a nevládních organizací, přijata ještě před zahájením stavby, továrny Hyundai v Nošovicích.


Jan Bouchal – in memoriam

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2005
za mnohostranný, nepřehlédnutelný a trvalý příspěvek k rozvoji občanské společnosti a ochraně životního prostředí, zejména v oblasti udržitelné dopravy a bezpečné cyklistiky, předcházení korupci a střetu zájmů ve veřejné politice, jakož i za poctivou novinářskou práci zaměřenou na otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Yvonna Gaillyová

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2005
za výjimečné přispění k rozvoji ekologického poradenství v České republice a aktivní propagaci principů udržitelného rozvoje a udržitelné spotřeby v každodenním životě, a za obrovskou energii, kterou dává do realizace unikátních modelových projektů v obci Hostětín.

Bohuslav Blažek, in memoriam

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2004
za přínos k vnímání originality venkova a nekonvenční propojování myšlenek z různých oborů lidské činnosti, za originalitu myšlenek a neortodoxní prosazování života šetrného k životnímu prostředí a propojování a inspirování lidí všech možných profesí.

Jiří Kulich a Hana Kulichová

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2004
za cílevědomé a důsledné prosazování vzdělávání k udržitelnému rozvoji do pedagogické praxe na místní, regionální i celostátní úrovni.

Svatomír Mlčoch

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2003

za dlouhodobý a systematický přínos k rozvoji českého práva životního prostředí a za iniciaci a spoluzaložení Třeboňského inovačního centra zaměřeného na vývoj technologií a pro udržitelný rozvoj.


Ivan Rynda

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2002

za dlouholetou práci při formulování, prosazování a propagaci udržitelného rozvoje v České republice. Porota oceňuje přínos Ivana Ryndy v oblasti výuky a výchovy k udržitelnému rozvoji, zejména pak založení studijního oboru Sociální ekologie a katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.


Jan Jeník

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2001
za řadu vědeckých prací v oboru krajinné ekologie a popularizaci otázek ekologie, zvláště pak v oboru ekosystémů. Též za propagaci systémového a ekosystémového přístupu v řešení palčivých otázek životního prostředí.

Aleš Máchal

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2000
za lásku k přírodě, kterou předává dětem skrze vůni květin a hebkost kočičího kožíšku a předávání zkušeností didaktiky ekologické výchovy budoucím učitelům i svým kolegům na dvou nejstarších moravských universitách, v neposlední řadě za založení střediska ekologické výchovy Lipka.

Lubica Trubíniová

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2000
za statečné občanské postoje a hájení práva na zdravé životní prostředí a přinášení pozitivních alternativ k řešení problémů, a v neposlední řadě za profesní zásadovost, lidský rozhled a ženskou citlivost, kterou kultivuje naši společnost.

Igor Míchal

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 1999
za odborně fundované a lidsky statečné celoživotní prosazování odpovědnějšího vztahu člověka k přírodě.

Hana Librová

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 1998
za dlouhodobé zkoumání hodnotových předpokladů, které vedou k harmonickému soužití člověka s přírodou a k plnohodnotné lidské existenci, jež by nebyla žita na úkor přírody. Vrcholem tohoto úsilí bylo založení katedry a oboru Humanitní environmentalistika, v nichž Hana Librová šťastně propojila přírodovědnou a společenskovědní odbornost ve své pedagogické i praktické, zejména osvětové činnosti.

Eliška Nováková

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 1997
za propojování vědeckých poznatků s praxí a prosazování záměrů šetrných k životnímu prostředí.

Erazim Kohák

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 1996
První udělení ceny směřovalo záměrně do obou republik bývalé československé federace v souladu s odkazem Josefa Vavrouška i s poznatkem, že ekologie nezná hranic. Erazim Kohák získal ocenění za svou celoživotní dobrovolnou skromnost, rozsáhlou odbornou i publicistickou činnost i občanskou angažovanost.

Mikuláš Huba

Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 1996
První udělení ceny směřovalo záměrně do obou republik bývalé československé federace v souladu s odkazem Josefa Vavrouška i s poznatkem, že ekologie nezná hranic. Cenu získal za osvětovou činnost a odborné publikace a naplňování hesla Mysli globálně – jednej lokálně!